Akava: Finland måste också i framtiden vara kompetent, stimulerande och tryggt

Finansieringen av välfärdssamhället förutsätter en stark ekonomisk tillväxt och en hög sysselsättning, betonar Akava i sina mål för regeringsprogrammet 2023–2027. Ekonomins tillväxtförutsättningar och produktiviteten måste förbättras och den ekonomiska politiken måste vara ansvarsfull. I sina mål lyfter Akava upp sysselsättningens, kompetensens och rättsstatens betydelse för säkerheten.

15.6.2022

– Vi måste se till att Finland är ett kompetent, stimulerande och tryggt land även i framtiden. Sysselsättningen är också en säkerhetsfråga. Alla måste ha möjlighet att försörja sig genom att arbeta. Sysselsättningsgraden är avgörande för den offentliga ekonomin och välfärdssamhällets framtid. Vi måste eftersträva en sysselsättningsgrad på 80 procent, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

– Vi måste skapa effektiva incitament för att arbeta: en sporrande social trygghet och en rimlig beskattning av arbete. När andelen äldre ökar i befolkningen blir det allt viktigare att så många som möjligt i arbetsför ålder arbetar. Arbetslivet måste utvecklas för att förbättra välbefinnandet i arbetet och förlänga tiden i arbetslivet. Vi betonar att välbefinnandet i arbetet måste betraktas som en del av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken, säger Fjäder.

Den offentliga skuldsättningen måste stoppas

– De offentliga finansernas kristålighet och det ekonomiska handlingsutrymmet måste säkerställas inför kommande kriser. Vi kan inte lämna en alltför stor skuldbörda till de unga generationerna. Styrkorna i ett konkurrenskraftigt Finland är kompetens, incitament och ett stabilt och tryggt samhälle. De här faktorerna stöds av en stark rättsstat och en god förvaltning, betonar Fjäder.

Kompetens är Finlands livsvillkor

– Kompetens är allt viktigare på arbetsmarknaden. I våra mål framhäver vi att utbildningskedjan måste fungera för att vi ska kunna höja kompetensnivån. Vi anser att alla finländare i framtiden måste ha en examen på andra stadiet och hälften av de unga en högskoleexamen, säger Piia Rekilä, chef för samhällsfrågor.

Ekonomisk tillväxt är välfärdssamhällets bästa vän

– För att stärka den hållbara tillväxten behövs satsningar på utbildning, forskning och innovationer. Finansieringen av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten måste höjas till 4 procent av bruttonationalprodukten senast 2030. Större FoUI-insatser är nödvändiga för att vi ska kunna trygga ekonomins och sysselsättningens tillväxt och välfärdsstatens framtid. I våra mål lyfter vi fram flera åtgärder för att uppnå målnivån, säger chefsekonom Pasi Sorjonen.

Tilläggsresurser för den inre och yttre säkerheten

– Aktörerna inom den inre och yttre säkerheten måste få större resurser och mer personal. För att medborgarnas förtroende ska förbli starkt måste myndigheterna klara av sina uppgifter och motsvara medborgarnas förväntningar under alla omständigheter, säger Fjäder.

Läs Akavas mål för regeringsprogrammet
Ett kompetent, stimulerande och tryggt Finland – Akavas mål för regeringsprogrammet 2023–2027

Mer information

Ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717