Förslag för att underlätta tillgången till högskoleutbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning

Akava har sammanställt förslag för att underlätta tillgången till högskoleutbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning.

26.2.2021
  1. Förverkliga målen i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom att garantera personer med funktionsnedsättning samma mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som alla andra.
  1. Öka den samhälleliga delaktigheten och utvecklingen av kunnandet bland grupper som är underrepresenterade inom utbildningen i samband med undervisnings- och kulturministeriets plan för tillgång till högskoleutbildning. Bedöma nuläget med avseende på tillgången till högskoleutbildning, ställa upp mål och ta fram metoder för att nå dem.
  2. Påverka attityderna mot personer med funktionsnedsättning i samhället och motverka fördomar med hjälp av kommunikation och egna exempel.
  1. Öka medvetenheten om olika karriärmöjligheter för personer med funktionsnedsättning och om rätten till rimliga anpassningar i studier och arbete enligt diskrimineringslagen.
  1. Utse en kontaktperson vid alla läroanstalter som ansvarar för tillgänglighets- och likabehandlingsfrågor.
  1. Inrätta en filial för arbets- och näringsbyrån på varje högskolecampus. Genom att intensifiera samarbetet mellan högskolorna och arbets- och näringsbyråerna kan man stödja nyutexaminerades sysselsättningsmöjligheter och ge information om t.ex. service för personer med funktionsnedsättning.
  1. Ta i bruk mångfaldsfrämjande rekryteringsmetoder.
  1. Ingripa mot diskriminering i arbetslivet genom att reformera diskrimineringslagen. I samband med reformen ökas diskrimineringsombudsmannens befogenheter att bedöma diskriminering i arbetslivet i samarbete med arbetarskyddsmyndigheten även i enskilda fall.
  1. Utnyttja arbetsplatsernas likabehandlingsplanering för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Likabehandlingsplanen uppdateras regelbundet i samarbete med personalrepresentanterna eller personalen.
  1. Informera om arbetsgivarnas möjlighet att få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Stöd beviljas om arbetstagarens skada eller sjukdom t.ex. förutsätter nya arbetsredskap eller hjälp av en annan arbetstagare. Stödet kan utgöra ett betydande incitament att rekrytera personer med funktionsnedsättning och främja likabehandling i synnerhet för små och medelstora företag.