Akavas strategi 2016–2023

Under de senaste årtiondena har det skett en väldig ökning i antalet jobb som kräver kompetens, sakkunskap och högskoleutbildning – och i samma takt har Akavas medlemsantal också ökat.

4.6.2019

Under de senaste årtiondena har det skett en väldig ökning i antalet jobb som kräver kompetens, sakkunskap och högskoleutbildning – och i samma takt har Akavas medlemsantal också ökat. Denna utveckling kommer att fortsätta eftersom ett land som Finland baserar sin framgång på hög kompetens, forskning och innovationer på toppnivå samt ett målmedvetet understödande av dessa.

Samtidigt som utvecklingen inom arbetslivet har gått från traditionellt lönearbete mot sakkunskap, mer splittrade anställningar och olika former av företagande, har behovet av löntagare och de skyddsnät dessa behöver förändrats. Behovet av fackföreningsrörelsen har inte försvunnit utan ändrar skepnad i takt med förändringarna i arbetslivet.

Akava vill att Finland även framöver är ett välfärdssamhälle. Finland måste ha en god levnadsstandard, ett framgångsrikt näringsliv samt en effektiv och ändamålsenlig offentlig sektor. Ekonomin bör vara stark och beskattningen rimlig. För detta krävs en tillväxtpolitik.

Akava vill främja en politik som gynnar arbete och företagande. Målet är en hög sysselsättningsgrad, långa arbetskarriärer, ekonomisk tillväxt och balans i statsekonomin.

Inom intressebevakningen får man inte förskansa sig och enbart försvara existerande strukturer. Akava är med och förnyar systemen som ändras i takt med det omgivande samhällets behov. Vi framför aktivt våra medlemmars synpunkter på arbetslivet och ekonomin till samhällets beslutsfattare, vi påverkar beslutsfattandet och attityderna.

Akava och dess medlemmar bygger framtidens Finland.

 • Sture Fjäder

Ordförande

Vision: Finland utvecklas och blir rikare

Den ekonomiska politiken skapar förutsättningar för ny tillväxt och nya arbetstillfällen

Strategiska åtgärder

 • Ekonomisk tillväxt bygger på hög kompetens, forskning på toppnivå, effektivt utnyttjande av teknik, samt på innovationer, investeringar samt industri- och serviceproduktion.
 • Beskattningen och inkomstöverföringssystemen samt en framgångsrik intressebevakning i fråga om lönerna sporrar till arbete och kompetensutveckling samt säkerställer löntagarnas köpkraft.
 • De offentliga finanserna balanseras genom hög sysselsättning, långa arbetskarriärer och resultatrik verksamhet inom den offentliga sektorn.

Högklassiga och effektiva offentliga tjänster skapar grund för medbogarnas välfärd

Strategiska åtgärder

 • Samhället erbjuder alla service på lika grunder samt främjar icke-diskriminering.
 • Samhället uppmuntrar var och en att ta ansvar för sig själv och sina närmaste.
 • Den offentliga sektorns omfattning, strukturer och finansiering har fastställts på ett ekonomiskt hållbart sätt som tryggar välfärden.
 • Miniminivån för tjänsternas omfattning och kvalitet har fastställts rättvist och bindande på riksnivå.
 • Uppgifts- och kostnadsfördelningen mellan staten, regionerna och kommunerna är tydlig och ändamålsenlig.
 • Det offentliga beslutsfattandet bygger på tillräcklig och adekvat kompetens och sakkunskap.

Förutsättningarna för företagens tillväxt och internationalisering säkerställs

Strategiska åtgärder

 • Med hjälp av näringspolitiken skapar man förutsättningar för nytt arbete och företagstillväxt samt stöder företagsverksamhet som bygger på innovationer och ett högt förädlingsvärde.
 • Förnyandet av en tillväxtfrämjande näringspolitik säkerställs genom allokering av resurser till forskning, utveckling och innovation.
 • Företagsstöden inriktas på utvecklingen av hög kompetens.
 • Finland utgör en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företag och till detta hör utbildad arbetskraft, ett system för innovationer, beskattning, energi, logistik, en kvalitativ reglering och öppen ekonomi. Allt detta skapar grunden för företagens förutsättningar att växa och sysselsätta folk i Finland.
 • Genom att dra nytta av digitalisering och nya modeller för affärsverksamhet skapar man arbetsplatser som kräver en hög kompetensnivå.
 • Med hjälp av tekniker som bygger på rena lösningar främjar man såväl tillväxt som klimatpolitiska mål.

