BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240321T104526Z DESCRIPTION:\nTyökyky ja työssä jaksaminen on miljardiluokan yhteiskunna llinen kysymys\n\n\n\nHallitusohjelmaan on kirjattu tavoite\, että työpa hoinvoinnista ja työuupumuksesta johtuvat sairauspoissaolot puolitetaan v iiden vuoden kuluessa. Hallitukselta kuitenkin puuttuvat työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantamisen keinot. \n\n\nEnsimmäisen sairauspäivän karen ssin sijasta pitäisi keskittyä toimiin\, joilla pitkäjänteisesti tueta an ja ylläpidetään työikäisen väestön työkykyä\, muuten merkittä vät työllisyysvaikutukset uhkaavat jäädä saavuttamatta.\n\nTyöhyvinv oinnin edistämisellä ja työkyvyn ennakoivalla tukemisella voidaan saavu ttaa mittavia vaikutuksia sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuste n vähenemiseen\, tuottavuuden ja työllisyyden kasvuun sekä työurien pi dentymiseen.\n\nAkava on esittänyt ratkaisuja työhyvinvoinnin parantamis eksi.\n\nJärjestämme keskiviikkona 3.4. kello 11–12 työhyvinvointiaih eisen verkkolähetyksen. \n\nAkavan tutkija Tomi Husan esittelee tuoreimpi a lukuja työkyvyttömyys- ja sairauspoissaoloista\, työmarkkinajohtaja V ille Kopra kertoo Akavan ratkaisut työhyvinvoinnin parantamiseksi. Paneel ikeskustelussa pohditaan työhyvinvoinnin edistämisen keinoja.\n\n\nPanee likeskustelussa mukana:\n\n* Jenni Karsio\, puheenjohtaja\, Sosiaalialan k orkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia \n* Riikka Sipilä\, erityis asiantuntija\, Suomen Ekonomit\n* Ulla Walli\, lakiasiainjohtaja\, Opetusa lan ammattijärjestö OAJ\n\n\nLähetyksen juontaa toimittaja Maria Nykän en.\n\nSeuraa verkkolähetystä keskiviikkona 3.4. kello 11 alkaen tämän linkin kautta. \n\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20240403T120000 DTSTAMP:20240321T104526Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20240403T110000 LAST-MODIFIED:20240321T104526Z LOCATION:Verkkolähetys PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Työhyvinvoinnin pelastusoperaatio - verkkolähetys kes kiviikkona 3.4.2024 kello 11-12 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000002EA786162875DA01000000000000000 010000000447B6BE66A85EA4DBFFD6266FC92B391 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n\n\n
\n
\nTyökyky j a työssä jaksaminen on miljardiluokan yhteiskunnallinen kysymys\n
\n
\n
\n
\n
\nHallitusohjelmaan on kirjattu tavoite\, että työpahoinvoinnista ja työuupumuksesta johtuvat sairauspoissaolot\n puolitetaan viiden vuoden kuluessa. Hallitukselta kui tenkin puuttuvat työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantamisen keinot. \;
\n
\n
\n\nEnsimmäisen sairauspäivän karenssin sijasta pitäisi keskittyä toimiin\, joilla pitkäjänteisesti tuetaan ja ylläpi detään työikäisen väestön työkykyä\, muuten merkittävät työllisyysvaikutukset uhkaavat jäädä saavuttamatt a.
\n
\nTy öhyvinvoinnin edistämisellä ja työkyvyn ennakoivalla tukemisella voida an saavuttaa mittavia vaikutuksia sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskus tannusten vähenemiseen\, tuottavuuden ja työllisyyden kasvuun sekä työ urien pidentymiseen.

\n
\nAkava on esittänyt ratkaisuja työhyvinvoinnin parantamiseksi.
\n
\nJärjestämme keskiviikkona 3.4. kello 11–12 työhyvinv ointiaiheisen verkkolähetyksen. \;

\n
\nAkavan tutkija Tomi Husan esittelee tuoreimpia lukuja työkyvyttömyys- ja sairauspoissaoloista\, työmarkkinajohtaja\n Ville Ko pra kertoo Akavan ratkaisut työhyvinvoinnin parantamiseksi. Paneelikeskus telussa pohditaan työhyvinvoinnin edistämisen keinoja.
\n
\n
\n
\nPaneelikeskustelussa mukana:
\n
\n
    \n
  • Jenni Karsio\, puheenjohtaja\, Sosiaalialan korkeakoulutettujen amma ttijärjestö Talentia \;
  • Riikka Sipilä\, erityisasiantuntija\, Suomen Ekono mit
  • Ull a Walli\, lakiasiainjohtaja\, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
\n
\nLähetyksen juontaa toimittaja Maria Nyk änen.
\n
\nSeuraa \n verkkolähetystä keskiviikkona 3.4. kello 11 alkaen tämän linkin kau tta.
\n
\n\n\n X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR