Frågor och svar om utmarschen 6.2

Arbetsmarknadscentralorganisationen Akavas styrelse beslutade vid sitt möte den 19 januari att vidta politiska stridsåtgärder som samordnas av Akava, det vill säga en utmarsch den 6 februari 2024 kl. 14. Utmarschen avslutas kl. 16. Vi sammanställde viktig infromation för Akavamedlemmar i en lista av vanliga frågar och svar. En lista av de förbund som deltar är tillgänglig på den här sidan.

23.1.2024

Vad handlar det om?

Arbetsmarknadscentralorganisationen Akavas styrelse beslutade vid sitt möte den 19 januari att vidta politiska stridsåtgärder som samordnas av Akava, det vill säga en utmarsch den 6 februari 2024 kl. 14. Utmarschen avslutas kl. 16.

Följande medlemsorganisationer deltar i utmarscherna: Agronomförbundet, Akavas Specialorganisationer, Akavas sjukskötare och Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Ingenjörsförbundet, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen, Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, Finlands Farmaciförbund, Finlands Läkarförbund, Finlands Psykologförbund, Finlands Talterapeutförbund, Finlands Företagshälsovårdareförbund, Finlands Arbetshälsovårdarförbund, Forskarförbundet, Tradenomit och Högskoleutbildade samhällsvetare.

Vem gäller utmarschen 6.2?

Utmarschen gäller medlemmar i Akavas ovannämnda medlemsorganisationer med arbetsavtalsförhållande inom den offentliga och privata sektorn i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda), Tammerfors och Åbo samt eventuellt på andra orter. Åtgärden gäller också studentmedlemmar i de berörda medlemsorganisationerna på ovannämnda orter.

Medlemsorganisationernas förvaltningar har fattat organisationsbeslut om deltagande i den politiska demonstrationen och skyddar de anställda i arbetsavtalsförhållande på utmarschorterna mot personliga påföljder.

Vad är politiska stridsåtgärder?

Det är fråga om stridsåtgärder som förbundet har beslutat om och utmarschen är en kortvarig utrymning av arbetsplatsen. Politiska stridsåtgärder kan också kallas politiska demonstrationer eller strejker. De är inte riktade mot gällande kollektivavtal eller anställningsvillkor.

Var och en har rätt att uttrycka sin åsikt. En politisk demonstration är en åtgärd som skyddas av grundlagen och som syftar till att påverka det samhälleliga beslutsfattandet. Demonstrationen kan riktas till exempel mot regeringens eller riksdagens beslut. Den utmarsch som nu ska genomföras är riktad mot regeringens åtgärder.

Varför genomförs politiska stridsåtgärder? Varför ordnas utmarschen?

Genom politiska stridsåtgärder motsätter sig Akava en del av regeringens åtgärder som gäller arbetslivet. Akava har lagt fram sitt eget motiverade lösningsförslag för regeringen, men regeringen har inte noterat eller besvarat det. Akava har också upprepade gånger vädjat till regeringen att inleda förhandlingar. Akava vill inte att arbetsmarknadsmodellen ska regleras i lag och den sektorsvisa löneutvecklingen därmed fjättras. Centralorganisationen kritiserar också att rätten till stridsåtgärder begränsas, att tidsbundna anställningsförhållanden ingås utan grund och att personlig uppsägning underlättas. Enligt Akava borde regeringen också ompröva beslutet att ingen lön ska betalas för den första sjukdagen och slopandet av vuxenutbildningsstödet.

Utmarschen genomförs på följande orter:

I huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda), Tammerfors, Åbo och eventuellt på andra orter.

Vem har rätt att delta i demonstrationen?

En politisk demonstration är en grundläggande rättighet för alla, men var och en bestämmer själv om hen ska delta.

Gäller demonstrationen personer som inte är med i facket?

Jo, det gör den. Alla kan delta i en politisk demonstration oavsett facklig organisation.

Vem kan delta i utmarscherna på de ovannämnda orterna?

