Akavan lausunto mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Lausunnossaan oikeusministeriölle Akava kannattaa muun muassa ehdotusta laajentaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa arvioida työelämässä tapahtuvaa syrjintää myös yksittäistapauksissa sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivallan laajentamista työelämäasioihin. Akava katsoo näiden toimien auttavan työelämässä tapahtuvaan syrjintään puuttumisessa ja vahvistavan heikoimmassa asemassa olevien oikeussuojaa. Akavan mielestä yhdenvertaisuussuunnitelmaa tulee päivittää säännöllisesti ja laskea sen laatimisen soveltamisala koskemaan vähintään 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä nykyisen 30 sijaan.

18.5.2022
Lue lisää

Akavan lausunto uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

Akava pitää lausunnossaan oikeusministeriölle ohjeluonnosta kattavana ja hyvin rakennettuna.

2.5.2022
Lue lisää

Akavan lausunto kansallista yritysvastuulakia koskevasta arviomuistiosta

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle Akavan kannattaa yritysvastuusta säätämistä eli asianmukaisen huolellisuuden velvoitetta ja toteaa muun muassa pitävänsä ensisijaisena sitä, että Suomi keskittää vaikuttamispanokset siihen, että yritysvastuusta säädellään EU-tasolla.

6.4.2022
Lue lisää

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Akava pitää työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa ehdotettua luonnosta hallituksen esitykseksi perusteltuna. Kuntien ja hyvinvointialueiden sekä kolmannen sektorin yhteistyö on aivan keskeistä ihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi.

5.4.2022
Lue lisää

Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Akava pitää valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa esityksen tavoitteita ja ehdotettuja ratkaisuja perusteltuina ja toteaa muun muassa, että uudistus helpottaa ulkomaalaisten henkilöiden asiointia Suomessa sekä sujuvoittaa esimerkiksi Suomeen opiskelemaan tai töihin muuttavan henkilön integroitumista yhteiskuntaan.

5.4.2022
Lue lisää