Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta, että Akavalla ei ole huomautettavaa esitetyistä muutoksista osaksi tulotietojärjestelmän tietosisältöä. Akava nostaa esille, että tulorekisterin tietosisältö ei tässä vaiheessa kata kaikkia etuudenmaksajien tietotarpeita. Tämä on tarpeen...

3.12.2018

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta, että Akavalla ei ole huomautettavaa esitetyistä muutoksista osaksi tulotietojärjestelmän tietosisältöä. Akava nostaa esille, että tulorekisterin tietosisältö ei tässä vaiheessa kata kaikkia etuudenmaksajien tietotarpeita. Tämä on tarpeen ottaa huomioon valmisteltaessa sosiaaliturvajärjestelmää koskevia muutoksia.

Luonnos HE laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta

Akava ry kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen otsikon asiassa ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akavalla ei ole huomautettavaa esitetyistä muutoksista osaksi tulotietojärjestelmän tietosisältöä.

Esityksen tavoitteena on muuttaa tulotietojärjestelmästä annettua lakia (53/2018) siten, että siihen lisättäisiin säännökset, jotka ovat tarpeellisia tulotietojärjestelmän laajentamiseksi koskemaan 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen maksettuja eläke- ja etuustuloja. Eläke- ja etuustietoja koskeva tietosisällön määrittely ja laintasoisen sääntelyn tarpeen arviointi oli kesken tulotietojärjestelmää koskevan lakiesityksen (HE 134/1017 vp) antamisajankohtana.

Keskeiset muutokset koskevat tulorekisterin tietosisältöä koskevia säännöksiä, joihin on lisätty tarvittavat säännökset tulorekisteriin talletettavista eläke- ja etuustuloja koskevista tiedoista. Esityksessä tehdään lisäksi mm. terminologisia tarkistuksia suorituksen maksajan käsitteeseen sekä vähäisempiä muutoksia muun muassa ilmoittamisvelvollisuuden määräaikaa ja myöhästymismaksua koskeviin säännöksiin. Perintö- ja lahjaverolain säännöksiä eräiden sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen ilmoittamisesta Verohallinnolle muutettaisiin esityksen mukaan siten, että tiedot on annettava Tulorekisteriyksikölle. Tuloverolain säännöstä verotuksen oikaisusta eräiden takaisinperittyjen etuustulojen johdosta muutettaisiin etuustulojen ilmoittamismenettelyn muuttumisen vuoksi.

Akavalla ei ole huomautettavaa esitetyistä muutoksista, joiden tarkoituksena on toteuttaa eläke- ja etuustietoja koskevat lisäykset ja eräiden perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain mukaisten ilmoittamismenettelyjen muutos lakiin tulotietojärjestelmästä. Akava haluaa nostaa esille, että tulorekisterin tietosisältö ei tässä vaiheessa kata kaikkia etuudenmaksajien tietotarpeita. Tämä on tarpeen ottaa huomioon valmisteltaessa sosiaaliturvajärjestelmää koskevia muutoksia.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 28.9.2018/Dnro VM139:00/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 113/62/2018
Lausunnon päiväys 29.10.2018
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta