Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava

Akava är en centralorganisation bestående av 36 medlemsförbund, som tillsammans samlar över 600 000 medlemmar. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen, yrke eller tjänsteställning.

8.3.2021

Akava är en centralorganisation bestående av 36 medlemsförbund, som tillsammans samlar över 600 000 medlemmar. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen, yrke eller tjänsteställning.

Stöd och råd i arbetslivet

Medlemskap i ett fackförbund är som en försäkring – det utgör ett skydd för framtiden. Medlemskapet ger många användbara och värdefulla fördelar,  såsom

 • arbets- och tjänstekollektivavtal,
 • ett förhandlingssystem,
 • ett förtroendemannanätverk samt
 • juridiska tjänster och
 • karriärtjänster.

Akava, dess medlemsorganisationer och förhandlingsorganisationer arbetar tillsammans för att medlemmarna ska uppnå framgång och må bra i arbetet.

Centralorganisationen för högutbildade i Finland Akava har inga personliga medlemmar, eftersom dess uppgift som centralorganisation är att sammanföra de olika fackförbunden för högutbildade.

Akavaförbunden hjälper sina medlemmar i alla skeden av yrkesbanan. De ger bland annat råd i arbetsavtals- och lönefrågor.  Om en medlem hamnar i en problemsituation i arbetslivet kan han eller hon vända sig till sitt förbund och till förtroendemannen på arbetsplatsen.

Akavamedlemmen har kunskap och kompetens

Akavas högutbildade medlemmar verkar som chefer, sakkunniga eller pedagoger. 52 % av medlemmarna är kvinnor.

Akavamedlemmarna är i allmänhet heltidsanställda. Majoriteten arbetar inom den privata sektorn.

Akavamedlemmens genomsnittsålder är 42 år. Majoriteten av dem (81 %) har avlagt minst lägre högskolutbildning.

Medellönen bland de heltidsanställda Akavamedlemmar är över 4 000 euro i månaden.

Akava påverkar inom och utom landets gränser

Akava håller beslutsfattarna alerta i frågor som är viktiga för fackförbundens medlemmar. Dess verksamhet omfattar allt från regional påverkan till intressebevakning på internationell nivå. Akava har särskilda regionkommittéer som bevakar medlemmarnas intressen i samhället på regional nivå.

Akava är aktivt engagerad i de internationella löntagarorganisationernas arbete inom den uropeiska fackföreningsverksamheten samt i Internationella arbetsorganisationen ILO .

Alla studerande inom universitet och vetenskapliga högskolor samt de flesta yrkeshögskolor har möjlighet att ansluta sig till ett medlemsförbund inom Akava. Akavas studeranderåd representerar omkring 100 000 studentmedlemmar.

En stark röst för Akavamedlemmarna

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och De högre tjänstemännen YTN  förhandlar om Akava-löntagarnas arbets- och tjänstekollektivavtal inom den offentliga respektive privata sektorn.

Akava samarbetar också med den kommunala förhandlingsorganisationen Teknik och Hälsa FKT rf. Avtalsförhandlingar förs också av Akavas medlemsförbund.

Akava-Åland r.f.

Akava-Åland r.f. verkar på Åland. Förutom sina uppgifter som samhällspåverkare sköter Akava-Åland uppgiften som arbetsmarknadspart och förhandlar och sluter arbets- och tjänstekollektivavtal med den kommunala åländska arbetsgivaren och Landskapet.

Ytterligare uppgifter: www.akavaaland.ax/

Centrala mål

 • Akava kräver trygghet och balans i arbetslivet samt goda arbetsförhållanden.
 • Lönen måste motsvara arbetets krav- och ansvarsnivå.
 • Akavamedlemmarna ska utan problem hitta arbete som motsvarar deras utbildning.
 • Utbildningen ska vara högklassig och överensstämma med arbetslivets behov.

Akavas värderingar

Arbete för medlemmarna

 • Akava representerar de högutbildade och arbetar för att främja deras framgång i utbildningen och arbetslivet.
 • Akava värnar om rättvisa, likabehandling och tolerans.
 • Akava känner sina medlemmars behov, förutser deras utveckling och agerar utifrån dem.

Öppet samarbete

 • Verksamheten i Akavagemenskapen bygger på öppet samarbete och engagemang i gemensamma mål.
 • Akava är en trovärdig och ansvarstagande intresseorganisation.

Aktiv opinionsbildare

 • Akava arbetar för att utbildning, bildning, sakkunskap och kompetens ska ses som förutsättningar för den nationella välfärden.
 • Akava är en handlingskraftig förnyare med visioner som leder till samhällelig utveckling och förändring.

 

Närmare information

Akava allmän presentation