Palkka

Palkka on vastine tehdystä työstä. Vastine voi olla rahan lisäksi muutakin, vaikkapa asunto- tai autoetu. Palkan osia voivat olla aikaan, tehtävien vaativuuteen, suoritukseen ja tulokseen perustuvat erät sekä erilaiset lisät.

27.5.2019

Palkkaa osaamisesta ja vastuusta

Palkka on vastine tehdystä työstä. Vastine voi olla rahan lisäksi muutakin, vaikkapa asunto- tai autoetu. Palkan osia voivat olla aikaan, tehtävien vaativuuteen, suoritukseen ja tulokseen perustuvat erät sekä erilaiset lisät.

Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei toisin sovita. Palkan on oltava tällöin työntekijän käytettävissä.

Suomessa ei ole vähimmäispalkkalakia. Palkan perustan muodostavat työehtosopimukset, joissa on määritelty kunkin alan vähimmäispalkat. Työehtosopimuksen mukaisia vähimmäispalkkoja ei saa alittaa. Sen sijaan voi maksaa korkeampaa palkkaa kuin työehtosopimus edellyttää. Yleissitoviksi julistettujen työehtosopimusten palkkamääräyksiä on sovellettava työntekijöihin, jotka ovat alalla toimivien järjestäytymättömien työnantajan palveluksessa.

Jos työnantajan toimialalla ei ole solmittu työehtosopimuksia, työntekijän palkka määräytyy työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Jos työnantaja ja työntekijä eivät ole työsopimusta tehdessään sopineet palkasta, työntekijälle on työsopimuslain mukaan maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Aikapalkka maksetaan yleensä kerran kuukaudessa, tuntipalkka kuitenkin kahdeksi kuukaudessa. Suorituspalkkaustyössä palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon pituinen, ellei suorituspalkkaa makseta kuukausittain tulevan palkan yhteydessä. Jos osa palkasta määräytyy voitto-osuutena tai provisiona, tämän osan palkanmaksukausi voi olla korkeintaan vuosi.

Palkkauksesta voidaan puhua bruttomääräisenä tai nettomääräisenä käsitteenä. Kun kokonais- eli bruttopalkasta vähennetään ennakonpidätyksenä tulovero sekä veronluontoiset maksut saadaan lopputuloksena nettopalkka.

Palkkausjärjestelmät ja -mallit palkkauksen pohjana

Monilla aloilla palkkarakenteita on uudistettu ja uudistetaan niin, että palkka määräytyy pääasiassa työn edellyttämien vaatimusten ja henkilön työsuorituksen perusteella.

Työt pisteytään monilla työpaikoilla vaativuuden mukaan. Peruspalkka koostuu tällöin työn vaativuuteen perustuvasta palkanosasta sekä henkilön työsuoritukseen ja tulostavoitteiden saavuttamiseen perustuvasta palkanosasta. Palkkamalleja on useita.

Sairausajan palkka

Palkkaa maksetaan myös lakeihin tai sopimuksiin perustuvilta sairaus- tai muiden poissaolojen ajalta sekä vuosiloman ajalta. Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemään työtä, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan. Vähintään kuukauden kestäneessä työsuhteessa sairausajan palkka on täysi palkka yhdeksän arkipäivän ajan, jonka jälkeen alkaa oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan. Alle kuukauden työsuhteessa sairausajan palkka on puolet normaalipalkasta. Työnantaja saa osan maksamastaan sairausajan palkasta sairausvakuutuslain tai tapaturmavakuutuslain mukaisina päivärahoina.

Muut palkan osat

Työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu erikseen sairausajan palkasta, vuosilomapalkasta ja äitiysvapaan korvauksista. Lisäksi laissa ja alakohtaisissa työehtosopimuksissa on määritelty ylityön, yötyön ja vuorotyön sekä muiden erityisolosuhteiden korvauksista.

Palkkaa voidaan alentaa, mutta ei alle työehtosopimuksen vähimmäistason eikä ilman palkansaajan henkilökohtaista suostumusta tai lain mukaista irtisanomissyytä.

Työntekijällä on oikeus saada tietää palkan määräytymisperusteet, esim. mikä on perusosa, millaisia henkilökohtaisia osia tai luontoisetuja kuuluu hänen palkkaansa. Palkantarkastelu tehdään useimmilla aloilla vuosittain, ja samassa yhteydessä tarkastellaan myös toimenkuvan. Lisäksi toimenkuvan muutokset edellyttävät palkantarkastelua.

Palkkio toimeksiannosta

Kun työntekijä tekee yksittäisen toimeksiannon, esimerkiksi kirjoittaa artikkelin tai pitää luennon tietylle toimeksiantajalle, hän laskuttaa tehdystä työstä palkkion. Sen suuruudesta ja määräytymisperusteista sekä ehdoista kannattaa sopia kirjallisesti. Lisäksi esimerkiksi luottamustehtävien hoitamisesta, kuten erilaisten yhdistysten hallitustyöskentelystä, maksetaan palkkioita, esimerkiksi kokouspalkkioita.

Akavalla on palkkiosuositukset, jossa on ohjeita palkkioperusteista ja palkkioiden suuruudesta. Lisäksi eri alojen järjestöillä on suosituksia palkkioista, joita sovelletaan alan toimeksiantoihin.

Palkkaa vai työkorvausta

Työkorvausta on työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettu korvaus, joka ei ole palkkaa. Työkorvausta maksetaan toimeksiantosuhteessa, jossa työn tilaaja sopii työn tekijän (yrittäjän) kanssa työn suorittamisesta sekä palkkion määrästä. Sen sijaan palkan tunnusmerkkinä on työsuhteessa tehty työ. Jos näin ei ole, kysymyksessä on työkorvaus.

 

Perustietoa palkasta

  • palkka määräytyy yleisesti työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan
  • sopimuksen mukaista palkkaa ei saa alittaa
  • palkan on oltava työntekijän tilillä sovittuna palkkapäivänä
  • palkkalaskelmasta on käytävä ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet

Akavan liitot tekevät palkkatutkimuksia ja -selvityksiä sekä julkaisevat tilastoja alan palkkauksesta. Jos tarvitset neuvoja, ota yhteyttä omaan liittoosi.

Lue lisää aiheesta