Akavas förslag till en reform av arbetarskyddslagen

Akava föreslår en totalreform av arbetarskyddslagen för bättre kontroll över den psykosociala belastningen i arbetet och effektivare arbetarskydd. Akava understryker att lagen ska innehålla noggranna bestämmelser om förebyggande av psykosocial belastning samt arbetarskyddsrelaterade rättigheter och skyldigheter

26.10.2021

I   Arbetarskyddet och den psykosociala belastningen 

 • Arbetarskyddslagen reformeras. Närmare bestämmelser behöver tas in i lagen om hur psykosocial belastning ska förebyggas och om de arbetarskyddsrelaterade rättigheter och skyldigheter som är nödvändiga i det förändrade arbetslivet.Arbetarskyddslagen ska mer exakt, förpliktande och täckande föreskriva om psykosocial belastning och hur den ska bedömas, mätas och följas upp kontinuerligt. Särskilt revideras bestämmelserna om
  • den allmänna omsorgsplikten
  • verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet
  • utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet
  • planeringen av arbetet
  • undervisningen och handledningen för arbetstagarna
  • arbetet och arbetsförhållandena samt
  • arbetsgivarens och arbetstagarens skyldighet att förebygga och ingripa i faktorer som orsakar psykosocial belastning i arbetet.
 • I samband med revideringen av arbetarskyddslagen flyttas arbetarskyddssamarbetet från lagen om tillsynen över arbetarskyddet till arbetarskyddslagen, så att den centrala arbetarskyddslagstiftningen i praktiken är tydlig och fungerar.
 • En ny förordning ges om psykosocial belastning. I förordningen definieras mätningen och bedömningen av psykosociala belastningsfaktorer, åtgärderna och den förebyggande verksamheten.
 • Inom ramen för verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet genomförs minst en gång om året en bedömning av arbetstagarnas fysiska och psykosociala belastning, arbetsmängden och nödvändiga åtgärder.
 • Underlåtelse att följa bestämmelserna om psykosocial belastning ska beaktas noggrannare i arbetarskyddslagens påföljdsbestämmelser.
 • Till lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar fogas bestämmelser om fortgående, skadlig och hälsovådlig psykosocial belastning och utmattning i fråga om yrkessjukdom, ersättningsbarhet och sjukvårdsersättningar.

II   Arbetstidsskyddet

 • Arbetstagarens rätt att stänga av från arbetet och vara digitalt onåbar utanför arbetstid preciseras. I arbetarskyddssamarbetet fastställs anvisningar om lämnandet av arbetsplikterna och tillgängligheten på fritiden. Anvisningarna ska gås igenom varje år med personalen.
 • För arbetstagare som reser i arbetet tryggas återhämtning och tillräcklig vilotid i lagstiftningen bättre än för närvarande. Resor i arbetet ska räknas som arbetstid som är relaterad till arbetet samt beaktas i arbetstidslagens vilotider per dygn och vecka.
 • Uppföljningen av arbetstiden förbättras så att förfarandet för arbetstidsbokföring och i synnerhet mängden övertidsarbete som utförs i arbetsgemenskapen granskas i arbetarskyddssamarbetet årligen. Samtidigt uppskattas mängden arbete utanför arbetstidsbokföringen.

III   Arbetarskyddsorganisationen och arbetarskyddssamarbetet

 • Gränsen för skyldigheten att välja en arbetarskyddsfullmäktig sänks från nuvarande 10.
 • Högre tjänstemän ges rätt att välja en arbetarskyddsfullmäktig som representerar dem för att garantera ett tillräckligt arbetarskydd.
 • Regleringen av hur arbetarskyddssamarbetet ska organiseras och hur en arbetsplats ska definieras preciseras för att säkerställa en täckande och representativ arbetarskyddsorganisation.
 • Arbetsgivarens skyldighet att sörja för arbetarskyddspersonalens (arbetarskyddschefens och arbetarskyddsfullmäktiges) kompetens i arbetarskyddsfrågor utökas.
 • Arbetarskyddsmyndigheternas resurser ökas för att garantera ett tillräckligt och mer effektivt arbetarskydd.
 • Arbetets psykosociala belastning beaktas bättre i tillsynen över arbetarskyddet.