Medlemmar i de ovannämnda medlemsorganisationerna som har arbetsavtalsförhållande kan delta i utmarscherna i enlighet med organisationens beslut. Genom beslut av organisationen har medlemsorganisationerna preciserat och avgränsat de medlemmar som kan delta i demonstrationen (utmarschen). För personer med tjänsteförhållande är den politiska demonstrationen olaglig, så de kan inte delta i utmarscherna.

Jag är inte säker på om jag kan delta i demonstrationen.

I princip kan alla som har arbetsavtal delta i demonstrationen. Personer med tjänsteavtal kan inte delta. Om du är osäker, kontakta ditt eget fackförbund.

Får jag lön om jag är borta från arbetet på grund av demonstrationen?

Arbetsgivaren kan innehålla lönen under tiden för deltagande i demonstrationen. Akavas medlemsorganisationer har beslutat att inte betala strejkunderstöd för den tid utmarschen pågår.

Måste man delta i utmarschen?

En medlem behöver inte delta. Det är frivilligt att delta i en politisk demonstration mot regeringens arbetslivsåtgärder.

Kan arbetsgivaren förbjuda mig att delta?

Arbetsgivaren kan inte förbjuda arbetstagare i arbetsavtalsförhållande att delta.

När det gäller personer med tjänsteavtal kan arbetsgivaren förbjuda deltagande, eftersom det är olagligt för tjänstemän att delta i politiska demonstrationer. Enligt tjänstemannalagstiftningen har en tjänsteman inte rätt att delta i en politisk demonstration.

Arbetsgivaren får till exempel inte sammanställa förteckningar över personer som deltar i demonstrationen.

Måste jag informera arbetsgivaren i förväg om jag deltar?

Demonstrationen riktar sig inte mot arbetsgivaren, utan är politisk. Därmed behöver man inte berätta att man deltar, eftersom de politiska stridsåtgärderna inte omfattas av skyldigheten att förhandsanmäla.

Min arbetsgivare förbjuder mig att delta med hänvisning till säkerhet, nödarbete eller skyddsarbete. Vad ska jag göra?

Utmarschen ska inte äventyra någons liv eller säkerhet. Sådana uppgifter som den här demonstrationen kan påverka utförs också under utmarschen. Det finns många branscher där det inte finns något arbete som ska betraktas som nöd- eller skyddsarbete, och arbetsgivaren kan därför inte använda detta som orsak till ett förbud. Arbetsgivaren kan inte med åberopande av sin rätt till arbetsledning förbjuda någon att delta i demonstrationen.

Kan deltagandet få konsekvenser?

Demonstrationen är laglig och man har därmed rätt att delta. Din arbetsgivare kan inte förbjuda dig att delta eller straffa dig för att du deltar.

Arbetsgivaren kan inte införa några som helst sanktioner mot en enskild arbetstagare i arbetsavtalsförhållande som under arbetstid deltar i en politisk demonstration som fackförbundet har beslutat om. Arbetsgivaren får inte ens hota med sanktioner. Om du hotas med påföljder, kontakta då ditt eget förbund.

Kan det få konsekvenser för mig om jag deltar i utmarschen?

Den enda möjliga konsekvensen kan vara att din lön dras in för tiden för utmarschen. Det är olagligt för arbetsgivaren att vidta andra åtgärder mot dig.

Utmarschen är mitt under mitt arbetsskift. Ska jag gå tillbaka till min arbetsplats genast kl. 16.00 när utmarschen är slut?

I princip måste arbetet återupptas så fort det är möjligt efter det att demonstrationen har upphört.

Den tid du är borta från arbetet beror på hur lång tid det tar för dig att delta. Om du har längre väg till platsen har du också restid.

Kan en chef delta i utmarschen även om hen är företrädare för arbetsgivaren?

Ja, det kan hen.

Men om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk innan utmarschen börjar, ska du också få lön för sjukdomstid under tiden för utmarschen. Lämna då omedelbart in läkarintyg eller liknande till din arbetsgivare.

Hur kommer jag till platsen för demonstrationen?

Om du inte kan komma till platsen, kan du visa ditt stöd genom att delta i debatten om ämnet på sociala medier och dela inlägg om demonstrationen.