Akava: Regeringsprogrammet försvagar löntagarnas ställning och skapar osäkerhet

Akava anser att regeringsprogrammet är obalanserat i arbetsmarknadsfrågor. I programmets skrivningar vänder den nya regeringen ryggen till gemensam utveckling av arbetslivet. Att väsentligt försvaga löntagarnas rättigheter ökar oron och osäkerheten i synnerhet hos unga som kommer ut i arbetslivet, påpekar Akava.

27.6.2023

– Regeringsprogrammets riktlinjer för arbetslivet rubbar stabiliteten på arbetsmarknaden och kan hämma tillväxten i sysselsättning och ekonomi och försämra arbetshälsan. Den kultur av att utveckla och förhandla tillsammans som vi hade velat stärka verkar ha glömts bort av dem som skrev regeringsprogrammet. Det nya regeringsprogrammet gör att politiken blir allt starkare närvarande vid arbetsmarknadsborden, konstaterar Akavas ordförande Maria Löfgren.

Regeringsprogrammets skrivningar om lokala avtal inverkar på hur minimianställningsvillkoren framöver bestäms. Nu bestäms de enligt arbetslagstiftningen och de riksomfattande kollektivavtalen.

– Vi beklagar djupt att ändringarna i fråga om lokala avtal och skärpningarna i arbetsfredssystemet genomförs utan balanserande element som till exempel en reform av medlingssystemet. När det saknas balans finns det alltför stora risker med att utveckla lokala förhandlingar, understryker Löfgren.

Stegen mot ett förbättrat arbetsliv blev få i regeringsprogrammet.

– Vi föreslog ett omfattande åtgärdspaket för att förbättra arbetshälsan och minska den psykosociala belastningen, men programmet saknar nästan helt konkreta åtgärder. Vi ser det som kortsiktigt och i framtiden kan vi stå inför mer arbetsoförmåga och högre kostnader för denna än tidigare. En reform av arbetarskyddslagen hade varit nödvändig, fortsätter Löfgren.

Att skära ner i utkomstskyddet för arbetslösa med flera hundra miljoner euro är ett hårt beslut av regeringen

– Arbetslösa utsätts nu för alltför drastiska nedskärningar i försörjningen och nedskärningarna kommer inte att lösa matchningsproblemen på arbetsmarknaden. Regeringens avsikt att bereda en kombinationsförsäkring svarar mot vårt mål sedan länge. Regeringsprogrammet ger arbetslöshetskassorna möjlighet att erbjuda arbetskraftstjänster, vilket är en välkommen reform, konstaterar Löfgren.

Enligt regeringsprogrammet ska arbetspensionssystemet förnyas utifrån arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma mål.

– Besluten om arbetspensionsfrågor ska fattas utifrån ett ekonomiskt hållbart arbetspensionssystem och ett garanterat pensionsskydd. Att underordna pensionspolitiken som ett verktyg för att balansera de offentliga finanserna är oacceptabelt, påpekar Löfgren.

Utbildningsvolymerna bör höjas och satsningar på utbildningens kvalitet göras

– Vissa av regeringsprogrammets anpassningsåtgärder är inriktade på utbildning och kompetens. Vi understryker behovet av att ta hand om hela utbildningskedjan, säger Löfgren.

– Regeringen har förbundit sig att höja utbildningsnivån, vilket är nödvändigt dels för att höja sysselsättningsnivån, dels med tanke på forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten och den gröna omställningen. Framtiden är emellertid fortfarande till en del höjd i dunkel, eftersom regeringsprogrammet inte tillräckligt exakt tar ställning till omfattningen eller finansieringen av ökningen av utbildningsvolymerna. Ökningarna måste finansieras fullt ut för att säkerställa kvaliteten i utbildningen, fortsätter Löfgren.

Nödvändigt att öka FUI-satsningarna

Akava är nöjd med att man i regeringsförhandlingarna beslutade fortsätta öka FUI-satsningarna mot en fyra procents andel av bruttonationalprodukten. Det ambitiösa målet går att uppnå och satsningarna kommer också att förbättra Finlands internationella konkurrenskraft. Regeringsprogrammets riktlinjer för invandring kan dock hota internationella experters intresse för den finska arbetsmarknaden.

Att lindra beskattningen av arbete är en åtgärd i rätt riktning som stödjer målen att höja sysselsättningen och förbättra den ekonomiska tillväxtförmågan. Storleksklassen på lättnaderna är emellertid relativt anspråkslös.

– Vid regeringsförhandlingarna tog man upp avskaffandet av rätten att dra av fackföreningsavgifterna i beskattningen. Tillsammans med våra förbund verkade vi för att skatteavdraget behölls. Medlemsavgiften i ett fackförbund är en kostnad för inkomstens förvärvande och att slopa avdragsrätten skulle ha skärpt löntagarnas beskattning, säger Löfgren.

Mer information

Maria Löfgren, ordförande för Akava, tfn 040 568 2798