Mikä Akava on?

Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon kuuluu 36 jäsenliittoa. Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Akavan liittoihin liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella.

22.3.2019

Akava valvoo jäsenkuntansa etuja ja toimii jäsentensä yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akava, sen neuvottelujärjestöt ja liitot tekevät työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Jäsenyys tuo turvaa työelämässä

Jäsenyys Akavan jäsenliitossa antaa monenlaista turvaa, kuten työ- ja virkaehtosopimukset, neuvottelujärjestelmän, luottamusmiesverkoston sekä oikeudellisia palveluja ja urapalveluja. Liitot tarjoavat ammatillista edunvalvontaa ja työsuhdeneuvontaa sekä verkostoja. Ne ovat jäsentensä apuna työuran kaikissa vaiheissa. Lisäksi jäsenyys merkitsee monia rahanarvoisia etuja.

Akavalaiset rakentavat monenlaisia turvaverkkoja myös muille suomalaisille. Yhteiskunnan menestyminen näkyy ennen kaikkea työllisyyden vahvistumisena, hyvänä tuottavuutena ja hyvinvointina. Yhdessä toimien akavalaiset luovat menestystä ja turvaa jokaiselle akavalaiselle ja koko Suomelle.

Olemme mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kuuluvat työelämän turvaverkkoon.

Akava puolustaa hyvinvointia

Mielestämme Suomessa pitää olla hyvä elintaso, menestyvä elinkeinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen sektori. Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen. Siihen tarvitaan kasvupolitiikkaa.

Edistämme työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa. Tavoitteena on korkea työllisyysaste, pitkät työurat, talouskasvu ja valtiontalouden tasapainottaminen. Akava on mukana uudistamassa järjestelmiä, jotka muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan.

Vaikuttamistyötä monella tasolla

Akavalaiset voivat vaikuttaa omien liittojensa kautta Akavan toimintaan ja laajemminkin koko yhteiskuntaan. Akava tuo aktiivisesti esiin näkemyksiään työelämästä ja taloudesta ja vaikuttaa päätöksiin. Akava rakentaa tulevaisuuden Suomea.

Akava on vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan. Sen vahvuutena on asiantuntijuus, tutkittu tieto ja osaaminen. Vaikutamme valtakunnallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla sekä suoraan järjestönä että jäsenliittojemme kautta.

Akava vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti

Akava on neuvotteluosapuoli, etujärjestö ja  asiantuntijaorganisaatio. Valttinamme neuvotteluissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on tarkka ja luotettava tietopohja jäsenten asemasta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Akava koordinoi ja kehittää keskusjärjestön, neuvottelujärjestöjen ja jäsenliittojen yhteistyötä sekä edistää yhteisen edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimintaedellytyksiä.

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, jotka vastaavat jäseniään koskevien palkkaratkaisujen ja työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelemisesta ja sopimisesta. Julkisella sektorilla toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Lisäksi akavalaisten sopimuksista neuvottelevat Akavan liitot.

Alueellisella tasolla yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta vastaavat Akavan maakuntaverkostot. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Akava-Åland r.f.

Kotimainen edunvalvonta nivoutuu tiiviisti kansainväliseen edunvalvontaan. Akava toimii kansainvälisesti ja osallistuu aktiivisesti sekä Euroopan unionin virallisten organisaatioiden että kansainvälisten edunvalvontajärjestöjen työhön.

Keitä Akavan liittoihin kuuluu?

Akavan liittojen jäsenet, akavalaiset, ovat korkeakoulutettuja alansa osaajia, jotka työskentelevät esimies-, asiantuntija- ja opetustehtävissä.

Akavalaiset toimivat kuntien, valtion ja kirkon palveluksessa sekä yksityisellä sektorilla. Akavan liittojen jäseninä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä. Myös opiskelijoita kuuluu Akavan liittoihin.

Kaavio kertoo akavalaisten työnantajasektorit vuonna 2024: yksityinen sektori työllistää 55,5 prosenttia, kunnat 21,4 prosenttia, valtio 9,3 prosenttia ja hyvinvointialueet 9,1 prosenttia. Ammatinharjoittajia on akavalaisista 3,3 prosenttia, seurakunnan palveluksessa on 1,0 prosenttia ja 0,3 prosenttia muiden työnantajien työllistämiä.

Akavan liittojen jäsenistä yksityinen sektori työllistää 55,5 prosenttia, kunnat 21,4 prosenttia, valtio 9,3 prosenttia ja hyvinvointialueet 9,1 prosenttia. Ammatinharjoittajia on akavalaisista 3,3 prosenttia, seurakunnan palveluksessa on 1,0 prosenttia ja 0,3 prosenttia muiden työnantajien työllistämiä.

Akavan historiaa

Akava on perustettu vuonna 1950. Historia-artikkelimme kertoo, miten Akava ja sen toiminta on kehittynyt vuosikymmenten mittaan.

Tutustu Akavan historiaan.

Akava lyhyesti

  • Akava on poliittisesti sitoutumaton korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö.
  • Akavassa on 36 jäsenliittoa.
  • Akavan liittoihin kuuluu noin 620 000 jäsentä, joista noin 127 000 on opiskelijajäseniä.

Keitä akavalaiset ovat?

  • puolet naisia, puolet miehiä
  • puolet työskentelee yksityisellä, puolet julkisella sektorilla
  • neljännes johtotehtävissä, neljännes opetus- ja kasvatustehtävissä sekä puolet asiantuntijatehtävissä
  • yli 80 prosenttia on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon
  • kokoaikatyössä olevien keskipalkka on yli 4 000 euroa kuukaudessa.

Yleisesitys Akavasta (pdf)