Nya arbetsplatser uppstår i synnerhet i små och medelstora företag

Strategiska åtgärder

 • Grundandet av företag och en företagspositiv atmosfär främjas.
 • Icke-ändamålsenlig reglering som bromsar företagens tillväxt ses över så att arbetstagarnas ställning inte hotas och satsningar görs på företagarutbildning och på att göra följderna av misslyckanden inom företagandet mer skäliga.
 • Skillnaderna i den sociala tryggheten mellan lönearbete, egenföretagande och företagande bör jämnas ut och det bör bli smidigare att röra sig mellan dessa.

Vision: Finland lever på sitt kunnande

Kompetens garanterar framgång

Strategiska åtgärder
 • Finlands nationella framgång byggs upp på de högutbildades kompetens och fortlöpande utveckling genom hela karriären.
 • Utbildningens omfattning och kvalitet svarar mot arbetslivets framtida behov och individuella ambitioner.
 • Utbildning tillhandahålls snabbt och studievägarna är flexibla. Varje studerande som utexamineras får goda färdigheter för arbetslivet. Tidigare inhämtad kunskap erkänns.
 • Den examensinriktade högskoleutbildningen är högklassig och ger en optimal grund för att lära sig nytt under karriären.
 • De högutbildade har möjlighet att utveckla sin kompetens under hela sin karriär. I arbetslivet erkänner man kompetensledning som en central framgångsfaktor.
 • De högskoleutbildade har själva ansvar för att utveckla sitt kunnande och att satsa på den egna kompetensen under arbetskarriären.

Forskningen och högskoleutbildningen skapar internationellt konkurrenskraftig kompetens i Finland

Strategiska åtgärder
 • Resurserna för fostran och utbildning samt deras funktionalitet säkerställs i hela kedjan från småbarnsfostran till ålderdomen.
 • Utbildningspolitiken bör vara långsiktig och sträcka sig över valperioderna.
 • Högskoleutbildningens och forskningens kvalitet garanteras genom tillräcklig offentlig finansiering, en utvidgad finansiell bas och finansieringsmodeller som sporrar högskolorna till att utveckla sina strukturer och verksamhetens kvalitet.
 • Universitet och yrkeshögskolor utvecklas utifrån sina egna styrkor och samarbetet intensifieras.
 • Resurserna och rutinerna inom forsknings- och innovationsverksamheten producerar unikt kunnande vid högskolor och forskningsinstitut.

Vision: I Finland är arbetskarriärerna långa och belönande

Akavamedlemmarna är framgångsrika och mår bra

Strategiska åtgärder
 • Akava främjar avtalssamhällets funktion och stöder trepartssamarbetet såväl i hemlandet som internationellt på fördragsnivå.
 • Anställningsvillkoren, arbetshälsan och arbetsförhållandena skapar förutsättningar för framgång, kreativitet och engagemang. Var och en kan delta i arbetslivet efter sin egen förmåga och sina egna krafter.
 • Kvinnor och män har samma möjligheter att bygga en bra och belönande arbetskarriär.
 • Lönesättningen grundar sig på utbildning, uppgifternas svårighetsgrad, yrkeskunskap, resultat och ansvar.
 • Alla personalgrupper har genuina och jämbördiga möjligheter att påverka förändringar som sker på arbetsplatsen och de avtal som ingås där.
 • Arbetsförmågan och arbetshälsan främjas i första hand på arbetsplatserna.
 • Bemötandet av personalen, lönesättningen och ledarskapet är rättvisa, jämlika och transparenta.
 • Karriärbyten är naturliga och går smidigt både inom arbetsavtals- och tjänsteförhållanden som inom andra arbetsformer.

