Lomautus

Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä siten, että työsuhde pysyy muutoin voimassa. Lomauttaminen voidaan toteuttaa myös säännöllistä työaikaa lyhentämällä.

27.5.2019

Lomautus

Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä siten, että työsuhde pysyy muutoin voimassa. Lomauttaminen voidaan toteuttaa myös säännöllistä työaikaa lyhentämällä.

Lomautuksen syynä ovat tuotannolliset ja taloudelliset seikat sekä työn tilapäinen väheneminen. Jos työnantajalla on peruste irtisanoa työsopimus tuotannollisella tai taloudellisella perusteella, mutta se haluaa välttää sen, työnantajalla voi olla oikeus lomauttaa työntekijä.

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain, jos tämä tekee työtä vakituisen sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi töissä.

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin. Lomautuksen aikana työntekijä voi tehdä työtä  toiselle työnantajalle. Hänellä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tehty työsopimus viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsuhteensa ilman irtisanomisaikaa. Kun lomautuksen päättymiseen on aikaa enää seitsemän päivää, irtisanoutuminen ei ole mahdollista ilman irtisanomisaikaa. Jos työnantaja irtisanoo lomautetun, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkka.

Työnantajan on käytettävissä olevien tietojen perusteella esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista ja sen laajuudesta, toteuttamistavasta ja kestosta.

Selvityksen jälkeen työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi muun muassa mahdollisista vaihtoehdoista.

Lomautuksesta on ilmoitettava 14 vuorokautta ennen sen alkamista, ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu. Esimerkiksi kunta-alalla lomautuksesta on ilmoitettava kuukautta ennen lomautuksen alkua. Ilmoitus lomautuksesta annetaan työntekijöille henkilökohtaisesti.

Kokoaikaisen lomautuksen ajalta työttömyyspäivärahaa

Kokoaikaiseksi lomautukseksi katsotaan lomautus, joka kestää kalenteriviikon. Kokonaan lomautetuille maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa. Osa-aikaisesti lomautetuille maksetaan soviteltua päivärahaa.

Mitä tehdä jos tulee lomautetuksi?

Jos sinut lomautettaan, ilmoittaudu työnhakijaksi osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Verkkopalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksella tai sirullisella henkilökortilla. Työnhaku alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot.

Enintään kolmen kuukauden lomautus

Jos sinut on lomautettu määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

  1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi tai http://www.te-palvelut.fi/asva
  2. Toimita 10 päivän kuluessa TE-toimistoon kopio työsopimuksesta, määräyskirjasta tai muu selvitys palvelussuhteen ehdoista ja kopio lomautusilmoituksesta tai lomautustodistuksesta
  3. Kun TE-toimisto on saanut asiakirjat,se aloittaa työttömyysturva-asiasi käsittelyn ja työnhakusi voimassaoloa jatketaan lomautuksen tai viimeisen lomautusjakson päättymispäivään saakka. TE-toimisto on tarvittaessa yhteydessä sinuun.
  4. Jos lomautusaika muuttuu, toimita uusi lomautusilmoitus tai lomautustodistus TE-toimistoon.

Toistaiseksi voimassa oleva tai yli kolmen kuukauden määräaikainen lomautus

Jos sinut on lomautettu toistaiseksi tai määräaikaisesti yli kolmeksi kuukaudeksi, toimi näin:

  1. Aloita työnhakusi Oma työnhaku -verkkopalvelussa osoitteessa www.te-palvelut.fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi tai http://www.te-palvelut.fi/asva
  2. Tarkista paikalliset TE-palvelut -sivulta http://www.te-palvelut.fi/mol/fi/041_tepalvelut/index.jsp, miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia. Työnhakusi on voimassa tietojen lähettämisestä 14 päivää.Toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Työttömyysetuutta voidaan maksaa aikaisintaan työnhaun aloituspäivästä lukien
  • Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon.

Muutosturva tukena

Irtisanomistilanteiden muutosturvan tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.

Toimintamalli sisältää irtisanotun palkallisen vapaan uuden työn etsimistä varten, työnantajan tehostettua tiedotusta,  työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman ja työ- ja elinkeinotoimistossa laadittavan työllistymissuunnitelman.

Muutosturvan piiriin kuuluvat työntekijät, joilla on kolmen vuoden työhistoria ja irtisanominen tapahtuu tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella.

Muutosturva koskee tietyin edellytyksin myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia ja 180 päivän ajaksi lomautettuja tai lomautettuina olleita.

Lue lisää aiheesta