Akava: I vårens ramförhandlingar efterlyses beslut – kommunernas livskraft lyfts fram i kommunalvalet

Akavas ordförande Sture Fjäder betonar i sitt tal vid förbundskongressen att flera nya beslut med syfte att främja sysselsättningen och tillväxten borde fattas i halvtidsöversynen, det vill säga vårens ramförhandlingar. Regeringsprogrammet bör kompletteras. I samband med vårens kommunalval lyfter Akava fram kommunernas livskraft och hoppas att målsättningen livskraftiga kommuner ska bli ett centralt diskussionsämne. Akavas förbundskongress sammanträder 24 november.

24.11.2020

Halvtidsöversynen är det viktigaste forumet för den resterande mandatperioden

I ramförhandlingarna ska landets regering utvärdera grunderna för finanspolitiken. I dessa coronaförhållanden finns det en risk för att sysselsättningsgraden under nästa år börjar glida neråt mot en nivå på 70 procent. Nya permanenta utgiftsökningar skulle förutsätta en väsentligt bättre ekonomisk situation och en högre sysselsättningsgrad. Just nu är inte rätta tiden för utgiftsökningar utan de borde i regel skjutas upp till en tid när sysselsättningsgraden har ökat och de ekonomiska tillväxtutsikterna är goda.

Enligt Akava bör en helhetsreform av beskattningen inledas i samband med halvtidsöversynen. Den bör sträcka sig över mandatperioderna. Det borde bli mer lönsamt att arbeta än det är i dag. Som enskild åtgärd bör man besluta om betydande förbättringar av hushållsavdraget.

De sysselsättningsåtgärder vars beredning inleddes under höstens budgetmangling inväntar ett avgörande i halvtidsöversynen.

Sysselsättningslösningen för de äldre måste vara i balans

– Den mest aktuella enskilda avgörande frågan under den närmaste tiden är hur vi ska förbättra sysselsättningen bland över 55-åringar. Regeringens målsättning med ytterligare 10 000 sysselsatta är bra, men är under rådande omständigheter svår att uppnå, konstaterar Fjäder.

Akava är redo att diskutera tilläggsdagar för arbetslöshetsskyddet. Förhandlingsresultatet bör emellertid vara rättvist och balanserat. Akava betonar att en ökning av sysselsättningen bland över 55-åringar förutsätter åtgärder och incitament för att förbättra deras uthållighet och anpassningsförmåga till förändringar i arbetslivet. En väsentlig förbättring av omställningsskyddet samt individuella utbildnings- och arbetskraftstjänster gör att flera kan hitta nytt arbete.

– Akava har föreslagit ett treårigt åtgärdsprogram för att främja sysselsättningen bland dem som endast har grundläggande utbildning. Också sysselsättningen bland dem som är partiellt arbetsföra måste förbättras. Akava har presenterat punktinsatser för kontinuerligt lärande, bland annat introduktionen av en kompetenssedel och skattefrihet upp till 1 500 euro för fortbildning av en arbetstagare, som bekostas av arbetsgivaren.

FUI-satsningar är centrala

– Vi i Akava vill poängtera behovet av större satsningar på forskning, utveckling och innovationer och en skattereform som uppmuntrar till arbete. Det har sagts många vackra ord om FUI-satsningar men i slutändan är det handling som räknas. Senast under ramförhandlingarna bör vägen och milstolparna mot att uppnå en BNP-andel på fyra procent definieras, betonar Fjäder.

Livskraftiga kommuner är ett centralt tema i Akavas kommunalvalsmålsättningar
Enligt Akava är det viktigt att diskutera kommunernas livskraft redan före kommunalvalet. I en livskraftig kommun står ekonomin på stadig grund, kommuninvånarna är nöjda med servicen, företagsamhet uppmuntras och kommunen ser till att de kommunalt anställda mår bra.

– Nycklarna till lösningarna ligger både hos staten och hos de kommunala beslutsfattarna. Förutsägbart beslutsfattande är en central del av livskraften. Ett färskt exempel på svajigt beslutsfattande utgörs av linjedragningen om en ny landskapsskatt i samband med beslutet om social- och hälsovårdsreformen. Regeringen hade inte tålamod att invänta den parlamentariska landskapsskattekommitténs rapport. Den totala skattebördan får inte öka när nya skatteformer planeras. Akava motsätter sig att den nya landskapsskatten tas i bruk, påpekar Fjäder.