Toiminta

Akavan toiminnan tarkoitus on luoda menestystä ja turvaa akavalaisille. Akava, sen liitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

29.4.2019

Jäsenyys tuo turvaa

Jäsenyys akavalaissa ammattiliitossa antaa monenlaista turvaa, kuten

 • työ- ja virkaehtosopimukset,
 • neuvottelujärjestelmän,
 • luottamusmiesverkoston sekä
 • oikeudellisia palveluja ja urapalveluja.

Liitot tarjoavat jäsenilleen ammatillista edunvalvontaa ja työsuhdeneuvontaa. Ne ovat jäsentensä apuna työuran kaikissa vaiheissa. Lisäksi jäsenyys merkitsee monia rahanarvoisia etuja.

Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kaikki ovat osa työelämän turvaverkkoa.

Työssä menestymistä voi mitata monella tavalla. Monelle ovat tärkeitä mielenkiintoiset ja koulutusta vastaavat tehtävät, palkan ostovoima, työhyvinvointi sekä mahdollisuus riittävään ja virkistävään vapaa-aikaan.

Menestyksen eväät ovat osaamisessa

Akava haluaa, että Suomi jatkaa hyvinvointiyhteiskunnan tiellä. Suomessa pitää olla hyvä elintaso, menestyvä elinkeinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen sektori.

Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen. Siihen tarvitaan kasvupolitiikkaa.

Akava haluaa edistää työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa. Tavoitteena on korkea työllisyysaste, pitkät työurat, talouskasvu ja valtiontalouden tasapainottaminen.

Edunvalvonta ei ole sitä, että puolustetaan voimassa olevia rakenteita. Akava on mukana uudistamassa järjestelmiä, jotka muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan.

Akavalaiset voivat vaikuttaa omien liittojensa kautta Akavan toimintaan ja laajemminkin koko yhteiskuntaan. Akavalaiset rakentavat monenlaisia turvaverkkoja suomalaisille. Menestyvä yhteiskunta merkitsee vahvaa työllisyyttä, korkeaa tuottavuutta ja hyvinvointia.

Akava esittää aktiivisesti näkemyksiään yhteiskunnan päättäjille työelämä- ja talouskysymyksistä sekä vaikuttaa päätöksentekoon. Akava rakentaa tulevaisuuden Suomea.

Akava vaikuttaa kansallisesti ja kansainvälisesti

Akava valvoo jäsentensä etuja etujärjestönä, yhteiskunnallisena vaikuttajana, neuvotteluosapuolena ja asiantuntijaorganisaationa. Akava on osapuolena keskitetyissä työmarkkinasopimuksissa. Akavan vahvuutena on tarkka ja luotettava tietopohja jäsenten asemasta työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

Akava koordinoi ja kehittää keskusjärjestön, neuvottelujärjestöjensä ja jäsenjärjestöjensä yhteistyötä.

Neuvottelujärjestöt vastaavat työehtosopimuksista

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, jotka vastaavat jäseniään koskevien palkkaratkaisujen ja työehtosopimusten neuvottelemisesta ja sopimisesta.

Julkisella sektorilla toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN.  Akava tekee yhteistyötä Tekniikka ja Terveys KTN:n kanssa. Lisäksi Akavan jäsenliitot neuvotttelevat akavalaisten sopimuksista.

Alueellisella tasolla yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta vastaavat Akavan alueverkostot, joita on viisitoista. Lisäksi Ahvenanmaalla toimii Akava-Åland r.f.

Kotimaisen edunvalvonnan lisäksi Akava toimii kansainvälisesti ja osallistuu aktiivisesti sekä Euroopan unionin virallisten organisaatioiden että kansainvälisten edunvalvontajärjestöjen työhön.

Akavan edunvalvontatoiminta

Akavan edunvalvontatyö koostuu yhteiskunnallisesta edunvalvonnasta ja keskusjärjestösopimuksista. Yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa Akava tuo esiin ja edistää jäsenkuntansa näkemyksiä muun muassa

 • työelämän kehittämisessä,
 • koulutus- ja työvoimapolitiikassa,
 • talous- ja sosiaalipolitiikassa ja
 • ympäristö- ja energiapolitiikassa

Mukana globaaleissa muutoksissa

Globaalitalous vaikuttaa Suomen kilpailukykyyn yhä enemmän. Siksi talous-, työllisyys- ja veropolitiikkaan vaikuttaminen on Akavan edunvalvonnan keskeinen thetävä.

Akava pitää olennaisena, että talous-, elinkeino-, työllisyys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa sekä työelämän lainsäädäntöä kehitetään koordinoidusti. Hallitusohjelman toteuttamisessa Akava vaatii koordinointia ja päällekkäisen valmistelutyön välttämistä. Erityisesti valtionhallinnon uudistaminen edellyttää hallinnonalojen yli tapahtuvaa, yhteistä valmistelua. Myös työvoiman kysynnän ja tarjonnan epätasapaino (ns. kohtaanto-ongelmat) ratkaistaan parhaiten yhteistyöllä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös

 

Toimintakertomus 2019

Akavan toimintakertomus 2019

 

Tilinpäätös

Tilinpäätös 2018

 

Vanhemmat toimintakertomukset ja tilinpäätökset

Vanhempien toimintakertomusten ja tilinpäätösten arkisto

 

 

 

Akava lyhyesti

 • Akava on poliittisesti sitoutumaton korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö.
 • Akavassa on 36 jäsenliittoa.
 • Akavan jäsenliittoihin on järjestäytynyt noin 608 000 jäsentä.

Perustiedot akavalaisista

 • 608 000 jäsentä
 • yli satatuhatta opiskelijajäsenetä
 • puolet naisia, puolet miehiä
 • puolet työskentelee yksityisellä, puolet julkisella sektorilla
 • neljännes johtotehtävissä, neljännes opetus- ja kasvatustehtävissä sekä puolet asiantuntijatehtävissä
 • yli 80 prosenttia on suorittanut vähintään alemman korkeakoulututkinnon
 • kokoaikatyössä olevien keskipalkka on yli 4 000 euroa kuukaudessa.