Toiminta

Akavan toiminnan tarkoitus on luoda menestystä ja turvaa akavalaisille. Akava, sen liitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

18.5.2022

Jäsenyys tuo turvaa

Jäsenyys Akavan jäsenliitossa antaa monenlaista turvaa, kuten

 • työ- ja virkaehtosopimukset,
 • neuvottelujärjestelmän,
 • luottamusmiesverkoston sekä
 • oikeudellisia palveluja ja urapalveluja.

Liitot tarjoavat jäsenilleen ammatillista edunvalvontaa ja työsuhdeneuvontaa. Ne ovat jäsentensä apuna työuran kaikissa vaiheissa. Lisäksi jäsenyys merkitsee monia rahanarvoisia etuja.

Olemme mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kaikki ovat osa työelämän turvaverkkoa.

Työssä menestymistä voi mitata monella tavalla. Monelle ovat tärkeitä mielenkiintoiset ja koulutusta vastaavat tehtävät, palkan ostovoima, työhyvinvointi sekä mahdollisuus riittävään ja virkistävään vapaa-aikaan.

Menestyksen eväät ovat osaamisessa

Akavan tavoitteena on, että Suomi on jatkossakin hyvinvointiyhteiskunta. Suomessa pitää olla hyvä elintaso, menestyvä elinkeinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen sektori. Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen. Siihen tarvitaan kasvupolitiikkaa.

Edistämme työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa. Tavoitteena on korkea työllisyysaste, pitkät työurat, talouskasvu ja valtiontalouden tasapainottaminen.

Olemme mukana uudistamassa järjestelmiä, jotka muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan.

Akavalaiset voivat vaikuttaa omien liittojensa kautta Akavan toimintaan ja laajemminkin koko yhteiskuntaan. Akavalaiset rakentavat monenlaisia turvaverkkoja suomalaisille. Menestyvä yhteiskunta merkitsee vahvaa työllisyyttä, korkeaa tuottavuutta ja hyvinvointia.

Esitämme aktiivisesti näkemyksiämme yhteiskunnan päättäjille työelämä- ja talouskysymyksistä sekä vaikutamme päätöksentekoon. Rakennamme tulevaisuuden Suomea.

Akava vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti

Valvomme jäsentemme etuja etujärjestönä, yhteiskunnallisena vaikuttajana, neuvotteluosapuolena ja asiantuntijaorganisaationa.  Akavan vahvuutena on tarkka ja luotettava tietopohja jäsenten asemasta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Akavan tiedontuotanto toimii Akava Works -nimellä.

Akava koordinoi ja kehittää keskusjärjestön, neuvottelujärjestöjensä ja jäsenjärjestöjensä yhteistyötä.

Neuvottelujärjestöt vastaavat työehtosopimuksista

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, jotka vastaavat jäseniään koskevien palkkaratkaisujen ja työehtosopimusten neuvottelemisesta ja sopimisesta.

Julkisella sektorilla toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN.  Akava tekee yhteistyötä Tekniikka ja Terveys KTN:n kanssa. Lisäksi Akavan jäsenliitot neuvotttelevat akavalaisten sopimuksista.

Alueellisella tasolla yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vastaavat Akavan maakuntaverkostot, joita on viisitoista. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Akava-Åland r.f.

Kotimaisen edunvalvonnan lisäksi Akava toimii kansainvälisesti ja osallistuu aktiivisesti sekä Euroopan unionin virallisten organisaatioiden että kansainvälisten edunvalvontajärjestöjen työhön.

Akavan edunvalvontatoiminta

Akavan edunvalvontatyö koostuu yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta ja keskusjärjestösopimuksista. Yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa Akava tuo esiin ja edistää jäsenkuntansa näkemyksiä muun muassa

 • työelämän kehittämisessä
 • koulutus- ja työvoimapolitiikassa
 • talous- ja sosiaalipolitiikassa ja
 • ympäristö- ja energiapolitiikassa

Mukana globaaleissa muutoksissa

Globaalitalous vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn yhä enemmän. Siksi talous-, työllisyys- ja veropolitiikkaan vaikuttaminen on Akavan edunvalvonnan keskeinen thetävä.

Akava pitää olennaisena, että talous-, elinkeino-, työllisyys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa sekä työelämän lainsäädäntöä kehitetään koordinoidusti. Hallitusohjelman toteuttamisessa Akava vaatii koordinointia ja päällekkäisen valmistelutyön välttämistä. Erityisesti valtionhallinnon uudistaminen edellyttää hallinnonalojen yli tapahtuvaa, yhteistä valmistelua. Myös työvoiman kysynnän ja tarjonnan epätasapaino (ns. kohtaanto-ongelmat) ratkaistaan parhaiten yhteistyöllä.

Olemme Green Office

Olemme Green Office -työyhteisö. Tämä tarkoittaa, että olemme sitoutuneet työyhteisömme ekologisen jalanjäljen pienentämiseen ja kestävien toimintatapojen edistämiseen. 

Green office

Toimintakertomus ja tilinpäätös

 

Toimintakertomus 2022

Akava toimintakertomus 2022

 

Tilinpäätös 2022

Akavan tilinpäätös 2022

 

Vanhemmat toimintakertomukset ja tilinpäätökset

Aiempien vuosien toimintakertomukset ja tilinpäätökset ovat käytettävissä omalla sivullaan, ohessa linkki

Vanhempien toimintakertomusten ja tilinpäätösten arkisto

 

 

 

Akava lyhyesti

 • Akava on poliittisesti sitoutumaton korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö.
 • Akavassa on 36 jäsenliittoa.
 • Akavan jäsenliittoihin on järjestäytynyt noin 615 000 jäsentä.

Perustiedot akavalaisista

 • Noin 615 000 jäsentä
 • yli satatuhatta opiskelijajäsenetä
 • puolet naisia, puolet miehiä
 • puolet työskentelee yksityisellä, puolet julkisella sektorilla
 • neljännes johtotehtävissä, neljännes opetus- ja kasvatustehtävissä sekä puolet asiantuntijatehtävissä
 • yli 80 prosenttia on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon
 • kokoaikatyössä olevien keskipalkka on yli 4 000 euroa kuukaudessa.