Ohjelmat, linjaukset, raportit

Tältä sivulla on käytettävissä julkaisujärjestyksessä Akavan ohjelmat, linjaukset ja raportit.

9.9.2019

Akavan työllisyys- ja maahanmuuttolinjaukset

Akavan teemaohjelma 1. Johdanto Korkea työllisyysaste edesauttaa julkisen talouden tasapainon saavuttamista. Työllisyydellä on tämän lisäksi yksilöiden ja sitä kautta koko väestön hyvinvointia oleellisesti lisäävä vaikutus. Suomen nykyinen alle 73 prosentin työllisyysaste on matala verrattuna muihin pohjoismaihin. Akavan tavoitteena on, että kuluvan vaalikauden aikana saavutetaan 75 prosentin ylittävä työllisyysaste. Tässä asiakirjassa

Lue lisää »

Hyvinvointi syntyy osaamisesta – Akavan talouspoliittiset linjaukset 2019-2023

1. Pitkäjänteinen talouspolitiikka luo hyvinvoinnin edellytykset Hyvinvointiyhteiskunta voidaan rahoittaa ainoastaan vahvalla talouskasvulla ja korkealla työllisyydellä. Tulevaisuudessa talouskasvu syntyy erityisesti palveluissa ja korkean lisäarvon tuotannossa. Tulevaisuuden työpaikat vaativat työntekijöiltä yhä korkeampaa koulutusta ja osaamista. Seuraavien hallituskausien kantavaksi teemaksi on tämän vuoksi otettava osaaminen, koulutus sekä tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen. Talouskasvun tukemiseksi

Lue lisää »

Akavan ilmastolinjaukset

Akava ehdottaa, että Suomesta tehdään maailman ilmastoälykkäin maa. Akavan ilmastolinjauksissa esitetään pitkän aikavälin tavoitteena, että Suomi saavuttaisi hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2040. Akava korostaa, että myös Euroopan unionin ilmastotavoitteita on uudistettava, jotta EU saavuttaa hiilineutraaliuden selvästi ennen vuotta 2050. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on elämän kannalta välttämätöntä. Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa keskeisesti maapallon elinkelpoisuuteen.

Lue lisää »

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma 1.  Muuttuva työelämä tuo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuushaasteita Työelämän muutokset haastavat meitä monin tavoin ja monella tasolla. Lainsäädännössä pitää ottaa huomioon monimuotoisuus ja luoda puitteet vähemmistöryhmien ja heikommassa asemassa olevien osallisuudelle. Työpaikoilla pitää varmistaa, että työntekijöiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu toteutuu. Se vaikuttaa myönteisesti työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen.

Lue lisää »

Innovaatio-ohjelma

1.  Yritysten innovaatiotoiminnan tilannekuva Akavan strategian mukaan kasvua tukevan elinkeinopolitiikan uudistaminen varmistetaan huolehtimalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan voimavaroista. Suomi on yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö, johon kuuluu koulutettu työvoima, innovaatiojärjestelmä, verotus, energia, logistiikka, laadukas sääntely ja avoin talous. Tämä luo perustan yritysten edellytyksille kasvaa ja työllistää Suomessa. Hyödyntämällä digitalisaatiota ja uusia liiketoimintamalleja

Lue lisää »

Elinkeinopoliittinen ohjelma

1. Akavan elinkeinopolitiikan tavoite Akava painottaa kasvun ja työllisyyden eväitä elinkeinopolitiikassa Tässä ohjelmassa kuvataan Akavan elinkeinopoliittisten linjausten perusta ja yksityiskohtaiset tavoitteet. Elinkeinopolitiikalla mahdollistetaan, että syntyy osaamisintensiivisiä yrityksiä ja työpaikkoja sekä varmistetaan edellytykset yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Ohjelman perustavoitteena on lisätä korkean osaamisen avulla Suomen kilpailukykyä, tukea talouskasvua ja ennen kaikkea

