Akavan lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Akava toteaa lausunnossaan oikeusministeriölle muun muassa, että mietinnössä ei esitetä muutoksia yksittäisen virkamiehen ja työntekijän korvausvelvollisuuteen. Akava pitää tätä linjausta hyvin tärkeänä.

16.3.2023
Lue lisää

Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava pitää esitettyä valtioneuvoston asetusta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ohjesäännöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta perusteltuna.

16.3.2023
Lue lisää

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto Kansainvälisen työjärjestön (ILO) raportista biologisilta vaaroilta suojautumisesta

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat lausunnossaan Kansainvälisen työjärjestö ILOn raportista biologisilta vaaroilta suojautumisesta, että ne kannattavat ehdotettua biologisen vaaran määritelmää ja toivovat sen kattavan myös suojavarusteet. Lisäksi ne huomauttavat, että kaikkien alojen ja työntekijöiden sekä työnteon muotojen tulisi olla sääntelyn piirissä.

9.3.2023
Lue lisää

Akavan lausunto muutosesityksestä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen

Akava kannattaa opetushallitukselle antamassaan lausunnossa ehdotettuja muutoksia ja toteaa muun muassa, että sukupuolineutraaliin terminologiaan siirtyminen auttaa vähentämään koulutuksen ja edelleen työelämän segregaatiota.

9.3.2023
Lue lisää

Akavan lausunto: Kasvutyöryhmä

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle muun muassa, että osaamistason pitää nousta, täytyy laittaa koko koulutusketju kuntoon, lisätä koulutusmääriä korkea-asteella (koulutuksen taso varmistaen), panostaa työkyvyn ylläpitoon, pidentää työuria ja lisätä työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa.

28.2.2023
Lue lisää