Tasa-arvo

Tasa-arvoinen työelämä on yksi Akavan tärkeimmistä tavoitteista. Naisten ja miesten välinen epätasa-arvo työelämässä näkyy monin tavoin. Suurimmat epäkohdat ovat palkkaerot ja työelämään sijoittuminen.

27.5.2019

Tasa-arvoinen työelämä on yksi Akavan tärkeimmistä tavoitteista. Naisten ja miesten välinen epätasa-arvo työelämässä näkyy monin tavoin. Suurimmat epäkohdat ovat palkkaerot ja työelämään sijoittuminen. Korkeasti koulutettujen naisten keskiansiot ovat vain noin 80 prosenttia miesten keskiansioista. Johtotehtävissä ja ylimpinä virkamiehinä on vähemmän naisia kuin miehiä, vaikka enemmistö korkeasti koulutetuista palkansaajista on naisia.

Epätasa-arvoon on monia syitä, samoin keinoja sen poistamiseksi. Akava pyrkii yhdessä jäsenliittojen ja neuvottelujärjestöjen kanssa uudistamaan lainsäädäntöä, vahvistamaan tasa-arvoa edistävää sopimuspolitiikkaa sekä rakentamalla konkreettisia työkaluja jäsenten, henkilöstön edustajien ja työpaikkojen tasa-arvotyön tueksi.

Tasa-arvolaki

Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan lain mukaan työnantajan on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa työelämässä aloitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Koulutusta ja opetusta järjestävien tahojen on huolehdittava siitä, että tytöillä ja pojilla sekä naisilla ja miehillä on yhtälaiset mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvon edistymistä.

Tasa-arvolain mukaan työnantajan on mahdollisuuksien mukaan toimittava niin, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi naisia ja miehiä. Naisille ja miehille tulee taata yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan ja sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää. Työnantajan tulee edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa myös työehdoissa. Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi.

Tasa-arvosuunnitelma edistää tasa-arvoa työpaikoilla

Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia työnantajia, jotka työllistävät yli 30 henkilöä, laatimaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa tasa-arvosuunnitelman. Suunnitelmaan kirjataan toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisemmista toimenpiteistä ja niiden tuloksista. Sen osana tulee tehdä palkkakartoitus, jonka avulla selvitetään, ettei naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän työhönotossa ja työelämässä. Pääsääntö on, ettei työnantaja saa työhön ottaessaan, tehtävään tai koulutukseen valitessaan tai palkka- ja muita palvelussuhteen ehtoja määritellessään, irtisanomisissa tai lomautuksissa syrjiä työntekijöitään sukupuolen perusteella. Jos työnhakijaa tai työntekijää on syrjitty, hän voi vaatia rahallista hyvitystä, joka on vähintään 3 240 euroa. Työhönottotilanteessa hyvityksen enimmäismäärä on 16 210 euroa.

Tasa-arvolain tarkoituksena on lisäksi estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän etujärjestöissä ja oppilaitoksissa sekä tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa tai tarjonnassa.

Mitä on tasa-arvo

  • tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän oppilaitoksissa, työhönotossa, työssä ja irtisanomistilanteissa
  • samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka saman työnantajan palveluksessa
  • työnantajan on huolehdittava, ettei työntekijä joudu sukupuolisen häirinnän kohteeksi
  • vähintään 30 työntekijän työpaikoilla on tehtävä tasa-arvosuunnitelma, johon sisältyy mm. kartoitus palkoista ja palkkaeroista

 

Tutustu Akavan tasa-arvotavoitteisiin

Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma

 

Lue lisää aiheesta