Medlemsförmåner

Medlemskap i ett fackförbund är som en försäkring – ett skydd för framtiden. Största delen av Akavamedlemmarna går redan under studietiden med i det fackförbund som representerar deras yrkeskår eller examen.

4.6.2019

Varför ansluta sig?

Medlemskap i ett fackförbund ger trygghet

Medlemskap i ett fackförbund är som en försäkring – ett skydd för framtiden. Största delen av Akavamedlemmarna går redan under studietiden med i det fackförbund som representerar deras yrkeskår eller examen.

Då du går med i en av Akavas medlemsorganisationer får du ta del av de tjänster och förmåner som din egen organisation erbjuder sina medlemmar. Som stöd i arbetslivet har du även Akavas verksamhet och Akavas förhandlingsorganisationers förhandlings- och avtalsverksamhet.  Akava och fackorganisationerna påverkar arbetslivets utveckling på många olika sätt.

Då du går med i ett förbund kan du samtidigt gå med i den arbetslöshetskassa som verkar i anslutning till förbundet. Medlemskap i arbetslöshetskassan ger dig extra skydd vid arbetslöshet. Då du dessutom kan dra nytta av många medlemsförmåner som centralförbundet och medlemsorganisationerna har förhandlat fram får du ytterligare konkret valuta för din medlemsavgift.

Medlemsavgiften berättigar till skatteavdrag

Praxisen för hur medlemsavgiften betalas varierar mellan de olika medlemsförbunden, men oftast är avgiften procentuell. Betalningen kan skötas med hjälp av en fullmakt så att arbetsgivaren direkt innehåller avgiften från lönen och redovisar den till förbundet, eller så kan man själv erlägga avgiften som en separat betalning. Medlemsavgiften till ett fackförbund är avdragsgill i beskattningen.

Förmåner och tjänster

Förutom löne- och anställningsskyddet erbjuder Akavas medlemsorganisationer sina medlemmar många värdefulla förmåner. Du får närmare information på organisationernas egna sidor.

Individuell rådgivning och stöd

Av ditt fackförbund får du juridisk rådgivning och stöd om du har frågor eller stöter på problem i ditt anställningsförhållande.

Avtals- och anställningsskydd

De avtal som sluts av löntagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer eller organisationer garanterar löneförhöjningar och ett grundskydd för arbetsvillkoren. På arbetsplatsen bevakar förtroendemännen och kontaktpersonerna medlemmarnas intressen.

Utkomstskydd för arbetslösa

Vid arbetslöshet betalar arbetslöshetskassorna ut inkomstrelaterad dagpenning.

Rådgivning, utbildning och information

Din organisation erbjuder bland annat juridisk rådgivning och juridiska tjänster samt anordnar olika slags utbildningar. Information om arbetslivet, intressebevakningen och ärenden som gäller yrkeskåren finns dessutom bl.a. i medlems- och facktidningen samt på webben.

Försäkringar och banktjänster

Din medlemsorganisation har förhandlat fram förmånliga försäkringsvillkor och bankavtal för sina medlemmar.

Rabatter och understöd

Du får också rabatter på t.ex. facklitteratur och facktidskrifter, motionstjänster, inkvarterings- och resetjänster samt på bränsle. Medlemskap i organisationen berättigar till rabatter vid många inhemska semestermål. Akavamedlemmarnas semesterverksamhet organiseras av A-lomat. Närmare information: www.a-lomat.fi

Din egen medlemsorganisations produkter och kännetecken

Många av Akavas medlemsorganisationer säljer – till självkostnadspris – olika produkter med förbundets symbol på samt igenkänningstecken, såsom yrkesringar.

Nyttiga nätverk

Medlemskap i ett fackförbund innebär en möjlighet att nätverka med sakkunniga i den egna branschen. Förbunden anordnar kurser, träffar och seminarier där du får aktuell information och kan lära känna kollegor. Du kan också delta i de evenemang som Akavas regionkommittéer anordnar.

Hur går man med?

Vem som helst som är i arbetslivet kan gå med i en fackorganisation. Såväl löntagare som yrkesutövare och företagare kan gå med i ett förbund som hör under Akava. Dessutom kan högskolestuderande om de önskar ansluta sig till facket redan under studietiden.
Om du arbetar är det enklaste sättet att ansluta sig att ta kontakt med Akavas förtroendeman eller kontaktperson på arbetsplatsen. Av förtroendemannen får du information och de anvisningar och blanketter du behöver. Om det inte finns någon förtroendeman eller kontaktperson på din arbetsplats kan du kontakta den medlemsorganisation som representerar din yrkeskår eller examen.

Ansök om medlemskap på webben

Det går lätt att ansluta sig på webben – så gott som alla Akavas medlemsförbund har en elektronisk blankett som du kan fylla i för att ansöka om medlemskap.

Välkommen med!

Förmåner till Akavamedlemmar

Member+ -portalen

Genom Member+ -portalen kan Akavamedlemmar använda sina medlemsförmåner. Portalen är finskspråkig och den finns på  www.memberplus.fi