Akavan lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Akava toteaa valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa, että sillä ei ole huomautettavaa lausuttavaan asiaan. Sen näkemyksen mukaan henkilötunnusten riittävyyden varmistaminen edellyttää tunnuksen rakenteen muuttamista ehdotetulla tavalla.

29.4.2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Kysymykset

1. Lausunnonantajan toimiala

Jokin muu toimiala, mikä? [Työmarkkinakeskusjärjestö]

2. Pykäläluonnosta ja asetuksen suunniteltua voimaantuloajankohtaa koskevat huomiot:

Pykäläluonnosta ja asetuksen suunniteltua voimaantuloajankohtaa koskevat huomiot:

3. Asetuksen vaikutukset

a. Arvioikaa asetusmuutoksesta aiheutuvat kokonaiskustannukset organisaatiossanne: (euromääräinen arvio kokonaiskustannuksista yhtenä lukuna, HUOM: ei perusteluja tähän kenttään):

b. Mikä osuus edellä mainitusta kokonaiskustannuksesta aiheutuu ostopalveluista (euromääräinen arvio ostopalvelujen osuudesta yhtenä lukuna, HUOM: ei perusteluja tähän kenttään):

c. Edellä kohtiin a ja b annettujen kustannusarvioiden perustelut ja mahdolliset lisätiedot:

d. Muut asetuksen vaikutuksia koskevat huomiot:

4. Muut huomiot asetusluonnokseen tai perustelumuistioon:

Muut huomiot asetusluonnokseen tai perustelumuistioon:

Akavalla ei ole huomautettavaa lausuttavaan asiaan. Sen näkemyksen mukaan henkilötunnusten riittävyyden varmistaminen edellyttää tunnuksen rakenteen muuttamista ehdotetulla tavalla.

 

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 22.3.2021, VN/2932/2021-VM-2
Lausunnon diaarinumero Dnro 050/62/2021
Lausunnon päiväys 28.4.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta