Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta

Lausunnossaan valtiovarainministeriölle Akava pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina kiinnittäen huomiota siihen, että hallituksen esityksen luonnoksessa on jätetty arvioimatta esityksen mahdolliset vaikutukset kunnan (ja kuntayhtymän) tai hyvinvointialueen (ja hyvinvointiyhtymän) henkilöstöön.

28.9.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Huomiot kuntalain 90 §:ään ehdotetusta muutoksesta (uusi 3 momentti)

Akava pitää ehdotettua muutosta kannatettavana.

Huomiot hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:ään ehdotetusta muutoksesta (uusi 4 momentti)

Akava pitää ehdotettua muutosta kannatettavana.

Muut kommentit esitysluonnoksesta

Akava kiittää valtiovarainministeriötä lausunnonantomahdollisuudesta.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kuntalakiin ja hyvinvointialueesta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset, joiden mukaan kunnan ja hyvinvointialueen tulisi ottaa hallintosääntöön tarpeelliset hallintoa, päätöksentekoa ja valtuuston toimintaa koskevat määräykset häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten.

Akava pitää esitettyä sääntelyä kannatettavana. Vaikka lainsäädäntö mahdollistaa jo nykyään otettavaksi hallintosääntöön määräyksiä normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta, ehdotettu sääntely tehostaisi ja selkeyttäisi niihin varautumista.

Akava kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen esityksen luonnoksessa on jätetty arvioimatta esityksen mahdolliset vaikutukset kunnan (ja kuntayhtymän) tai hyvinvointialueen (ja hyvinvointiyhtymän) henkilöstöön. Em. tahojen hallintosääntöjen määräyksissä on luonnollisesti huomioitava työlainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten määräykset.

Kirstilä Juha
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 15.8.2022, VN/17748/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 121/62/2022
Lausunnon päiväys 26.9.2022
Laatija Juha Kirstilä

Lue lisää aiheesta