Akavas strategi 2021–2025

Akava, dess förbund och dess förhandlingsorganisationer arbetar tillsammans för att akavamedlemmarna ska vara framgångsrika och må bra i arbetslivet. Genom sitt arbete och sin kompetens bygger akavamedlemmarna förutsättningar för framgång även för andra och för hela vårt samhälle.

4.6.2019

Vi skapar framgång och trygghet genom samverkan

Akava, dess förbund och dess förhandlingsorganisationer arbetar tillsammans för att akavamedlemmarna ska vara framgångsrika och må bra i arbetslivet. Genom sitt arbete och sin kompetens bygger akavamedlemmarna förutsättningar för framgång även för andra och för hela vårt samhälle.

Medlemskap i något av Akavas fackförbund ger trygghet av många slag, som arbets- och tjänstekollektivavtal, ett förhandlingssystem, ett förtroendemannanätverk samt juridiska tjänster och karriärtjänster. Akava medverkar i beredningen av lagstiftningen om arbetslivet, arbetslöshets- och socialskyddet samt pensionssystemet som alla utgör delar av arbetslivets skyddsnät.

Antalet arbeten där det krävs kompetens, expertis och högskoleutbildning har ökat enormt under de senaste decennierna. Denna utveckling fortgår och dessutom sker det andra förändringar i samhället och arbetslivet.

På Akava anser vi att Finlands framgång också i framtiden bygger på hög kompetens, forskning på toppnivå och aktivt innovationsarbete. Vi stöder allt detta genom målmedvetet arbete.

Samtidigt som utvecklingen inom arbetslivet har gått mot sakkunskap och mer splittrade anställningar och företagande, har behovet av skyddsnät förändrats. Även när arbetslivet förändras kvarstår behovet av fackföreningsrörelsen, men den skiftar form. Vi utvecklar och förnyar vår verksamhet i takt med förändringarna i arbetslivet och omvärlden. Vi baserar vårt arbete på vetenskapligt belagd kunskap.

För Akava är det viktigt att Finland även i fortsättningen är ett bildnings- och välfärdssamhälle. Vi anser att Finland bör ha en god levnadsstandard, en högklassig utbildning, ett framgångsrikt näringsliv samt en effektiv och ändamålsenlig offentlig sektor. Ekonomin bör vara stark och beskattningen rimlig.

Akava arbetar för en politik som främjar arbete och företagande samt för hållbar utveckling. Vårt mål är en hög sysselsättningsgrad, ett långt arbetsliv, en stark ekonomisk tillväxt och en balanserad offentlig ekonomi. Jämlikhet och jämställdhet är hörnstenar i vår verksamhet.

Akava är med och förnyar arbetslivet och dess system så att de ska svara mot våra medlemmars värden och förväntningar samt det omgivande samhällets behov. Vi för aktivt fram högskoleutbildades och högskolestuderandes åsikter till bland annat samhällets beslutsfattare och påverkar beslutsfattandet och attityderna. Vi skapar framgång och trygghet genom samverkan.

Sture Fjäder

Ordförande

 

 

Akavas mission: Tillsammans för framgång och trygghet

Akavas värderingar

För medlemsförbundens sak

 • Akava representerar de högutbildade och arbetar för att främja deras framgång i utbildningen och arbetslivet.
 • Akava värnar om rättvisa, jämställdhet, likabehandling och tolerans.
 • Tillsammans med förbunden känner Akava sina medlemmars behov, förutser hur de kommer att utvecklas och agerar utifrån dem.

 

Agerar ansvarsfullt och öppet

 • Akava är en ansvarstagande intresseorganisation.
 • Akava är partipolitiskt obunden.
 • Verksamheten i Akavagemenskapen bygger på ett öppet och inkluderande samarbete samt engagemang för gemensamma mål.