Lue lisää »

Akavan linjaukset sosiaaliturvauudistukseen

1. Johdanto Sosiaaliturvan uudistamisen tarve on tunnustettu yhteiskunnassa laajalti. Nykyjärjestelmässä on havaittavissa epäkohtia, jotka ovat seurausta etuus- ja palvelujärjestelmien pirstaleista kehittämisestä. Lisäksi julkisen talouden kestävyysvaje ja demografian muutos asettavat kustannuspaineita. Tulevalta sosiaaliturvauudistukselta odotetaan paljon. Se alkaa mahdollisesti seuraavalla hallituskaudella. Sosiaaliturvan tulee taata riittävän toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvan kehittäminen

Lue lisää »

Monimuotoisen työn ohjelma

Kun ura ei ole putki – turvaa monimuotoisen työhön 1.  Johdanto Työelämää määrittävät odotukset teknologisesta murroksesta, joka muuttaa työtä, työmarkkinoiden rakennetta, työnteon tapoja, työaikoja, työn tekemisen paikkaa ja työyhteisöjä. Tämä murros vaatii työtä tekevältä kykyä sopeutua ja oppia uusia taitoja monimuotoistuvassa työelämässä pärjäämiseksi. Kaikki muutokset eivät ole toivottavia, mutta ne

Lue lisää »

Työelämätavoitteet

Akavan työelämätavoitteet – Työn uusi aika: turvaa ja tasapainoa 1. Johdanto   Työelämä ja työmarkkinat muuttuvat koko ajan ja osin eri tahtia. Voimme vaikuttaa työelämään luomalla mahdollisimman hyvät edellytykset työnteolle muun muassa vaikuttamisella, työlainsäädännöllä ja määrätietoisella toiminnalla ja yhteistyöllä. Työelämäohjelma kuvailee nykytilannetta ja kehityssuuntia sekä asettaa Akavan tavoitteet työelämän kehittämiselle.

Lue lisää »

Terveyspoliittinen ohjelma

Akavan tavoitteena on terve väestö ja korkea työllisyysaste Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopiste pitää siirtää terveyttä edistävään ja kuntouttavaan toimintaan. Sijoitamme hyvinvointiyhteiskunnan perustaan vahvistamalla ihmisten voimavaroja ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Työ- ja toimintakyvyn tukeminen  otetaan seuraavien hallituskausien keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi. Tavoite 1: Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopiste pitää siirtää terveyttä edistävään ja kuntouttavaan

Lue lisää »

Työstä ja osaamisesta kasvua

Työstä ja osaamisesta kasvua Johdanto: Akavan päätavoitteet Kymmenen vuotta kestäneen taantuman jälkeen tulevalla hallituksella on mahdollisuus kehittää hyvinvointiyhteiskuntaamme pitkälle 2030-luvulle. Taloudelliset haasteet eivät silti ole poistuneet. Väestön ikääntymisen takia on uhkana, että julkinen talous muuttuu alijäämäiseksi 2020-luvulla. Tulevan hallituksen keskeisin tavoite on nostaa työllisyys 75 prosenttiin. Tämä edellyttää monia pitkäaikaisia

Lue lisää »

EU-vaalitavoitteet 2019 – Vahva EU merkitsee vahvaa Suomea

1.  Visio kohti vahvaa EU:ta EU:lla menee nyt paremmin kuin vuosiin. Talouden kriisit on toistaiseksi taltutettu ja talouskasvu on elpynyt Euroopassa. Britannian lähestyvä EU-ero on yhdistänyt jäsenvaltioita ja vahvistanut myös kansalaisten tukea unionille. Siksi nyt on hyvä hetki katsoa tulevaisuuteen. Tehtävää on paljon. Globaaliin kilpailuun vastaaminen kestävillä ratkaisuilla vaatii uudenlaista

Lue lisää »