Strategia

Akava korostaa strategiassaan vuosille 2021–2025 koulutuksen ja osaamisen merkitystä, työelämän muutoksia ja uudistamista sekä tutkitun tiedon ja yhteistyön merkitystä. Akavan toiminnan tarkoitus on luoda menestystä ja turvaa akavalaisille. Akava, sen liitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

31.3.2021

Yhdessä toimien luomme menestystä ja turvaa

Akava, sen liitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan. Akavalaiset rakentavat työllään ja osaamisellaan menestyksen edellytyksiä muillekin ja koko yhteiskunnallamme.

Järjestäytyminen akavalaiseen ammattiliittoon antaa monenlaista turvaa, kuten työ- ja virkaehtosopimukset, neuvottelujärjestelmän, luottamusmiesverkoston ja oikeudellisia palveluja sekä urapalveluja. Akava on mukana valmistelemassa työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää, jotka kaikki ovat osa työelämän turvaverkkoa.

Osaamista, asiantuntijuutta ja korkeakoulutusta vaativien töiden määrä on lisääntynyt huimasti usean vuosikymmenen ajan. Tämä kehitys jatkuu yhä ja sen rinnalla tapahtuu muita yhteiskunnallisia ja työelämän muutoksia.

Katsomme Akavassa, että Suomen menestyminen perustuu jatkossakin korkeaan osaamiseen, huipputasoiseen tutkimukseen ja vireään innovaatiotyöhön. Näitä kaikkia tuemme määrätietoisella työllä.

Samalla kun työelämä on muuttunut kohti asiantuntijuutta sekä pirstaleisempia työsuhteita ja yrittäjyyttä, palkansaajien tarpeet ja turvaverkostojen tarve ovat  muuttuneet. Työelämän murroksessakin ammattiyhdistysliikkeen tarve säilyy, mutta se muuttaa muotoon. Kehitämme ja uudistamme toimintaamme työelämän ja muun toimintaympäristön muutosten mukaan. Perustamme työmme tutkittuun tietoon.

Akavalle on tärkeää, että Suomi on jatkossakin sivistys- ja hyvinvointiyhteiskunta. Mielestämme Suomessa pitää olla hyvä elintaso, laadukas koulutus, menestyvä elinkeinoelämä sekä tehokas ja tarkoituksenmukainen julkinen sektori. Talouden pitää olla vahva ja veroasteen kohtuullinen.

Akava edistää työtä ja yrittämistä suosivaa politiikkaa sekä kestävää kehitystä. Tavoitteenamme on korkea työllisyysaste, pitkät työurat, vahva talouskasvu ja tasapainoinen julkinen talous. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat toimintamme kulmakiviä.

Akava on mukana uudistamassa työelämää ja järjestelmiä, jotta ne vastaavat jäsentemme arvostuksia ja odotuksia sekä ympäröivän yhteiskunnan tarpeita. Tuomme esiin korkeakoulutettujen ja opiskelijoiden näkemyksiä muun muassa yhteiskunnan päättäjille aktiivisesti sekä vaikutamme päätöksentekoon ja asenteisiin. Yhdessä toimien luomme menestystä ja turvaa.

Sture Fjäder, puheenjohtaja


Akavan strategia vuosille 2021–2025 hyväksyttiin liittokokouksessa 24. marraskuuta 2021.

 

 

 

Visio: Suomi kehittyy ja vaurastuu

Talouspolitiikka mahdollistaa uusien ideoiden ja työpaikkojen syntymistä

Strategiset keinot

 • Talouskasvu pohjautuu korkeaan osaamiseen ja korkealaatuisen tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioihin sekä tehokkaaseen teknologian hyödyntämiseen.
 • Verotus ja tulonsiirtojärjestelmät kannustavat tekemään työtä ja parantamaan osaamista sekä kohottavat palkansaajien ostovoimaa yhdessä menestyksellisen edunvalvonnan kanssa.
 • Julkinen talous tasapainotetaan vahvalla talouskasvulla, korkealla tuottavuudella ja työllisyydellä, työikäisen väestön osuuden kasvulla ja työperäisellä maahanmuutolla, kestävällä hyvinvoinnilla sekä pitkillä työurilla ja tuloksellisella julkisen sektorin toiminnalla.
 • Tuetaan Suomen pyrkimystä ekologiseen jälleenrakennukseen ja ympäristön tilaa sekä ihmisten hyvinvointia parantavaan yhteiskuntaan.

Laadukkaat ja tehokkaat julkiset palvelut luovat pohjan kansalaisten hyvinvoinnille

Strategiset keinot

 • Yhteiskunta kannustaa jokaista ottamaan vastuuta itsestään ja läheisistään. Se tarjoaa kaikille yhdenvertaisesti palvelut sekä edistää syrjimättömyyttä ja rasismin vastaista työtä.
 • Julkisen sektorin laajuus, rakenteet ja rahoitus on määritelty taloudellisesti kestävällä ja hyvinvoinnin turvaavalla tavalla. Palveluiden vähimmäislaajuus ja -laatu on määritelty sitovasti valtakunnan tasolla oikeudenmukaisella tavalla.
 • Valtion, alueiden ja kuntien tehtävän- ja kustannusten jaot ovat selviä ja tarkoituksenmukaisia.
 • Julkisen päätöksenteon taustalla on riittävä ja tarkoituksenmukainen osaaminen ja asiantuntemus.

Varmistetaan edellytykset yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle

Strategiset keinot

 • Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka luo edellytyksiä uudelle työlle ja yritysten kasvulle. Tuetaan innovaatioihin ja korkeaan jalostusarvoon perustuvaa yritystoimintaa.
 • Kasvua tukevan elinkeinopolitiikan uudistaminen varmistetaan huolehtimalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan voimavaroista.
 • Yritystukia kohdennetaan korkean osaamisen kehittämiseen ja yritysten uudistumiseen.
 • Suomi on yrityksille kilpailukykyinen toimintaympäristö, johon kuuluu osaavan työvoiman ja korkeatasoisen innovaatiojärjestelmän lisäksi kannustava verotus, hiilineutraali toimintaympäristö, kotimainen energia, toimiva logistiikka, laadukas sääntely sekä avoin talous. Tämä luo perustan yritysten edellytyksille kasvaa ja työllistää Suomessa.
 • Suomalainen yhteiskunta rakentuu digitaaliseen osaamisen ja teknologian kehittymisen vahvaan hyödyntämiseen. Puhtaisiin ratkaisuihin perustuvilla teknologioilla edistetään sekä kasvua ja kiertotaloutta että hiilineutraalisuuden tavoitteita.

Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

Strategiset keinot

 • Edistetään yritysten perustamista, yritysmyönteistä ilmapiiriä ja monimuotoista yrittäjyyttä.
 • Kehitetään sääntelyä, joka edistää yritysten kasvua ja turvaa työntekijöiden aseman. Lisätään yrittäjyysvalmiuksia ja vahvistetaan yrittäjyyskoulutusta ja -osaamista. Kohtuullistetaan seurauksia, joita liittyy yrittäjyydessä epäonnistumiseen.
 • Vahvistetaan kasvun ja työllistämisen kannusteita pienille ja keskisuurille yrityksille.
 • Muuttuva työ ja työelämä rakentuvat kestävällä ja kannustavalla tavalla, joka huomioi yksilön työpanoksen.

 

Visio: Suomi elää osaamisesta

Tutkimus ja korkeakoulutus synnyttävät Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista

Strategiset keinot

 • Kasvatuksen ja koulutuksen voimavaroista ja toimivuudesta huolehditaan. Koulutuspolitiikka on pitkäjänteistä, yli vaalikausien ulottuvaa.
 • Korkeakoulutus ja tutkimus taataan riittävällä julkisella rahoituksella ja laajentamalla rahoituspohjaa sekä rahoitusmalleilla, jotka kannustavat korkeakouluja kehittymään ja kansainvälistymään.
 • Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään niiden omien vahvuuksien pohjalta, yhteistyötä tiivistäen.
 • Tutkimus- ja innovaatiotoiminta tuottaa kansainvälisesti ainutlaatuista, kilpailukykyistä osaamista korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa.

Osaaminen takaa menestyksen

Strategiset keinot

 • Jokainen suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon.
 • Koulutuksen laatu ja määrä vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeita ja yksilön tavoitteita.
 • Koulutukseen pääsee nopeasti ja opintopolut ovat joustavia. Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti korkeakoulutuksessa.
 • Laadukas tutkintoon johtava korkeakoulutus antaa parhaan perustan jatkuvalle oppimiselle. Osaamista on mahdollisuus uudistaa koko työuran ajan.

Visio: Suomessa työurat ovat pitkiä ja palkitsevia

Akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan

Strategiset keinot

 • Jokainen voi osallistua työelämään kykyjensä ja voimiensa mukaan. Jokaiselle on tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura.
 • Henkilöstön kohtelu, palkitseminen ja johtaminen on oikeudenmukaista, tasapuolista ja läpinäkyvää. Palkkaus perustuu koulutukseen, tehtävien vaativuuteen, ammattitaitoon, tuloksellisuuteen ja vastuuseen.
 • Kaikilla henkilöstöryhmillä on aidot ja tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa työpaikalla tapahtuviin muutoksiin ja siellä tehtäviin sopimuksiin.
 • Työkyvyn, työhyvinvoinnin ja osaamisen jatkuva, järjestelmällinen kehittäminen muodostavat pohjan kestävälle työuralle, jota tukee kattava ja ajantasainen sääntely. Työterveyshuoltoa kehitetään tiiviimmäksi osaksi työkyvyn tukea.

Turvaverkot ovat kattavia ja kannustavia sekä palkitsevat aktiivisuudesta

Strategiset keinot

 • Akava edistää sopimusyhteiskunnan toimivuutta ja tukee kolmikantaa sekä kotimaassa että kansainvälisellä säädöstasolla.
 • Turvataan työmarkkinoiden sopimusvapaus. Virka- ja työehtosopimukset kattavat kaikki toimialat ja henkilöstöryhmät turvaten palvelussuhteen vähimmäisehdot. Paikallista sopimista kehitetään ensisijaisesti työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa.
 • Työnteko on ensisijainen ja kannustavin keino turvata toimeentulo. Sosiaaliturvaan sisältyvät etuudet ja palvelut takaavat riittävän toimeentulon työnteon katkoksissa sekä tiiviimmin yhdessä edistävät nopeaa työhön paluuta ja kannustavat aktiivisuuteen. Sosiaaliturvan rahoitusta kehitetään nykymallin pohjalta.
 • Palkansaajan, itsensätyöllistäjän ja yrittäjän sosiaaliturvan eroja madalletaan ja sujuvoitetaan siirtymisiä työn tekemisen eri muotojen välillä sekä niiden yhdistelyä. Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan kattavuutta parannetaan.

Työelämän joustot ja turva ovat tasapainossa

Strategiset keinot

 • Akavan keskeisiä tehtäviä on vaikuttaminen laajasti työelämän lainsäädäntöön. Työlainsäädännön tulee vastata työelämän ja työmarkkinoiden jatkuvaan muutokseen. Akava vaikuttaa aktiivisesti työlainsäädännön tasapainoiseen uudistamiseen ja toimii hyvän lainsäädännön kehittämiseksi.
 • Työelämän lainsäädäntö sekä pelisäännöt turvaavat mahdollisuuden työntekijän tarpeiden mukaisiin joustoihin ja turvaan eri elämäntilanteissa ja työn muodoissa.
 • Irtisanomissuoja ja muutosturva ovat tehokkaita ja vahvoja. Työttömille korkeakoulutetuille turvataan laadukkaat ja yksilölliset työvoimapalvelut, joilla tuetaan nopeaa työllistymistä.
 • Erilaisissa sopimisen malleissa turvataan myös paikallisesti työntekemisen ehdot, tasapuolisuus ja kannustavuus. Palkansaajajärjestöjen kanneoikeus toteutetaan. Työrauhajärjestelmää ja sovittelutoimintaa uudistetaan.
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat läpileikkaavia teemoja, joita edistetään yhteiskunnassa ja työpaikoilla.

 

Visio: Akava on kasvava keskusjärjestö

Akava on tunnettu ja arvostettu

Strategiset keinot

 • Akavan tunnettuus ja arvostus syntyvät vaikuttamisen, tiedontuotannon ja järjestäytymisen edistämisen järjestelmällisestä toiminnasta.
 • Akavan toiminta perustuu asiantuntemukseen, tutkittuun tietoon sekä tiedolla vaikuttamiseen.
 • Viestintä tukee edunvalvontaa ja jäsenhankintaa.
 • Eri osa-alueiden viestinnän kohderyhmät on määritelty ja käytössä on ajantasaiset, kohderyhmien käyttämät viestintäkanavat.
 • Akavalaiset toimijat näkyvät ja vaikuttavat julkisuudessa. He ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa.
 • Viestintä vahvistaa Akavan yhteisöllisyyttä sekä korkeakoulutettujen identiteettiä.
 • Akavan tutkimus- ja tiedontuotannon yksikkö tuottaa itsenäisesti korkealaatuista tietoa Akava-yhteisön vaikuttamistyön tueksi.

Akava on kaikkien korkeakoulutettujen vahva ja sisäisesti yhtenäinen työmarkkinakeskusjärjestö

Strategiset keinot

 • Akava kokoaa liittojensa kautta korkeakoulutetut asiantuntijat, esihenkilöt, itsensätyöllistäjät, yrittäjät ja opiskelijat.
 • Akavasta ja sen liitoista tehdään vetovoimainen yhteisö.
 • Akava-yhteisön sisäinen eheys perustuu selkeisiin yhteistoiminnan periaatteisiin, työnjakoon ja jäsenhankinnan käytäntöihin. Yhteisö etsii rohkeasti uusia yhteistoiminnan muotoja.
 • Akavan päätöksenteko- ja osallistumisjärjestelmät ovat kaikkia jäsenjärjestöjä osallistavia. Lisäksi Akavan päätöksentekojärjestelmää uudistetaan vastaamaan paremmin nykyhetken tarpeita.
 • Akava-yhteisön toimijoiden hyvä yhteistyö perustuu vahvaan keskinäiseen luottamukseen, aktiiviseen vuorovaikutukseen ja avoimeen tiedonvaihtoon.
 • Akava-yhteisössä opiskelijat ovat mukana yhteisessä päätöksenteossa. Ymmärretään opiskelijoiden tuoma lisäarvo ja panostetaan opiskelijatoiminnan kehittämiseen sekä turvataan opiskelijatoiminnan riippumattomuus ja itsenäisyys.

Akavan missio: Menestystä ja turvaa yhdessä

Arvot

Jäsenliittojen asialla

 • Akava edustaa korkeakoulutettuja edistäen heidän onnistumistaan koulutuksessa ja työelämässä.
 • Akava puolustaa oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja suvaitsevaisuutta.
 • Yhdessä liittojensa kanssa Akava tuntee akavalaisten tarpeet, ennakoi niiden kehittymistä ja toimii niiden pohjalta.

Toimii vastuullisesti ja avoimesti

 • Akava on vastuullinen etujärjestö.
 • Akava on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
 • Akava-yhteisön toiminta perustuu avoimeen ja osallistavaan yhteistyöhön sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumiseen.

Ennakoiva vaikuttaja

 • Akava toimii sen puolesta, että koulutus, sivistys, tutkittu tieto, asiantuntemus, osaaminen ja hyvä johtaminen ymmärretään kansallisen hyvinvoinnin ja kansainvälisen menestyksen edellytyksiksi, joihin panostetaan.
 • Akava on aloitteellinen ja ennakoiva uudistaja, jonka näkemykset johtavat yhteiskunnalliseen kehitykseen ja muutoksiin sekä paremman työmarkkinakulttuurin kehittymiseen.
 • Akavan vaikuttamis- ja kehittämistoiminta perustuu asiantuntijuuteen, yhteistyökykyyn, tutkittuun tietoon ja osaamiseen.

 

Ohessa Akavan strategia pdf-tiedostona ja verkkojulkaisuna.

Akavan strategia 2021–2025