Neuvottelujärjestöt

Akavalla on kaksi neuvottelujärjestöä, jotka vastaavat sektoreittain neuvottelu- ja sopimustoiminnasta sekä paikallistason toiminnasta. Julkisen sektorin sopimukset neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja yksityisen sektorin sopimustoiminnasta Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

13.3.2024

Akavan neuvottelujärjestöt

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa koulutettuja työntekijöitä, jotka toimivat julkisella sektorilla. Neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeakoulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän.

JUKO on valtakunnallinen pääsopijajärjestö. Se on vuodesta 1995 lähtien neuvotellut julkisen sektorin virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. JUKO sopii virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis-luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

JUKO on yhdistysten yhdistys, joten sillä ei ole henkilöjäseniä. JUKOn jäsenyhdistyksillä on yhteensä runsaat kaksisataatuhatta henkilöjäsentä. Julkisen alan viroissa ja toimissa on runsaat 170 000 jäsentä. Noin 66 prosenttia jäsenistöstä on kuntien palveluksessa, valtiolla tai valtion liikelaitoksissa noin 18 prosenttia, yliopistoissa 13 prosenttia ja seurakunnissa kolme prosenttia.

JUKOn jäsenyhdistykset ovat

 • Akavan sairaanhoitajat ja Taja
 • Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA
 • Kuntoutusalan Asiantuntijat
 • Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
 • Suomen Terveydenhoitajaliitto
 • Suomen työterveyshoitajaliitto
 • Tekniikka ja terveys KTN
 • Tieteentekijät
 • Vakava

Työpaikalla luottamusmiesorganisaatio

JUKOn toimintaan kuuluu oleellisesti paikallisen tason edunvalvonta. Sillä on noin 3 800 luottamusmiestä, joista suurin osa toimii kunnissa. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen ongelmissa.

JUKOn toimisto vastaa neuvottelutoiminnasta ja asioiden valmistelusta. Siellä on kymmenen työntekijää.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN vastaa Akavan jäsenkentässä ylempien toimihenkilöiden neuvottelu- ja sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:n tärkeimpänä tavoitteena on ylempien toimihenkilöiden ansiotason ja työehtojen parantaminen muun muassa vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen sopimustoimintaa.

Mitä tarkoittaa ylempi toimihenkilö?

Ylempi toimihenkilö toimii asiantuntija-, esimies-, päällikkö- tai johtotason tehtävissä. Ylemmän toimihenkilön työtehtäville on ominaista niiden suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuu.

Ylemmän toimihenkilön työtehtävät edellyttävät korkeaa koulutusta tai työkokemuksen tuomia vastaavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Korkealla koulutuksella tarkoitetaan yliopisto- ja ammattikorkeakoulutusta tai niihin verrattavissa tai rinnastettavissa olevaa koulutusta, kuten ennen ammattikorkeakoulutusta suoritetut insinööritutkinnot, HSO-sihteeritutkinnot yms.

Ylempi toimihenkilö ei toimi yrityksen ylimmässä johdossa. Toimiminen ylempien toimihenkilöiden esimiehenä ei sulje henkilöä ylempien toimihenkilöiden käsitteen ulkopuolelle.

Tavoitteet ja tulokset

YTN hoitaa Akavan yksityisen sektorin sopimus- ja neuvottelutoimintaa teollisuudessa ja palvelualoilla. YTN solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliittojen kanssa sekä tekee yrityskohtaisia sopimuksia.

YTN:n tavoitteena on:

 • Kaikkiin ylempiin toimihenkilöihin sovelletaan YTN:n solmimia kattavia työehtosopimuksia.
 • Kaikilla toimialoilla on ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmä.
 • YTN on luotettava, osaava ja arvostettu työehtosopimusosapuoli.
 • YTN on sisäisesti vahva, yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut ja järjestödemokratiaa arvostava.
 • YTN on vahva toimija yritystasolla ja sillä on hyvä ja ajantasainen yhteys jäseniin sopimusaloittain.
 • Jokainen ylempi toimihenkilö tietää YTN:n ajavan hänen etujaan.

YTN:llä on tällä hetkellä yli 20 valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta. YTN:n sopimuksissa on sovittu työsopimuslakia täydentävästi mm. sairausajan palkasta, lomarahasta, perhevapaista, työaikojen joustavuudesta, vuosiloman säästömahdollisuuksista, luottamusmiesjärjestelmästä sekä neuvottelu- ja sovittelumenettelystä.

YTN on liittojen yhteisö. YTN:n jäseniä ovat akavalaiset yksityisen sektorin liitot ja YTN toimii liittojensa yhteistyöelimenä. YTN-liitoissa on lähes 160 000 jäsentä.

Liitot asettavat toiminnalle tavoitteet ja seuraavat niiden toteutumista. Jäsenyhdistykset päättävät YTN:n hallinnosta. Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiesverkostot  (yhteyshenkilö, luottamusvaltuutettu) muodostavat sopimusalakohtaisen edunvalvontatyön perustan (taustaryhmätyö). Paikallistason edunvalvontaa toteuttavat yrityskohtaiset yhdistykset  ja luottamusmiehet. Liittojen ammattitaitoinen henkilökunta muodostaa YTN:n asiantuntijatyöryhmät (valmisteluryhmät).

YTN:n jäsenliitot

 • Agronomiliitto
 • Akavan Erityisalat
 • Akavan Yleinen Ryhmä AYR
 • Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA
 • DIFF – Ingenjörerna i Finland
 • Insinööriliitto IL
 • Juristiliitto
 • KTK Tekniikan Asiantuntijat
 • Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu
 • Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
 • Professoriliitto
 • Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer
 • Suomen Farmasialiitto
 • Suomen Psykologiliitto
 • Suomen Työterveyshoitajaliitto
 • Tekniikan Akateemiset TEK
 • Tieteentekijät
 • Tradenomit
 • Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

 

Tekniikka ja Terveys KTN

KTN edustaa JUKO:n kautta yli 10 000 kuntien, kuntayhtymien ja kunnallisten osakeyhtiöiden palveluksessa olevaa ja/tai esimiesasemassa olevaa sekä teknisen koulutuksen saanutta teknistä toimihenkilöä.

KTN:llä on yhteensä 12 jäsenliittoa: KTK Tekniikan Asiantuntijat sen kuusi jäsenjärjestöä ja Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL sekä Insinööriliitto IL, METO – Metsäalan Asiantuntijat, Suomen Laivanpäällystöliitto SLPL ja Kuntatekniikan Unioni, joita KTN edustaa JUKO:n kautta näiden kunta-alalla työskentelevien jäsenten osalta.