 

Påverkare genom dialog

 • Akava arbetar för att utbildning, bildning, vetenskapligt belagd kunskap, sakkunskap, kompetens och gott ledarskap ska ses som förutsättningar för nationell välfärd och internationell framgång, vilka är områden man satsar på.
 • Akava är en handlingskraftig och förutseende förnyare med visioner som leder till samhällelig utveckling och förändring samt framväxten av en ny arbetsmarknadskultur.
 • Akavas påverkans- och utvecklingsarbete bygger på expertis, samarbetsförmåga, vetenskapligt belagd information och kompetens.

Vision: Finland utvecklas och välståndet ökar

Den ekonomiska politiken möjliggör uppkomsten av nya idéer och arbetstillfällen

Strategiska åtgärder

 • Ekonomisk tillväxt baserar sig på hög kompetens och högklassig forskning, produktutveckling, innovationer och effektivt utnyttjande av teknik.
 • Skatte- och inkomstöverföringssystemen sporrar människor till att arbeta och förbättra sin kompetens samt höjer löntagarnas köpkraft tillsammans med en framgångsrik intressebevakning.
 • Den offentliga ekonomin balanseras genom en stark ekonomisk tillväxt, hög produktivitet och sysselsättning, ökad andel personer i arbetsför ålder i befolkningen och arbetsrelaterad invandring, hållbar välfärd samt ett långt arbetsliv och en resultatrik verksamhet i offentlig sektor.
 • Finlands strävan mot ekologisk återuppbyggnad och ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd och människornas välfärd stöds.
 • Ett starkt EU innebär ett starkt Finland. Det är också ett effektivt medel för att påverka globala frågor.
 • En rättvis generationspolitik tryggar en balanserad samhällsutveckling och ger alla möjligheter till framgång.

 

Högklassiga och effektiva offentliga tjänster skapar grund för medborgarnas välfärd

Strategiska åtgärder

 • Samhället sporrar var och en att ta ansvar för sig själv och sina närmaste. Det erbjuder alla tjänster på lika villkor samt främjar arbete mot diskriminering och rasism.
 • Den offentliga sektorns omfattning, strukturer och finansiering har fastställts på ett ekonomiskt hållbart sätt som tryggar välfärden. Miniminivån för tjänsternas omfattning och kvalitet har fastställts rättvist och bindande på riksnivå.
 • Uppgifts- och kostnadsfördelningen mellan staten, regionerna och kommunerna är tydlig och ändamålsenlig.
 • Det offentliga beslutsfattandet bygger på tillräcklig och adekvat kompetens och sakkunskap.

 

Förutsättningarna för företagens tillväxt och internationalisering säkerställs

Strategiska åtgärder

 • Näringslivs- och innovationspolitiken skapar förutsättningar för nytt arbete och företagens tillväxt. Företagsverksamhet som grundar sig på innovationer och ett högt förädlingsvärde stöds.
 • Förnyandet av näringspolitiken så att den stöder tillväxt säkerställs genom allokering av resurser till forskning, utveckling och innovation.
 • Företagsstöden inriktas på utvecklingen av hög kompetens och företagsförnyelse.
 • Finland är en konkurrenskraftig miljö för företag och har förutom kompetent arbetskraft och högklassiga innovationssystem en sporrande beskattning, en klimatneutral omgivning, inhemsk energi, välfungerande logistik, en högklassig reglering och en öppen ekonomi. Allt detta skapar grund för företagens förutsättningar att växa och sysselsätta folk i Finland.
 • Det finländska samhället bygger på digital kompetens och starkt utnyttjande av teknikens utveckling. Med hjälp av tekniker som bygger på rena lösningar främjas såväl tillväxt och cirkulär ekonomi som klimatneutralitetsmålen.

 

Den tekniska utvecklingen skapar möjligheter för experter

Strategiska åtgärder

 • Föregångarskap och åtgärder för att främja teknisk utveckling är nyckelfaktorer för Finlands framgång.
 • De möjligheter som digitaliseringen, den artificiella intelligensen och plattformsekonomin erbjuder utnyttjas för att öka arbete och företagande som kräver hög kompetens samt för att förbättra produktiviteten och tillväxten.
 • Experternas och företagens beredskap att utnyttja teknikens möjligheter är tillräcklig. Kompetensen utvecklas ständigt.
 • Den tekniska utvecklingen skapar möjligheter till samhälleligt deltagande och delaktighet.
 • Teknikens utveckling skapar nya möjligheter för bekämpning av klimatförändringen genom minskade utsläpp och ökade sänkor.

Företagande skapar nytt arbete och ny tillväxt

Strategiska åtgärder

 • Grundandet av företag, ett företagarvänligt klimat och mångsidigt företagande främjas.
 • Reglering som främjar företagens tillväxt och tryggar de anställdas ställning främjas. Företagarfärdigheterna, företagarutbildningen och företagarkompetensen utökas. Följderna av misslyckanden i företagsverksamheten görs skäliga.
 • Incitamenten för små och medelstora företags tillväxt och sysselsättning stärks.
 • Arbetet och arbetslivet med dess förändringar byggs upp på ett hållbart och sporrande sätt som beaktar individens arbetsinsats.

 

 

Vision: Finland lever på sitt kunnande

Forskningen och högskoleutbildningen skapar internationellt konkurrenskraftig kompetens i Finland

Strategiska åtgärder

 • Resurserna för pedagogik och utbildning säkerställs. Utbildningspolitiken är långsiktig och sträcker sig över valperioderna.
 • Högskoleutbildningen och forskningen säkerställs genom tillräcklig offentlig finansiering och genom att bredda finansieringsbasen samt genom finansieringsmodeller som sporrar högskolorna att utvecklas och agera mer internationellt.
 • Universitet och yrkeshögskolor utvecklas utifrån sina egna styrkor genom att samarbetet intensifieras.
 • Forsknings- och innovationsverksamheten producerar internationellt sett unik och konkurrenskraftig kompetens i högskolor och forskningsinstitut.

 

Kompetens garanterar framgång

Strategiska åtgärder

 • Alla avlägger en examen på minst andra nivån.
 • Utbildningens omfattning och kvalitet svarar mot arbetslivets framtida behov och individuella ambitioner.
 • Utbildning tillhandahålls smidigt och studievägarna är flexibla. Tidigare inhämtad kunskap erkänns. Digitaliseringens möjligheter utnyttjas fullt ut i högskoleutbildningen.
 • Högklassig examensinriktad högskoleutbildning ger den bästa grunden för kontinuerligt lärande. Det är möjligt att uppdatera kompetensen under hela arbetslivet.

 

Vision: I Finland är arbetslivet långt och belönande

Akavamedlemmarna är framgångsrika och mår bra

Strategiska åtgärder

 • Var och en kan delta i arbetslivet efter sin egen förmåga och sina egna krafter. Alla har jämlika och jämställda möjligheter att bygga ett bra och belönande arbetsliv.
 •  Bemötandet av personalen, belöningssystemet och ledarskapet är rättvisa, jämlika och transparenta. Lönesättningen grundar sig på utbildning, uppgifternas svårighetsgrad, yrkeskunskap, resultat och ansvar.
 • Alla personalgrupper har faktiska och jämbördiga möjligheter att påverka förändringar på arbetsplatsen och de avtal som ingås där.
 • Ständig, systematisk utveckling av arbetsförmågan, arbetshälsan och kompetensen lägger grunden för ett hållbart arbetsliv som stöds av en heltäckande och aktuell reglering. Arbetshälsovården utvecklas och knyts närmare till stödet för arbetsförmågan.

Skyddsnäten är heltäckande och sporrande samt belönar aktivitet

Strategiska åtgärder

 • Akava främjar avtalssamhällets funktion och stöder trepartssamarbetet såväl i hemlandet som internationellt på fördragsnivå.
 • Avtalsfriheten på arbetsmarknaden tryggas.
 • Tjänste- och arbetskollektivavtalen omfattar alla branscher och personalgrupper och tryggar på så sätt minimivillkoren i anställningsförhållandena. Det lokala avtalandet utvecklas i första hand inom ramen för arbets- och tjänstekollektivavtalen.
 • Arbete är det primära och mest sporrande sättet att trygga försörjningen. Förmåner och tjänster som ingår i den sociala tryggheten garanterar en tillräcklig försörjning vid avbrott i arbetet och tillsammans främjar de en snabb återgång till arbetet och motiverar till aktivitet. Finansieringen av den sociala tryggheten utvecklas utgående från den nuvarande modellen.
 • Skillnaderna i social trygghet för löntagare, självsysselsatta och företagare minskas och övergången mellan olika former och kombinationer av arbete görs mer flexibel. Företagarnas och de självsysselsattas sociala trygghet förbättras.

 

Flexibiliteten och tryggheten i arbetslivet är i balans

Strategiska åtgärder

 • En av Akavas centrala uppgifter är att påverka lagstiftningen om arbetslivet i dess helhet. Arbetslagstiftningen ska svara på den ständiga förändringen i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Akava arbetar aktivt för en balanserad förnyelse av arbetslagstiftningen och utvecklandet av en bra lagstiftning.
 • Arbetslivslagstiftningen och spelreglerna tryggar möjligheten till flexibilitet i enlighet med arbetstagarens behov och till trygghet i alla livssituationer och arbetsformer.
 • Uppsägningsskyddet och omställningsskyddet är effektiva och starka. Arbetslösa högskoleutbildade garanteras högklassiga och individuella arbetskraftstjänster som stöder en snabb sysselsättning.
 • I olika avtalsmodeller tryggas även på det lokala planet villkoren för och jämlikheten i arbetet samt arbetets sporrande effekt. Löntagarorganisationernas får rätt att väcka talan. Arbetsfredssystemet och medlingen förnyas.
 • Jämlikhet och jämställdhet är övergripande teman som främjas i samhället och på arbetsplatserna.

 

 

Vision: Akava är en växande centralorganisation

Akava är en känd och uppskattad organisation

Strategiska åtgärder

 • Välkändheten och uppskattningen föds ur Akavas systematiska verksamhet för att främja påverkan, informationsproduktion och organisering.
 • Akavas verksamhet bygger på sakkunskap, vetenskapligt belagd kunskap samt påverkan genom kunskap.
 • Kommunikationen stöder intressebevakningen och medlemsrekryteringen.
 • Målgrupperna för de olika delområdenas kommunikation har angetts och för målgrupperna relevanta kommunikationskanaler används.
 • Akavaaktörerna syns och påverkar i offentligheten. De är aktiva i sociala medier.
 • Kommunikationen stärker Akavagemenskapen och de högskoleutbildades identitet.
 • Akavas enhet för forsknings- och informationsproduktion producerar självständigt högklassig information till stöd för Akavagemenskapens påverkansarbete.

Akava är en stark och internt enhetlig arbetsmarknadscentralorganisation för alla högutbildade

Strategiska åtgärder

 • Akava sammanför via sina förbund högskoleutbildade sakkunniga, chefer, självsysselsatta, företagare och studerande.
 • Akava och dess förbund utvecklas till en attraktiv gemenskap.
 • Akavagemenskapens interna sammanhållning bygger på klara principer för samverkan, på arbetsfördelning och medlemsrekryteringspraxis. Gemenskapen söker frimodigt nya samverkansformer.
 • Akavas system för beslutsfattande och deltagande inkluderar alla medlemsorganisationer. Dessutom förnyas Akavas beslutssystem så att det bättre motsvarar nulägets behov.
 • Det goda samarbetet mellan olika aktörer inom Akavagemenskapen bygger på inbördes tillit, aktiv interaktion och öppet informationsutbyte.
 • De studerande deltar i Akavagemenskapens beslutsfattande. Man inser det mervärde de studerande ger och satsar på utveckling av studerandeverksamheten samt tryggar dess oberoende och självständighet.

Akavas strategi 2021-2025

 • Akavas strategi för åren 2021–2025 godkändes av förbundskongressen 24.11.2020