Akavan lausunto hallituksen esityksestä 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Akava sanoo lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että eri palvelussuhteiden muotojen (työsuhde tai virkasuhde) ja määräaikaisessa työsuhteessa olevien yhdenvertaista asemaa on esityksessä tarpeen täsmentää. Akava toteaa myös muun muassa, että esityksen jatkovalmistelussa on varmistettava uuteen muutosturvaan oikeutettujen tehokas tiedonsaanti paitsi muutosturvaoikeudesta sinänsä, myös edellä mainituista aikarajavaatimuksista.

13.1.2022

Hallituksen esitys 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuttavaa muutosturvarahan ja muutosturvakoulutuksen ehdoista? (työttömyysturvalain 9 luku 1 § 1 momentti ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 a luku 2 §). Ehdoilla tarkoitetaan palkansaajan ikää, työhistoriaa, irtisanomisperustetta ja 60 päivän kuluessa työnhakijaksi rekisteröitymistä koskevaa ehtoa.

Eri palvelussuhteiden muotojen (työsuhde tai virkasuhde) ja määräaikaisessa työsuhteessa olevien yhdenvertaista asemaa on esityksessä tarpeen täsmentää.

Lausuttavaa muutosturvarahan ja muutosturvakoulutuksen arvon määrittelystä? (työttömyysturvalain 9 luku 2 § ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 a luku 3 § 3 momentti)

Esitysluonnoksessa ei perustella, miksi valtio ei voisi sitoutua maksamaan koulutuksen järjestäjälle yli kahden kuukauden palkan rajan menevää koulutuksen hintaa ja laskuttaa irtisanotulta henkilöltä yli menevää osuutta. Asia vain todetaan. Tätä kalliimmille koulutuksille voisi hyvinkin olla käyttöä, joten tätä rajoitusta on vielä syytä harkita. Vähintäänkin se ansaitsee kunnon perustelut.

Lausuttavaa muutosturvakoulutuksen sisällöstä? (julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 a luku 3 § 1 momentti)

Esitysluonnoksessa jää korkeakoulutuksen osalta epäselväksi, mikä kaikki tarjonta lukeutuu tutkintoon tai sen osaan johtavaksi koulutukseksi ja siten rajautuu muutosturvakoulutuksen ulkopuolelle. Esityksen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista olisi, että myös korkeakouluopinnot mahdollisimman laajalti voitaisiin sisällyttää ehdotettavaan muutosturvakoulutukseen. Kuuden kuukauden enimmäiskesto jo sinällään rajaa opintojen laajuutta riittävästi.

Lausuttavaa muutosturvakoulutuksen kestosta? (julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 a luku 3 § 2 momentti)

Lausuttavaa muutosturvakoulutuksen järjestämisestä? (julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 a luku 4 §)

Lausuttavaa koulutusoikeuden lakkaamisesta? (julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 a luku 5 §)

Lausuttavaa muutosturvakoulutuksen vaikutuksesta työttömyysturvaoikeuteen? (työttömyysturvalain 2 luku 10 §)

Lausuttavaa muutosturvakoulutuksen velvoittavuudesta työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä? (työttömyysturvalain 2 a luku 16 §)

Lausuttavaa asiakkuuden kokeilukuntaan siirtämättä jättämisestä? (työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 5 § 3 momentti)

Lausuttavaa menettelystä muutosturvarahan toimeenpanossa? (työttömyysturvalain 9 luku 4 §)

Lausuttavaa muutosturvan piiriin kuulumista koskevasta lausuntomenettelystä? (työttömyysturvalain 9 luku 1 § 2 momentti, kts. myös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 a luku 2 § sekä esitysluonnoksen luku 8, Lakia alemman asteinen sääntely)

Lausuttavaa palkansaajan työttömyyspäivärahan lisäpäiväoikeuden asteittaisesta poistamisesta? (työttömyysturvalain 6 luku 9 §)

Lausuttavaa työllistymisvapaasta ja työnantajan velvoitteista? (työsopimuslain 7 luku 12 a § ja 9 luku 3 b §, merityösopimuslain 8 luku 10 a § ja 10 luku 5 § sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 37 a §)

Lausuttavaa 55 vuotta täyttäneen mahdollisuudesta osa-aikatyöhön? (työaikalain 15 §:n 3 momentin toinen virke)

Lausuttavaa muutosturvan rahoitusvastuun kohdentumisesta työnantajien kesken? (työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 14, 14 a ja 14 b §)

Lausuttavaa irtisanovan työnantajan muutosturvamaksun määräämisestä ja perimisestä? (työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 14 e, 14 f ja 14 g §)

Lausuttavaa muutosturvamaksun yhteisen osan määrästä ja sen arvioinnista? (laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 14 b § 1 ja 2 mom.)

Lausuttavaa irtisanovan työnantajan muutosturvamaksun ja omavastuumaksun yhteensovittamisesta (työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain voimaantulosäännös, 2 mom.)

Muuta lausuttavaa muutosten voimaantulosta?

Lausuttavaa vaikutuksista julkiseen talouteen?

Lausuttavaa yritysvaikutuksista?

Lausuttavaa vaikutuksista toimeentuloon?

Lausuttavaa muutosturvarahan suhteesta muuhun sosiaaliturvaan?

Lausuttavaa muista vaikutuksista?

Lausuttavaa muutosten vaikutusten seurannasta?

Muuta lausuttavaa esitysluonnoksesta?

Esityksen mukaan muutosturvakoulutuksen edellytyksenä on, että henkilö rekisteröityy työnhakijaksi TE-toimistossa 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä, lukuun ottamatta ns. painavan syyn tilanteita. Muutosturvarahaa puolestaan ei ilman painavaa syytä myönnetä, jos hakemus tulee vireille yli kolmen kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Esityksen jatkovalmistelussa on varmistettava uuteen muutosturvaan oikeutettujen tehokas tiedonsaanti paitsi muutosturvaoikeudesta sinänsä, myös edellä mainituista aikarajavaatimuksista.

 

Taulu Heikki
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 19.11.2021, VN/15975/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 162/62/2021
Lausunnon päiväys 5.1.2022
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta