Akava: Ökade FUI-satsningar är nyckeln till hållbar tillväxt

Akava redogör i sitt nya tillväxtprogram för sina mål och åtgärder när det gäller att främja hållbar tillväxt och förbättra konkurrenskraften. Akava poängterar att hållbar tillväxt uppnås genom högklassig kompetens och gynnsamma verksamhetsförutsättningar för företag. Med hjälp av kompetens, vetenskap och teknik kan vi lösa de stora problemen i världen, såsom klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald.

31.8.2021

– Högklassig forskning är en grundförutsättning för framgångsrik FUI-verksamhet. Regeringen har förbundit sig till målet att finansieringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) ska ha ökat till fyra procent av bruttonationalprodukten före 2030. För att detta mål ska uppnås gäller det att i höstens budgetmangling fatta beslut om den offentliga finansiering som behövs nästa år. Det handlar om cirka 200 miljoner euro, konstaterar Pasi Sorjonen, chefsekonom vid Akava.

– Man har räknat ut att FUI-investeringarna måste öka med cirka 600 miljoner euro per år för att målet på 4 procent ska uppnås före 2030. Den offentliga sektorns andel på 200 miljoner euro kunde finansieras med en relativt liten årlig höjning av sysselsättningsgraden, förklarar Sorjonen vidare.

Akava betonar i sitt tillväxtprogram att Finland måste göras till ett attraktivt land för världens bästa tillväxtföretag, investerare och experter. Det är viktigt att företagens verksamhetsmiljö och den lagstiftning som reglerar denna främjar företagens förnyelseprocesser, investeringar och förmåga att ta fram nya innovationer.

Innovationer kan endast skapas genom ett tätare samarbete mellan högskolorna, forskningsinstituten och företagen samt genom nya plattformar som möjliggör innovationsförsök.

– Genom att stärka FUI-verksamheten främjar vi den gröna övergången, vilket också erbjuder nya affärsverksamhets- och exportmöjligheter. Framför allt bör vi stärka forskningen kring uppbyggandet av ett kolneutralt samhälle med cirkulär ekonomi och hållbart utnyttjande av förnybara naturtillgångar. Finland har potential när det gäller export av gröna innovationer. Denna potential borde utnyttjas bättre, konstaterar Piia Rekilä, som är chef för samhällsfrågor vid Akava.

– Forsknings- och innovationsfinansieringen till högskolor, forskningsinstitut och företag måste ökas. Förutsägbar och långsiktig finansiering är ett måste för att vi ska kunna utnyttja vårt intellektuella kapital effektivt. Därtill gäller det att utöka den utbildnings- och arbetsrelaterade invandringen så att arbetskrafts- och finansieringsbehovet i fråga om välfärdssamhällets tjänster kan täckas, betonar Rekilä.

Akavas tillväxtprogram kan läsas på adressen www.akava.fi/sv/tillvaxtprogram

Närmare information

Pasi Sorjonen, chefsekonom, tfn 050 557 5271

Piia Rekilä, chef för samhällsfrågor, tfn 044 300 9484