Akava: Hållbara karriärer är grunden för ett välmående samhälle

I sitt arbetslivsprogram betonar Akava vikten av att ta hand om arbetsförmågan och arbetshälsan. I programmet presenterar Akava ett flertal lösningsförslag och lagstiftningsreformer för förbättrande av arbetslivet, arbetshälsan och arbetsförmågan.

21.10.2022

– Utöver effekterna för arbetslivet har arbetshälsan och arbetsförmågan omfattande effekter för hela samhället. Som en följd av ändringarna i befolkningsstrukturen minskar antalet personer i arbetsför ålder. Att stödja arbetsförmågan och arbetshälsan blir allt viktigare i framtiden. Främjandet av dessa kan ha en betydande inverkan på sysselsättningen och den offentliga ekonomin. De årliga kostnaderna till följd av arbetsoförmåga uppgår till flera miljarder euro och belastar den offentliga ekonomin, betonar Akavas ledande sakkunniga Katri Ojala.

– En reform av arbetarskyddslagen är viktig för att vi bättre ska kunna kontrollera den psykosociala belastningen i arbetslivet. Dessutom behöver vi utveckla arbetstidsskyddet och företagshälsovården och stödja återgången till arbetet. Arbetsförmågan måste upprätthållas för alla i arbetsför ålder och arbetsoförmåga behöver förbyggas effektivare, säger Akavas jämställdhets- och arbetsmiljöchef Lotta Savinko.

– Sjukfrånvaron och invalidpensionerna till följd av mentala ohälsa är på en oroväckande hög nivå. Det behövs effektiva förebyggande åtgärder och tidigt ingripande. Främjandet av det mentala välmåendet ska vara en naturlig del av personalpolitiken och ledarskapet på varje arbetsplats. Alla har rätt till en god arbetshälsa och en trygg arbetsmiljö, betonar Ojala.

– Den betydande ökningen av distansarbete har lett till ett ändringsbehov i lagstiftningen. Arbetarskyddet och arbetstagarens välbefinnande måste kunna tryggas vid distansarbete. Lagen om olycksfall i arbetet är för närvarande bristfällig för distansarbetets del. Tillämpningsområdet för lagen behöver utvidgas till att täcka olycksfall i distansarbete, så att lagen ger ett motsvarande skydd som vid närarbete, säger ledande sakkunniga Miia Kannisto.

Akavas centrala mål för arbetslivet under följande regeringsperiod

  • Översyn av arbetarskyddslagen med övergripande hänsyn till den psykosociala belastningen
  • Stöd för arbetsförmågan, återgången till arbetet och den mentala hälsan
  • Minskning och förbättrat förebyggande av trakasserier, våld och hot om våld
  • Straffbeläggning av riktade trakasserier
  • Översyn av medlingssystemet
  • Reform av semester-, arbetstids- och samarbetslagarna till behövliga delar
  • Lagstiftning om distansarbete

Läs mer om våra förslag i vår  arbetslivsprogram