Akavan lausunto erityisosaajadirektiivin täytäntöönpanosta

Akava pitää työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa hallituksen esitystä perusteltuna. Osaavan työvoiman houkuttelemiseksi tarvitaan nykyistä laajempia ja vaikuttavampia toimia. Tässä lupajärjestelmän kehittäminen on yksi tekijä.

8.9.2023

Lausuntopyyntö erityisosaajadirektiivin täytäntöönpanosta

Lausunnonantajan lausunto

Määritelmät

Soveltamisala

Mille tasolle EU:n sinisen kortin palkkakynnys tulisi asettaa (taso valittava väliltä 1,0–1,6 kertaa keskimääräinen palkansaajan bruttopalkka)? Direktiivinart. 5(2)

Tulisiko ottaa käyttöön alemmat palkkakynnykset? Direktiivin art. 5(4) ja 5(5).

EU:n sinisen kortin myöntäminen

Perheenjäsenen oleskelulupa

Hakemuksen hylkäysperusteet

EU:n sinisen kortin peruuttaminen ja uusimatta jättäminen

Yhdenvertainen kohtelu

Pitkään oleskelleen EU-oleskelulupa

Käsittelyaikaa koskeva sääntely

Liikkuvuutta koskeva sääntely

Työnantajiin kohdistettavat seuraamukset

Muutoksenhakua koskeva sääntely

Muuta, yleistä asiaa HE-luonnoksesta

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Lausunnon pääkohdat:

  • Akava pitää hallituksen esitystä perusteltuna. Osaavan työvoiman houkuttelemiseksi tarvitaan nykyistä laajempia ja vaikuttavampia toimia. Tässä lupajärjestelmän kehittäminen on yksi tekijä.
  • Kansalliseksi työnhakuajaksi on ns.erityisosaajadirektiivin implementoinnin yhteydessä määriteltävä pidempi aika kuin kolme kuukautta.
  • Suomen on sitouduttava vastuulliseen kansainväliseen rekrytointiin sekä aktiiviseen työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden torjuntaan.

Akava pitää hallituksen esityksen tavoitteita erittäin tärkeinä. Väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön supistuminen heikentävät Suomen pitkän aikavälin kasvunäkymiä. Monet toimialat kärsivät jo nyt osaajapulasta. Lisääntyvä työ- ja osaamisperusteinen nettomaahanmuutto on keino vahvistaa julkista taloutta ja talouden kasvunäkymiä pitkällä aikavälillä. Samalla maahanmuuttopolitiikan on oltava tavoitteellista ja reilua. Suomen on sitouduttava vastuulliseen kansainväliseen rekrytointiin sekä aktiiviseen työperäisen hyväksikäytön ja harmaan talouden torjuntaan.

Esityksellä pantaisiin täytäntöön direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/1883, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa osaamistasoa vaativaa työtä varten sekä neuvoston direktiivin 2009/50/EY kumoamisesta.

Kyseisen ns. erityisosaajadirektiivin tavoitteena on, että Euroopan unionin alueen laajuudella on järjestelmä, joka houkuttelee sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, joilla on korkeaa osaamista.

Esityksen keskeisimpänä muutoksena on tehdä EU:n sinisestä kortista nykyistä houkuttelevampi lupa. Kun luvan myöntämisen edellytyksenä oleva palkkakynnys laskettaisiin 1,5:stä 1,0:aan, merkitsisi se, että entistä useampi kansallisen erityisasiantuntijan luvan hakijoista hakisi EU:n sinistä korttia. Ehdotettavassa laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin EU:n sinisen kortin myöntämisen lisäksi sitä koskevan hakemuksen hylkäämisestä, luvan uusimatta jättämisestä ja peruuttamisesta sekä lyhyt- ja pitkäaikaisesta liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä.

Akava pitää ehdotettuja säädöksiä perusteltuina. Maahanmuuttajien perusoikeuksien kunnioittamisen ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten huomioimisen tulee olla kaiken maahanmuuttopolitiikan lähtökohta.

Lopuksi Akava huomauttaa, kuinka syvällistä ja/tai laajaa osaamista omaavien erityisasiantuntijoiden työmarkkinat muodostuvat usein keskimääräistä hitaammista rekrytointiprosesseista ja edellyttävät kansainvälisen rekrytoinnin yhteydessä paljon hallinnollista työtä. Lupajärjestelmän sujuvoittaminen on siksi erittäin tärkeää, mutta ei poista sitä tosiasiaa, että siirtymät työ- tai virkasuhteesta toiseen edellyttävät jatkossakin riittävän pitkää siirtymäaikaa. Kansallisen työnhakuajan kriteeriksi on tämän vuoksi määriteltävä sinisen kortin saaneille erityisasiantuntijoille pidempi aika kuin esitetty kolme kuukautta.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 1.8.2023, VN/4278/2023
Lausunnon diaarinumero Dnro 071/62/2023
Lausunnon päiväys 7.9.2023
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta