Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston toimenpideohjelmaksi rasismin torjumisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä

Akava toteaa lausunnossaan valtioneuvoston kanslialle muun muassa, että oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa lainsäädäntö, käytännön toimet ja ihmisten asenteet tukevat kaikki yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä syrjimättömyyttä. Toimenpideohjelman toimet nostavat ansiokkaasti esille asenteisiin vaikuttamisen tietoisuutta lisäämällä, mutta varsinaiset lainsäädäntötoimet puuttuvat. Tämä on Akavan mielestä ohjelman suurin heikkous.

7.6.2024
Lue lisää

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle valitettavana ehdotusta kumota Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettu laki.

5.6.2024
Lue lisää

Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Akava pitää lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnosta lukiolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta pääsääntöisesti kannatettavana, mutta kaipaa sisältöön muutamia tarkennuksia. Sen mukaan kaikkien ehdotettujen muutosten tulee tukea lukion päätehtävää: antaa nuorelle jatkossakin laaja yleissivistys, jolla taataan parhaimmat valmiudet jatko-opintoihin ja työhön.

5.6.2024
Lue lisää

Palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto kansainväliselle työjärjestölle (ILO) vuonna 2024 annettavista raporteista ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle palkansaajakeskusjärjestöt toteavat muun muassa, että Suomen työelämässä on paljon työntekijöiden hyväksikäyttöä, joka ilmenee vakavista ihmiskaupan tunnusmerkit täyttävistä työvoiman hyväksikäytön ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän muodoista työntekijöiden alipalkkaukseen. Leimaavaa näissä vakavuusasteeltaan erilaisissa tapauksissa on työnantajan taloudellisen hyödyn tavoittelu työntekijän kustannuksella.

5.6.2024
Lue lisää

Akavan lausunto jatkuvan oppimisen sanaston täydennysosasta

Akava pitää lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tehtyä työtä jatkuvan oppimisen sanaston harmonisoimiseksi erittäin tärkeänä.

5.6.2024
Lue lisää

Akavan lausunto valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava näkee, että suunnitelmassa tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen käytön päälinjaukset vuosille 2025–2032 ovat hyvin valittu ja niissä on tunnistettu olennaiset asiat. Akava kannattaa näkemystä nostaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan kunnianhimon ja määrän tasoa Suomessa.

28.5.2024
Lue lisää