Skyddsnäten är heltäckande och sporrande samt belönar aktivitet

Strategiska åtgärder
 • Arbete är det primära och mest sporrande sättet att trygga utkomsten.
 • Arbetslagstiftningen och tjänste- och arbetskollektivavtalen omfattar alla branscher och personalgrupper och tryggar på så sätt minimivillkoren för anställningsförhållandet.
 • Avtalsfriheten på arbetsmarknaden tryggas.
 • Lokala avtal ingås inom ramen för kollektivavtalen och så att jämlikheten i förhandlingskonstellationen säkerställs.
 • Företagshälsovården utvecklas med avseende på preventiva åtgärder och sjukvård.
 • Riktade arbetskraftstjänster för arbetslösa högutbildade tryggas.
 • Den sociala tryggheten garanterar en tillräcklig utkomst under avbrott i arbetet samt främjar en snabb återgång till arbetet och sporrar till aktivitet i samarbete med arbetskrafts- samt social- och hälsovårdstjänsterna.
 • Den sociala tryggheten gör det möjligt att byta mellan olika arbetsformer utan att falla mellan stolarna.
 • Finansieringen av den sociala tryggheten utvecklas utgående från den nuvarande modellen.

Flexibiliteten och tryggheten i arbetslivet är i balans

Strategiska åtgärder
 • Arbetslivslagstiftningen och spelreglerna tryggar möjligheten till flexibilitet i enlighet med arbetstagarens behov och en trygghet i alla livssituationer.
 • Uppsägningsskyddet är effektivt och starkt.
 • I olika avtalsmodeller tryggas även på det lokala planet villkoren för och jämlikheten i arbetet samt arbetets sporrande effekt. Löntagarorganisationernas rätt att väcka talan realiseras.
 • Likabehandling och jämställdhet i arbetslivet främjas på alla politiska områden.

Vision: Akava är en växande centralorganisation

Akava är en stark och internt enhetlig arbetsmarknadscentralorganisation för alla högutbildade

Strategiska åtgärder
 • Akava samlar högutbildade experter, chefer, egenföretagare samt studerande.
 • Medlemsantalen och organisationsgraden höjs.
 • Akavagemenskapens interna sammanhållning bygger på klara principer för samverkan, arbetsfördelning och medlemsrekryteringspraxis.
 • Akavas system för beslutsfattande och deltagande är inkluderande i alla medlemsorganisationer.
 • Ett gott samarbete mellan olika aktörer inom Akavagemenskapen bygger på inbördes tillit, aktiv interaktion och öppet informationsutbyte.
 • Studerande är med och påverkar i Akavagemenskapen. Akava tar fram rekommendationer för studerandenas löneutveckling när studierna framskrider.

Akava är en känd och uppskattad organisation

Strategiska åtgärder
 • Akava bedriver ett systematiskt och förutseende påverkansarbete. Genomslagskraften bygger på sakkunskap och forskning.
 • Akava bedriver ett framgångsrikt nationellt och internationellt samarbete med andra aktörer inom samhälle och arbetsliv.
 • Akavas kommunikation är förutseende, systematisk, enhetlig, aktiv och modern. Inom Akava är kommunikationen allas angelägenhet.
 • Kommunikationen stärker Akava både internt och externt samt befäster de högutbildades identitet, uppskattningen av dem och bevakningen av deras intressen.
 • Akavas aktörer syns och verkar i offentligheten och är aktiva i sociala medier.

Akavas värderingar

Arbete för medlemmarna

 • Akava representerar de högutbildade och arbetar för att främja deras framgång i utbildningen och arbetslivet.
 • Akava värnar om rättvisa, likabehandling och tolerans.
 • Akava känner sina medlemmars behov, förutser hur de kommer att utvecklas och agerar utifrån dem.

En ansvarsfull och öppen aktör

 • Akava är en trovärdig och ansvarstagande intresseorganisation.
 • Akava är partipolitiskt obunden.
 • Verksamheten i Akavagemenskapen bygger på ett öppet och inkluderande samarbete samt engagemang för gemensamma mål.

En förutseende påverkare

 • Akava arbetar för att utbildning, bildning, sakkunskap, kompetens och gott ledarskap ska ses som förutsättningar för nationell välfärd och internationell framgång, vilka är områden man satsar på.
 • Akava är en handlingskraftig och förutseende förnyare med visioner som leder till samhällelig utveckling och förändring samt framväxandet av en ny arbetsmarknadskultur.
 • Akavas påverkansarbete bygger på expertis, samarbetsförmåga, vetenskapligt underbyggd information och kompetens.