Akavan lausunto ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Lausunnossaan opetushallitukselle Akava pitää perustutkintojen uudistamistyötä kannatettavana ja erityisesti arviointikriteerien yhtenäistämistä tärkeänä. Uudistuksessa ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellään osaaminen, joka jokaisella tutkinnon suorittaneella tulee olla.

8.6.2021

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista

Lausunnonantajan lausunto

Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma äidinkieli

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta toiminta digitaalisessa ympäristössä

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta taide ja luova ilmaisu

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta työelämässä toimiminen

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta osa-alueesta kestävän kehityksen edistäminen

Akava ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Pyydämme palautetta yhtenäisestä arviointikriteeristöstä

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää ammatillisten tutkintojen yhteisiä tutkinnon osia tärkeinä keinoina taata opiskelijoille tosiasialliset jatko-opintomahdollisuudet ja valmiudet oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.
  • Akava pitää perustutkintojen uudistamistyötä tärkeänä ja erityisesti arviointikriteerien yhtenäistämistä kannatettavana.
  • Akava on huolestunut ammatilliseen koulutukseen kohdistuneista mittavista rahoitusleikkauksista. Tutkintojen tarkistamisen ja uudistamisen yhteydessä voimavaroja tuleekin lisätä, jotta uudistus pystytään toteuttamaan laadukkaasti.

Ammatillisten tutkintojen tavoite on yhtäältä tuottaa työelämän vaatimaa osaamista, mutta toisaalta tarjota opiskelijalle polku jatko-opintoihin ja perusta oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Akava pitää lausunnoilla olevia ammatillisten perustutkintojen yhteisiä tutkinnon osia tärkeinä elementteinä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Akava pitää kokonaisuutta perusteltuna, mutta ei ota lausunnossaan kantaa yksityiskohtaisiin alakohtaisiin osaamisvaatimuksiin.

Yleisemmällä tasolla Akava pitää perustutkintojen uudistamistyötä kannatettavana ja erityisesti arviointikriteerien yhtenäistämistä tärkeänä. Uudistuksessa ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellään osaaminen, joka jokaisella tutkinnon suorittaneella tulee olla. Osaaminen kuvataan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimuksina ja osaamistavoitteina. Akava korostaa, kuinka erityisesti näitä osaamistavoitteita koskevat yhteiset arviointikriteerit lisäävät opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja takaavat tosiasiallisia jatko-opintomahdollisuuksia.

Yhteisten tutkinnon osien tuottama osaaminen korostuu tulevaisuuden työelämässä, jossa tarvitaan osaavia kansalaisia ja omaa osaamistaan jatkuvasti kehittäviä toimijoita. Tästä näkökulmasta katsottuna Akava pitää huolestuttavana sitä, että ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet mittavat leikkaukset näkyvät erityisesti yhteisten tutkinnon osien opintojen opetuksen resursoinnissa. Tutkintojen tarkistamisen ja uudistamisen yhteydessä voimavaroja tuleekin lisätä, jotta uudistus pystytään toteuttamaan laadukkaasti.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö OPH-1667-2021, 29.4.2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 071/62/2021
Lausunnon päiväys 4.6.2021
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta