Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta muun muassa, että kannattaa sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelun sääntelyä. Akava huomauttaa, että korvausjärjestelmän uudistuksella ei saa heikentää harvaan asutuilla alueilla asuvan väestön mahdollisuutta päästä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. Luonnos valtioneuvoston...

12.1.2018

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta muun muassa, että kannattaa sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelun sääntelyä. Akava huomauttaa, että korvausjärjestelmän uudistuksella ei saa heikentää harvaan asutuilla alueilla asuvan väestön mahdollisuutta päästä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta

Pyydettynä lausuntonaan otsikkoasiassa Akava ry lausuu seuraavaa:

  • Akava kannattaa sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelun sääntelyä.
  • Korvausjärjestelmän uudistuksella ei saa heikentää harvaan asutuilla alueilla asuvan väestön mahdollisuutta päästä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

 

Akava on kannattanut eduskunnalle antamassaan lausunnossa hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 164/2017 vp). Sairausvakuutuslain matkakustannusten korvaamista sekä matkojenyhdistelytoimintaa koskevia säännöksiä muutetaan väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun siten, että sairausvakuutuslaissa säädetään sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen hinnoittelusta. Muutoksen tarvetta on perusteltu Taksiliikennelain ja taksien enimmäishintajärjestelmän 1 päivänä heinäkuuta 2018 voimaantulevalla kumoutumisella.

Lakiesitykseen sisältyi valtuutussäännös, jonka mukaan Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin enimmäishinta, joka olisi samalla sairausvakuutuslain perusteella korvattavien taksin käytöstä aiheutuneiden matkakustannusten enimmäiskorvausperuste. Nyt lausunnolla olevalla asetusluonnoksella toteutettaisiin taksimatkojen hinnoittelun sääntely.

Akava pitää hyvänä ehdotuksen tavoitteita, joiden mukaan yhtäältä vakuutetuille ei aiheutuisi taksimatkoista muuta maksuosuutta kuin sairausvakuutuslain mukainen omavastuuosuus ja toisaalta sitä, että sairausvakuutuksen matkakorvausmenojen suuruutta sääntelemällä pyrittäisiin ennakoimaan sairausvakuutuksesta korvattavista taksimatkoista aiheutuvia kustannuksia. Hintasääntely voisi yhtäältä turvata palvelujen saavutettavuutta ja toisaalta hallita terveydenhuollon kustannusten kasvua, mitä voidaan pitää perusteltuna julkisten varojen käytön tehostamiseksi.

Asetusluonnoksen soveltamisalaa koskevan 1 §:n mukaan asetuksessa vahvistettua enimmäishintaa sovellettaisiin Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen suorakorvausmenettelystä tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiin taksimatkoihin sekä niihin taksimatkoihin, joita koskevan palvelujen tuottajan kanssa Kansaneläkelaitos olisi tehnyt sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta alueella, jolla ei ole Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimusta tehnyttä tilausvälityskeskusta.

Palvelujen käyttäjien näkökulmasta sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishinnan sääntely on omiaan toteuttamaan julkisen vallan velvollisuutta turvata riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jokaiselle asuinpaikasta riippumatta sellaisilla alueilla, joilla on saatavilla tilausvälityskeskuksen välittämiä tai Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneitä palveluntuottajia. Siten enimmäishintasääntelyn rajoitukset näiden kuljetusten osalta on hyväksyttäviä tilanteessa, jossa muita matkoja koskevasta hintasäännöstelystä luovutaan.

Akava esittää kuitenkin huolensa kuljetuspalvelujen saatavuudesta sellaisissa tilanteissa, joissa tilausvälityskeskuksen välittämiä tai Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen tehneitä palveluntuottajia ei olisi saatavilla. Kun taksipalvelujen hintasäännöstelystä luovutaan 1. heinäkuuta 2018, voi syntyä tilanne, että kohtuuhintaista kuljetuspalvelua ei ole saatavilla. Ottaen huomioon, että perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishintojen sääntely ei saa tosiasiallisesti johtaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuuden heikkenemiseen. Erityisesti tulee varmistua siitä, että korvausjärjestelmän uudistuksella ei heikennetä harvaan asutuilla alueilla asuvan väestön mahdollisuutta päästä sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen,  johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 27.12.2017/Dnro STM/5105/2017
Lausunnon diaarinumero Dnro 164/62/2017
Lausunnon päiväys 9.1.2018
Laatija Paula Ilveskivi

Lue lisää aiheesta