Akavan lausunto valtioneuvoston asetuksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa Akava kannattaa esitettyjä muutoksia ja pitää hyvänä myös asetuksen 14§:n 1 momentin sanamuotojen täsmentämistä.

29.9.2022

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Yleistä

Akava kannattaa esitettyjä muutoksia.

Akava puoltaa asetuksen 14 §:n uuden momentin 5 lisäystä. Muutoksen tavoitteena on, että tutkintotodistukseen merkittyjen arvosanojen korottaminen voitaisiin ottaa huomioon ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa, jos ammattikorkeakoulut näin päättävät.

Tällä hetkellä ammatillisten tutkintojen korotettuja arvosanoja ei huomioida korkeakoulujen todistusvalinnoissa, koska korotetut tiedot eivät tallennu korotuksena, vaan tutkinnon osan suorituksena. Tästä syystä ammatillisen koulutuksen arvosanojen korottajat ovat eriarvoisessa asemassa ylioppilastodistuksen arvosanojen korotuksiin nähden, jotka otetaan jo nyt huomioon korkeakoulujen todistusvalinnassa.

Akava pitää hyvänä myös asetuksen 14§:n 1 momentin sanamuotojen täsmentämistä. Tämä yhdenmukaistaa opiskelijalle annettavien todistusten sisältämää tietoa viitekehyksestä ammatillisten tutkintojen ja tutkinnon osien osalta.

Näkemykset muutoksen voimaantulon aikataulusta

Akava pitää ehdotettua aikataulua kannatettavana. Voimaan astuvien muutosten vaikutuksia on seurattava.

Sahamies Miika
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 29.8.2022, VN/22688/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 126/62/2022
Lausunnon päiväys 28.9.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta