Akava: Det behövs en långsiktig plan för att trygga finansieringen av utbildningen

Den kommande regeringen måste förbinda sig vid löftet att inte skära ner på utbildningen, betonar Akava. I sitt tal på Akavas förbundsmöte påpekar Akavas ordförande Maria Löfgren att utbildning och kompetens kräver ett långsiktigt parlamentariskt samförstånd om finansieringen. 

29.5.2023

– Regeringsförhandlingarnas mål om 100 000 nya sysselsatta är värt att stödja, men för att det ska uppnås krävs det satsningar på kompetens och arbetslivskvalitet. Nedskärningar inom utbildningen är fel väg att gå, eftersom tillväxten och framtiden kräver satsningar. Hela Akavagemenskapens starka budskap är att utbildningens finansiering och kvalitet måste tryggas också under svåra tider. Ekonomisk tillväxt och bättre produktivitet uppnås genom såväl högklassig utbildning och kompetens som forskning, utveckling och innovationer, betonar Akavas ordförande Maria Löfgren.

– Vi anser att vikten av utbildning och kompetens borde framhävas i beslutsfattarnas val. För att vi åter ska kunna höja vår utbildnings- och kompetensnivå måste vi se över hela utbildningskedjan från småbarnspedagogiken till forskarutbildningen. Vi måste värna om vårt lands tillväxtförmåga och se till att kompetensbristen inte äventyrar vår framgång eller offentliga tjänster, fortsätter Löfgren.

– Det är nu dags att börja genomföra det parlamentariska samförståndet om FUI-satsningar. Vi måste uppnå andelen fyra procent av bruttonationalprodukten också i praktiken. Åtgärderna för den gröna omställningen innebär stora möjligheter, men de kräver kraftiga och konsekventa satsningar på FUI-verksamhet och kompetens, betonar Löfgren.

– Ökad arbetshälsa är en viktig del av sysselsättningspolitiken och den ekonomiska politiken. Kostnaderna för arbetsoförmåga uppgår till flera miljarder euro per år. En orimlig arbetsmängd, utbrändhet och psykosocial överbelastning minskar produktiviteten och konkurrenskraften. Därför kräver vi en revidering av arbetarskyddslagen. Den mentala hälsan ska också stödjas genom en revidering av lagen om företagshälsovård så att stöd för psykiskt välbefinnande och mental hälsa ingår i den lagstadgade företagshälsovården, kräver Löfgren.

I sitt tal på förbundsmötet betonar Löfgren att beslutsfattandet i allt högre grad måste omfatta också de unga.

Ordförande Maria Löfgrens tal på Akavas förbundsmöte 29.5.2023

Mer information

Maria Löfgren, Akavas ordförande, tfn 040 568 2798

 

 

Mer information

Maria Löfgren, Akavas ordförande, tfn 040 568 2798