Työttömyys

Tietoa ja neuvoja, jos jäät työttömäksi.

20.3.2023

Työttömyysetuudet toimeentulon turvana

Työttömyysetuuksia maksetaan kahden järjestelmän kautta. Työttömyyskassojen jäsenet  voivat saada omasta kassastaan ansioon suhteutettua päivärahaa (ansiopäivärahaa). Työttömyyskassaan voi kuulua oman ammattijärjestön kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä oman alan työttömyyskassaan. Työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea maksetaan viideltä päivältä viikossa, ja ne ovat verotettavaa tuloa.

Kun liityt ammattijärjestöön, varmista, että liityt samalla myös työttömyyskassaan.

Kansaneläkelaitos Kela hoitaa niiden työttömien työnhakijoiden perusturvaa, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Kelan myöntämien tukien tarkoitus on turvata vähimmäistoimeentulo työttömyyden aikana. Kela turvaa työttömän toimeentuloa pääasiassa työmarkkinatuella, peruspäivärahalla ja työttömyyseläkkeellä. Pienituloinen voi hakea Kelasta lisäksi asumistukea.

Kuka voi saada työttömyyspäivärahaa?

Työttömyyspäivärahaa voi saada Suomessa asuva ja työttömäksi joutunut henkilö, joka täyttää seuraavat ehdot:

  •  17–64-vuotias
  •  ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon
  •  hakee kokoaikatyötä
  •  on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä
  •  täyttää työssäoloehdon.

Päivärahaan oikeutettu henkilö voi olla

  • kokonaan työtön
  • lomautettu
  • osa-aikatyötä tekevä
  • sivutoiminen yrittäjä.

Lisäksi henkilö, joka on irtisanottu tai vaarassa tulla irtisanotuksi, on oikeutettu myös muutosturvaan (työllistymisohjelmalisään). Muutosturva-toimintamallin osapuolia ovat työnantaja, työntekijä ja työvoimatoimisto. Lisätietoja muutosturvasta saat esimerkiksi työttömyyskassasta tai työvoimatoimistosta.

Työvoimapalvelut

Työ- ja elinkeinotoimiston tärkein tehtävä on työnvälitys, mutta sen lisäksi se tarjoaa erilaisia palveluja työllistymisen tueksi. Työttömälle työnhakijalle voidaan tilanteen mukaan tarjota esimerkiksi työhön työllistämistukea, työkokeilua tai työharjoittelua, muutosturvan työllistymisohjelmaan kuuluvia palveluja, ammatillista kuntoutusta ja työvoimapoliittista koulutusta.

Työttömällä työnhakijalla on velvollisuus hakea aktiivisesti työtä ja ottaa vastaan tarjottu työ tai työvoimapoliittinen koulutus.

Mitä tehdä, jos jää työttömäksi?

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Ota uusin työtodistuksesi mukaan ja ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi asuinpaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistossa. Jos haet kokoaikatyötä ja olet valmis ottamaan sellaisen vastaan, sinulla on oikeus työvoimapalveluihin ja työttömyysturvaan. Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, voit hakea osa-aikaista työtä.

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on velvollisuus hakea työtä ja ottaa vastaan tarjottua työtä tai koulutusta. Työnhaku on pidettävä voimassa tavalla, jonka TE-toimisto määrää. Sinulle laaditaan työnhakusuunnitelma ja sinun tulee olla tavoitettavissa.

Ammatillinen koulutus

Jos sinulla on ammattikoulutus, voidaan työmarkkinatukea maksaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika alkaa aikaisintaan siitä, kun ilmoittaudut työnhakijaksi. Työmarkkinatukea maksetaan vasta viiden kuukauden odotusajan kuluttua, jos sinulla ei ole ammattikoulutusta etkä ole ollut aikaisemmin työssä.

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Työttömyyskassan maksamien etuuksien saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyysehdon ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan sääntöjen mukaan.

Jäsenyysehto

Palkansaajakassan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Työssäoloehto

Palkansaajan työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut jäsenyysaikana 26 kalenteriviikkoa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin kalenteriviikkona ollut vähintään 18 tuntia.

Työssäoloehto voi lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on pitänyt olla vuonna 2023 vähintään 1 331 euroa kuukaudessa (vuonna 2022 elokuusta vähintään 1 283 euroa kuukaudessa).

Palkka suhteutetaan työaikaan:
• Päiväpalkan on pitänyt olla vähintään 61,91 euroa. Se saadaan jakamalla kuukauden minimipalkka keskimääräisellä työpäivien määrällä (1 331 : 21,5).
• Tuntipalkan on pitänyt olla vähintään 7,74 euroa. Se saadaan jakamalla päivän minimipalkka keskimääräisellä päivän työtuntien määrällä (61,91 : 8).

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen, mutta täytät työssäoloehdon, voit hakea Kelasta työttömän peruspäivärahaa. Jos et täytä työssäoloehtoa tai jos olet saanut työttömyyspäivärahaa 500 päivän enimmäisajan, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Tukea vain työttömyyden ajalta

Työmarkkinatukea tai työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet työnhakijana työvoimatoimistossa. Sinun ei tarvitse käydä Kelan toimistossa, vaan voit myös postittaa hakemuksen. Kelan toimisto saa työvoimatoimistosta suoraan lausunnon, josta käy ilmi, täytätkö etuuden saamisedellytykset. Lausunto sitoo Kelaa sen tehdessä päätöksen työmarkkinatuesta tai peruspäivärahasta.

Lue lisää aiheesta