Akava och dess förhandlingsorganisationer vill förnya medlingssystemet

Akava, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och De Högre Tjänstemännen YTN föreslår att medlingssystemet förnyas, förfarandet preciseras och resurserna för medling förstärks.

18.2.2021

Det nuvarande systemet grundar sig på lagen om medling i arbetstvister som stiftades på 1960-talet. Arbetsmarknaden, förhandlingsverksamheten och avtalssystemet har förändrats avsevärt särskilt under de senaste åren. Akava och dess förhandlingsorganisationer anser det viktigt att arbetsmarknads- och medlingssystemet utvecklas för att motsvara den förändrade omvärldens behov.

– För att medlingen ska vara effektiv, fungerande och framgångsrik måste antalet heltidsanställda medlare utökas. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid deras kompetens och vid att medlingen är opartisk. Vi föreslår att processen och tidtabellen för förlikningsförfarandet preciseras. I lagen ska föreskrivas om tidsfrister för när medlingen ska inledas, hur processen ska fortlöpa och när det obligatoriska förlikningsförslaget ska läggas fram. Dessutom ska förlikningsförslaget vara offentligt efter att parterna har lagt fram sin åsikt om det, säger arbetsmarknadsdirektör Katarina Murto.

– Vi föreslår att ett nytt organ, en oberoende ekonomienhet, inrättas i anslutning till medlingsbyrån med uppgift att ta fram beräkningar om ekonomi, löner och inkomstutveckling. En opartisk lägesbild av ekonomin samt sektors- och branschvis statistik om ekonomin och löneutvecklingen skulle öka den ömsesidiga förståelsen och bidra till att föra förhandlingarna framåt, fortsätter Murto.

Akava anser att verksamheten på arbetsmarknaden även framöver ska grunda sig på avtal. Om arbets- och tjänstevillkor ska avtalas på bred bas i arbets- och tjänstekollektivavtalen.

– Utgångspunkten för avtalsverksamheten är även i fortsättningen att förhandlingsparterna i första hand ska uppnå en överenskommelse sinsemellan. Arbetsmarknaden och de kollektiva avtalen om arbetsvillkor verkar dock ha blivit allt mer splittrade. Det ökar risken för att arbetstvister uppstår under kommande avtalsomgångar, säger Teemu Hankamäki, ordförande för De Högre Tjänstemännen YTN.

– Det nuvarande medlingssystemet grundar sig främst på att medlingen inleds först efter att en arbetstvist redan tillspetsats. Det ska finnas mer framförhållning i medlingen. Medlarens uppgifter bör utvidgas och preciseras också så, att hen är skyldig att vid behov föra förhandlingarna framåt redan i god tid innan arbetstvisten tillspetsas, fortsätter Hankamäki.

– I det nuvarande systemet slår man vakt om den så kallade allmänna linjen. Därmed blir branschvisa lösningar omöjliga och lönejämställdheten kan inte beaktas med hjälp av medlingssystemet. Eftersom situationen i olika branscher och löneeftersläpningen framför allt i kvinnodominerade yrken inte kan rättas till genom kollektivavtal ökar risken för strejker och störningar på arbetsmarknaden. Medlingssystemet och medlaren kan inte fungera som hinder för förändringar, påpekar ordförande Olli Luukkainen från Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

– Medlaren ska vara skyldig att ge ett förlikningsförslag med beaktande av det allmänna ekonomiska läget, men särskilt läget i den aktuella branschen. I förslaget ska dessutom beaktas faktorer i samband med arbetets kravnivå, en rättvis löneutveckling som svarar mot kompetensen, samt tillgången på arbetskraft. Medlaren ska inte vara förpliktad att begränsa innehållet i förlikningsförslaget på basis av innehållet i tidigare avtal, säger Luukkainen.

Läs om förslaget här www.akava.fi/uusisovittelujarjestelma

Mer information

Arbetsmarknadsdirektör Katarina Murto, Akava, tfn 050 568 9188

Ordförande Teemu Hankamäki, De Högre Tjänstemännen YTN, tfn 040 709 6681

Ordförande Olli Luukkainen, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, tfn 0500 652 872