Akavan lausunto arviomuistiosta: Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Akava toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa, että uudistusten toteuttamiseen ja palveluiden toimeenpanoon on varattava riittävät henkilöstö- ja muut resurssit. EU-tuen säilyttämisen tai menettämisen merkitys on arvioitava.

28.5.2024

Lausuntopyyntö arviomuistiosta: Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lausunnonantajan lausunto

Työtarjousten velvoittavuuden lisääminen

Muistiossa esitetty työtarjousten velvoittavuuden lisääminen on työllisyyden edistämisen kannalta perusteltu toimenpide. Uudistus on valmisteltava huolellisesti, jotta epätarkoituksenmukaiset tarjoukset eivät yleisty. On pyrittävä siihen, että velvoittavat tarjoukset sopivat hyvin työnhakijan osaamiseen ja työkokemukseen. Velvoittavuuden suhde ammattitaitosuojaan täytyy arvioida tarkasti.

Työvoimaviranomaisen kirjallisesta muistutuksesta luopuminen

Kirjallisista muistutuksista luopuminen on pääsääntöisesti perusteltu muutos, kuten muistiossa on kuvattu. On kuitenkin arvioitava, olisiko osa automatisoiduista muistutuksista syytä säilyttää, esimerkiksi muistutukset työnhakuun liittyvistä viesteistä Oma-asioinnissa. Tärkeintä lopulta lienee se, että työnhakija on kaikissa tilanteissa tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Nuoret ja velvollisuus hakea opiskelupaikkoja työttömyysetuuden edellytyksenä

Nuorten hakuvelvollisuuden mahdollisuuksien lisääminen muistiossa kuvatulla tavalla on perusteltu uudistus. Asiaa koskevat soveltamisohjeet on tehtävä riittävän selkeiksi ja yksiselitteisiksi, jotta kohtelu saadaan yhdenmukaiseksi eri alueilla. Jatkossa nuorten hakuvelvoitetta on syytä pohtia laajemminkin siitä näkökulmasta, että palveleeko se tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Palveluprosessin uudistaminen (ml. työnhakuvelvollisuus)

Palveluprosessin uudistaminen on kannatettava uudistus ja sille on sekä muistiossa, että palveluprosessista tehdyissä arvioinneissa hyvät perustelut. Uudistuksessa on varmistettava, että hakuvelvoite ja palvelut kohdistetaan työnhakijan ominaisuuksiin ja tilanteeseen katsottuna oikein ja yhdenmukaisesti eri puolilla maata. Esimerkiksi työnhakijan korkea koulutustaso ei automaattisesti saa johtaa vähäiseen palveluun ja täyteen hakuvelvoitteeseen, vaan kaikki asiaan oleellisesti vaikuttavat tekijät on arvioitava.

Yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijoista

Yksityisen työnvälityksen ja työnhakijoiden työnhakuprofiilien nykyistä laajempi hyödyntäminen on tarpeellinen ja kannatettava uudistus. Työnhakuprofiilien aidosta anonymiteetistä ja työnhakijoiden tietosuojasta on kaikissa tilanteissa huolehdittava.

Yleinen palaute / Muut muistion kohdat

Uudistusten toteuttamiseen ja palveluiden toimeenpanoon on varattava riittävät henkilöstö- ja muut resurssit. EU-tuen säilyttämisen tai menettämisen merkitys on arvioitava.

Taulu Heikki
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 24.4.2024, VN/8915/2024
Lausunnon diaarinumero Dnro 056/62/2024
Lausunnon päiväys 17.5.2024
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta