Nuorille

Perustietoa työstä, työelämästä sekä työelämän pelisäännöistä nuorille.

27.5.2019

Perustietoa työelämästä

Mitkä ovat työntekijän tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet?

Työntekijällä on oikeus:

 • työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisiin työehtoihin, kuten palkkaan
 • lakien ja sopimusten antamaan suojaan
 • järjestäytymiseen
 • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön
 • saada työtodistus työsuhteen päättymisen yhteydessä sekä palkkatodistus palkkakauden päättyessä

ja velvollisuus:

 • suorittaa työnsä huolellisesti
 • noudattaa työnjohdon ohjeita
 • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta
 • pitää liike- ja ammattisalaisuus

Kuinka paljon voin pyytää työstäni palkkaa?

Palkkatoivomuksen suuruuteen ei aina ole yksiselitteistä ratkaisua, ei edes alakohtaisesti. Voit tarkistaa aina liitostasi, mikä on toimialan ja työtehtävän vähimmäispalkka, keskipalkka ja palkkasuositus. Pyydä tarvittaessa liitostasi tarkempia ohjeita.

Muista, että työhakemuksessa mainitaan palkkatoivomus vain, jos sitä on erikseen pyydetty. Kun valmistaudut työhaastatteluun, asiaa on joka tapauksessa hyvä miettiä etukäteen.

Milloin määräaikainen työsopimus on laillinen?

Työsopimuksen määräaikaisuus on aina perusteltava. Perusteltu syy on esimerkiksi sijaisuus, työn luonne tai muu näihin rinnastettava syy. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista sopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. Sama koskee perusteettomia peräkkäisiä eli ketjutettuja määräaikaisia sopimuksia.

Jos työsopimuksesi on määräaikainen, sinua ei voi irtisanoa ennen määräajan loppua. Määräaikaisuus sitoo myös sinua, joten et voi ilman työnantajan kanssa tehtyä sopimusta vaihtaa työpaikkaa ennen kuin määräaika päättyy.

Määräaikaisuuden perusteen vaatimukseen on poikkeuksena pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen. Pitkäaikaistyötön voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityisen perustellun syyn vaatimusta enimmillään yhdeksi vuodeksi. Lisätietoja artikkelissa aiheesta Määräaikaisuutta, koeaikaa ja takaisinottovelvollisuutta koskevia muutoksia vuoden 2017 alussa

Miten kannattaa toimia, jos on saatavia työnantajalta?

Jos työnantajasi tekee konkurssin tai on muuten todettu maksukyvyttömäksi, voit vaatia maksamatta jääneitä palkkojasi palkkaturvana. Työvoima- ja elinkeinokeskus maksaa hakemuksesta palkkaturvana kolmen kuukauden ajalta erääntyneet palkka- ja muut saatavat.

Voinko kuulua useampaan kuin yhteen ammattiliittoon?

Kyllä voit. Useampaan liittoon kuulumiseen ei ole estettä. Voit kuitenkin kuulua vain yhteen työttömyyskassaan.

Voiko opiskelija liittyä työttömyyskassaan?

Opiskelijajäsenyys on mahdollinen useimmissa työttömyyskassoissa. Jäsenyys ei yleensä edellytä työtä oman alan tehtävissä. Kun liityt liittoon, sinun kannattaa samalla liittyä työttömyyskassaan.

Työttömyyskassaan liittyminen ei edellytä aiempaa työkokemusta. Yleensä jäsenyyden ehtona on kuitenkin voimassa oleva työsuhde.

Miten pitää toimia, jos haluan vaihtaa työttömyyskassaa?

Kun vaihdat työttömyyskassaa, sinun on itse huolehdittava, ettet menetä oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Uuteen kassaan on liityttävä kuukauden kuluessa aiemmasta työttömyyskassasta eroamisen jälkeen.

Jäänkö ilman palkkaa osa-aikaisessa työsuhteessa, jos en sairauden vuoksi pysty hoitamaan sopimiani työvuoroja?

Kaikilla työntekijöillä on oikeus sairausajan palkkaan, jotka sairauden tai tapaturman vuoksi ovat estyneet tekemästä työtään. Sinulla on siis oikeus saada sairaudesta huolimatta palkka kaikista työvuoroista, jotka estyit tekemästä sairauden vuoksi.

Saako työnantajani katkaista työsuhteeni välittömästi?

Työsuhteen välitön katkaiseminen on mahdollista ainoastaan koeajalla. Tämän jälkeen työsuhteen välitön päättäminen vaati erittäin painavan purkuperusteen, jollainen voi olla esimerkiksi pitkä poissaolo töistä ilman pätevää syytä.

Normaalitilanteessa työnantajan on noudatettava seuraavia irtisanomisaikoja (ellei työ- tai virkaehtosopimuksessa tai työsopimuksessa ole sovittu toisin):

 • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden
 • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut 1–4 vuotta
 • kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 4–8 vuotta
 • neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut 8–12 vuotta
 • kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen joko työntekijästä johtuvista tai tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Kehen otan yhteyttä, jos työpaikalla ilmenee ongelmia?

Työelämän ongelmatilanteissa kannattaa kääntyä ensimmäisenä luottamusmiehen puoleen. Hän osaa vastata esimerkiksi työehtosopimuksen ja työpaikkasi mahdollisen paikallisen sopimuksen tulkintaa koskeviin kysymyksiin.

Käytössäsi on myös ammattiliittosi lakimies, jonka puoleen voit kääntyä kaikissa työpaikalla eteen tulevissa ongelmatilanteissa. Luottamusmiesten ja liittojen lakimiesten palvelut ovat jäsenille maksuttomia.

Millaiset uranäkymät opiskelualallani on?

Akavan liitot tutkivat jatkuvasti jäsentensä työsuhteisiin liittyviä asioita. Esimerkiksi työnantajat, tehtävänimikkeet ja palkkaus ovat asioita, jotka opiskelijoita usein kiinnostavat. Voit pyytää liitostasi uusimman alaasi koskevan työmarkkinatutkimuksen.

Kuka valvoo etujani työpaikalla?

Työntekijöiden etujen valvominen ja edistäminen työpaikoilla on ammattiliittojen keskeisimpiä tehtäviä. Luottamusmiehet ja henkilöedustajat sekä työsuojeluvaltuutetuut ovat tärkeitä yhteyshenkillöitä työpaikoilla. Ammattiliitot ovat järjestäneet toimintansa niin, että työntekijöiden toiveet ja heidän kokemansa ongelmat tulevat mahdollisimman nopeasti liittojen tietoon. Ongelmien ratkaisuun vaikutetaan esimerkiksi tekemällä sopimuksia ja vaikuttamalla lainsäädäntöön.

Saanko palkkaa, jos sairastun?

Sairausajan palkka maksetaan, kun työntekijä on työkyvytön sairauden tai tapaturman johdosta. Palkkaa ei kuitenkaan makseta, jos työntekijä on itse aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Sairausajan palkasta määräävät tarkemmin työsopimuslaki ja sovellettava työehtosopimus.

Miten ammattijärjestön jäsenmaksu lasketaan ja maksetaan?

Joissakin liitoissa ei veloiteta opiskelijalta ammattijärjestöjen jäsenmaksua, joissakin on kiinteä jäsenmaksu tai prosenttipohjainen jäsenmaksu. Ammattiliittojen opiskelijajäsenyyden ja varsinaisen jäsenyyden suuruus vaihtelee eri liittojen kesken. Ammattijärjestön ja työttömyyskassan jäsenmaksun maksamisessa on syytä olla tarkkana, sillä ne vaikuttavat ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saamiseen, jos joutuu työttömäksi tai lomautetuksi.

Mikä on työssäoloehto ja millainen työ kerryttää sitä?

Jos jäät työttömäksi esim. valmistumisesi jälkeen, saat ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, mikäli työssäoloehtosi on täyttynyt.

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut palkkatyössä 26 viikkoa työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana (opiskelu pidentää tarkasteltavaa ajanjaksoa) ja työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka on ollut alan työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1187 euroa kuukaudessa.

Käytännöissä on pieniä eroja työttömyyskassojen välillä, joten tarkista omat ehtosi liitostasi. Esimerkiksi opetustyössä (myös sijaisuus) työssäoloehto täyttyy, kun työaika on ollut vähintään 8 tuntia viikossa.

Lisätietoja:

Miika Sahamies

Miika Sahamies

erityisasiantuntija

+358505305366

Maria Jokinen

Maria Jokinen

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja

+358 45 884 7287

Lue lisää aiheesta