Akava: Lagändringar behövs för att eliminera trakasserier och våld i arbetslivet

Akava föreslår skärpt lagstiftning för att effektivare förebygga och förhindra trakasserier och våld i arbetslivet. Ändringarna kan införas i samband med totalrevideringen av arbetarskyddslagen.

25.11.2021

– Var och en har rätt till en trygg arbetsmiljö. Trots förpliktelserna i lagstiftningen förekommer osakligt bemötande, trakasserier och våld i arbetslivet. En trygg arbetsmiljö har en betydande inverkan på de anställdas välmående och arbetsförmåga. Det är viktigt att det på arbetsplatserna finns tydliga förfaringssätt för eliminering av osakligt bemötande och trakasserier. Hela personalen ska informeras om dem redan under inskolningen, och medarbetarna ska uppmuntras att lyfta fram eventuella problem, säger Akavas arbetsmarknadsdirektör Katarina Murto.

– Arbetsgivarens skyldighet att förebygga och vidta åtgärder för att eliminera trakasserier, osakligt bemötande och våld bör preciseras i lagstiftningen. Arbetsgivaren ska vara skyldig att säkerställa att trakasserierna eller andra former av osakligt bemötande verkligen upphör, konstaterar Murto.

– Vi anser att arbetsgivarens skyldighet att ordna arbetsförhållandena måste preciseras i lagstiftningen för att förebygga risken för våld och våldssituationer. Det borde också finnas fler förpliktande bestämmelser om begränsning av ensamarbete. Om en anställd i sitt arbete blir utsatt för våld eller risk för våld ska hen ha rätt till stöd och eftervård vid företagshälsovården. Vi föreslår att försummelse att iaktta bestämmelserna om trakasserier och risk för våld tas in i arbetarskyddslagen som ett brott mot arbetarskyddet, säger Murto.

Var femte har blivit utsatt för våld och var tredje har trakasserats på sitt arbete

Enligt en enkät från Akava Works har 23 procent av Akavamedlemmarna under de tre senaste åren upplevt våld eller risk för våld i sitt arbete, och 36 procent har råkat ut för trakasserier eller annat osakligt bemötande. Att utsättas för våld är vanligare bland kvinnor än bland män, vanligare bland personer under 45 år än bland äldre, och allmännare inom kommunsektorn än hos andra arbetsgivare.

– Knappt hälften av dem som upplevt våld uppgav att arbetsgivaren inte hade ingripit. Orsaken till detta var i 17 procent av fallen att arbetsgivaren inte kände till händelsen. En knapp tredjedel berättade att ingen ingrep i våldet trots att de var medvetna om vad som hänt. Arbetsgivaren hade ingripit i våldet i en tredjedel av våldsfallen och i 10 procent av dem hade våldet också minskat eller upphört helt efter att arbetsgivaren ingripit, berättar forskare Joonas Miettinen.

Bland dem som upplevt trakasserier eller annat osakligt bemötande hade arbetsgivaren i 39 procent av fallen ingripit och fler än var tionde av de drabbade uppgav att det osakliga bemötandet hade minskat eller upphört helt efter arbetsgivarens åtgärder. Bland dem som blivit trakasserade hade arbetsgivaren i 31 procent av fallen inte ingripit i det osakliga bemötandet trots att man var medveten om saken, och i 19 procent av fallen eftersom arbetsgivaren inte kände till saken.

– Det är ledsamt att så många har låtit bli att berätta för sin närmaste chef eller arbetsgivare om trakasserier, osakligt bemötande eller våld eller risk för våld på arbetsplatsen. Det är mycket som är bra i arbetslivet och arbetskulturen i Finland, men det är helt klart att osakligt bemötande, trakasserier och våld inte kan tolereras. Därför behöver vi såväl ändringar i lagstiftningen som en bred samhällsdebatt för att förbättra arbetssäkerheten och arbetshälsan, framhåller Murto.

Ytterligare information

Arbetsmarknadsdirektör Katarina Murto, tfn 050 568 9188

Forskare Joonas Miettinen, tfn 044 515 3511

 

Akavas förslag till ändringar i lagstiftningen

 Trakasserier och osakligt bemötande

  • Arbetarskyddslagens bestämmelser om trakasserier ändras så att arbetsgivarens skyldighet att förebygga och ingripa i trakasserier, sexuella trakasserier och osakligt bemötande skärps. Det ska råda nolltolerans i fråga om trakasserier och osakligt bemötande i arbetslivet.
  • Arbetarskyddslagens bestämmelse om trakasserier kompletteras så att arbetsgivaren är skyldig att säkerställa att trakasserier eller annat osakligt bemötande upphör omedelbart. Den som drabbas av trakasserier får inte råka ut för negativa följder i anslutning till arbetet eller villkoren för anställningsförhållandet.
  • Riktade trakasserier, dvs. systematiska trakasserier i samband med arbetet, kriminaliseras och definieras som en straffbar handling i strafflagen. Om riktade trakasserier mot myndigheter föreskrivs dessutom särskilt i en separat bestämmelse i strafflagen. Riktade trakasserier ska beaktas i detalj även i arbetarskyddslagen.
  • Försummelse att iaktta bestämmelserna om risk för våld och trakasserier tas in i arbetarskyddslagens straffbestämmelser som brott mot arbetarskyddet.

 

Våld och risk för våld

  • Arbetsgivarens skyldighet att ordna arbetet och arbetsförhållandena ändras så att risken för våld och våldsamma situationer förebyggs och man ingriper i risken för våld mer effektivt än hittills.
  • I arbete där det förekommer hot om eller risk för våld ska arbetsgivaren se till att ensamarbete begränsas mer förpliktande än hittills så att hotet om eller risken för våld kan undvikas.
  • En anställd som blivit utsatt för våld i sitt arbete har alltid rätt att på arbetsgivarens bekostnad få den eftervård som behövs vid företagshälsovården.