Akavan lausunto ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Akava toteaa opetushallitukselle antamassaan lausunnossa muun muassa pitävänsä lausunnolla olevia ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisiä valinnaisia ammatillisia tutkinnonosia tärkeinä tapoina pyrkiä vastaamaan työelämän moninaisiin osaamisvaatimuksiin. Ammattitaitovaatimusten laajuus ja syvyys eivät kuitenkaan ole kauttaaltaan täysin yhteismitallisia ja vaativat tarkennusta.

24.9.2020

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisistä valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Lausunnonantajan lausunto

Pyydämme palautetta tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksista.

Akava pitää lausunnolla olevia ammatillisten perustutkintojen kaikille yhteisiä valinnaisia ammatillisia tutkinnonosia tärkeinä tapoina pyrkiä vastaamaan työelämän moninaisiin osaamisvaatimuksiin. Näitä tutkinnonosia ovat työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, huippuosaajana toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu, yrityksessä toimiminen ja ilmastovastuullinen toiminta. Akava pitää erityisesti Ilmastovastuullinen toiminta -tutkinnonosaa tärkeänä kokonaisuutena ja korostaa ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä monien yhteisten ongelmien ratkaisussa.

Ammattitaitovaatimusten laajuus ja syvyys eivät kuitenkaan ole kauttaaltaan täysin yhteismitallisia ja vaativat tarkennusta. Erityisesti tarve korostuu Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen (5op) ja muiden tutkinnonosien (15op) välillä. Myös turhan yleisellä tasolla kuvatut ammattitaitovaatimukset saattavat johtaa toteutumisen ja arvioinnin epäyhdenmukaisuuteen.

Pyydämme palautetta osaamisen osoittamisesta.

Akava pitää tärkeänä, että osaamisen osoittamisen arvioinnin tueksi kerätään tietoa vaadituista osaamiskokonaisuuksista.

Pyydämme palautetta arvoperustakuvauksen sisällöstä.

Akava pitää kriteerien arvopohjaa selkeänä kattaen yksilötason, työelämän ja yhteiskunnan tason.

Pyydämme palautetta siitä, tulee uudistuksessa olla siirtymäaika.

Akava ei ota kantaa uudistuksen siirtymäaikaan.

 

Sahamies Miika
Akava ry

Lausuntopyyntö 1.9.2020, OPH-3162-2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 093/62/2020
Lausunnon päiväys 21.9.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta