Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto työrauhalainsäädännön kehittämisestä – luonnos hallituksen esitykseksi työehtosopimuslain, työriitojen sovittelusta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat muun muassa, että tarkat työtaisteluoikeuden rajoittamista koskevat hallitusohjelmakirjaukset eivät toteutuessaan edistä työrauhaa. Työrauhaa parannetaan edistämällä yritystason yhteistoimintaa, turvaamalla reilut työehdot ja edistämällä neuvottelutasapainoa paikallisesti sovittaessa.

7.12.2023
Lue lisää

Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2024

Akava kannattaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotettua muutosta. Akavalla ei ole huomautettavaa asetusluonnokseen.

24.11.2023
Lue lisää

Akavan lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava korostaa täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta laadun takaajana. Akava pitää tärkeänä, että työelämän muutokseen ja muuttuviin tarpeisiin vastataan riittävällä ja laadukkaalla osaamisen kehittämisellä.

23.11.2023
Lue lisää

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto kansainvälisten taloussuhteiden ja kehitysyhteistyön selonteosta

Lausunnossa ulkoministeriölle palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n mielestä jatkuvasti muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä sääntöperustaiseen politiikkaan nojaaminen on entistä tärkeämpää Suomen kaltaiselle melko pienelle toimijalle, niin ihmisoikeus-, kauppa-, kuin kehityspolitiikassakin.

8.11.2023
Lue lisää

Akavan lausunto hallituksen esityksestä nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnosta perusteltuna ja tavoitteita tärkeinä.

26.10.2023
Lue lisää