Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Akava nostaa esiin valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa, että alueellistamisen käsitteen korvaaminen ”alueellisella läsnäololla” on hyvä. Palveluiden saavutettavuus kaikilla alueilla pitää turvata. Valtion toimintojen sijoittaminen eri puolille maata vahvistaa valtion läsnäoloa, huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta.

10.2.2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Pyydämme antamaan lausuntonne jaotellen sen esityksen pykälien mukaisesti

1 § Lain tarkoitus ja soveltamisala

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa ja nostaa esiin seuraavat huomiot.

Lain tarkoituksena on valtion palveluverkon kokonaisvaltaisempi ohjaus niin, että palveluita, palvelurakennetta ja kokonaisuusturvallisuutta koskevat tavoitteet huomioidaan palvelukanavasta riippumatta. Tarkoituksena on turvata alueiden tasapuolinen kehitys ja palveluiden saavutettavuus valtion alueellisen läsnäolon kautta. Lain soveltamisala kattaa valtion paikallishallinnon, alue- ja keskushallinnon sekä valtion liikelaitokset riippumatta niiden sijainnista.

Akava pitää esityksen yleistä tarkoitusta ja soveltamisalaa kannatettavana. Alueellistamisen käsitteen korvaaminen ”alueellisella läsnäololla” on hyvä. Palveluiden saavutettavuus kaikilla alueilla pitää turvata. Valtion toimintojen sijoittaminen eri puolille maata vahvistaa valtion läsnäoloa, huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta. Kyse on myös työstä ja työllisyydestä sekä alueiden elinvoimasta, jota esityksen pohjana olevalla alueellistamisen uudistamisen strategialla tavoitellaan. Esitys ei kuitenkaan ota riittävästi huomioon virastojen tämän hetken tilannetta ja esitettyjen muutosten vaikutuksia siihen.

Akava kiinnittää huomiota lain henkilöstöön kohdistuviin vaikutuksiin työolosuhteiden, työtyytyväisyyden tai uralla etenemisen osalta. Vaikutusarvioita näiden osalta ei ole tehty, vaikka kyse on yli 70 000 työntekijästä. Lakiluonnoksen kokonaisarviointia ja sen vaikuttavuutta on täydennettävä henkilöstöpoliittisesta näkökulmasta.

2 § Tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa alueiden elinvoimaa ja turvallisuutta sekä tukea tasapuolista kehittämistä ja palveluiden saatavuutta palveluiden tarpeeseen vastaamiseksi. Pyrkimyksenä on katsoa valtion eri toimintoja, toimipisteitä ja palveluita kokonaisuutena, niin fyysisen läsnäolon kuin digitaalisten ratkaisujen kautta. Akava pitää tärkeänä, että uudistukset ja toimet sovitetaan yhteen kestävästi julkisen talouden suunnittelun ja muiden meneillään olevien uudistusten kanssa.

Esityksessä sanotaan, että yksittäisten yksikköjen ja toimintojen sijoittamisiin ja lakkauttamisiin perustuvasta toimintatavasta ja nykyisestä pääkaupunkiseutu – muu maa –vertailusta luovutaan. Tämä on kannatettavaa. Kokonaistarkastelu palvelun tarpeen näkökulmasta on hyvä asia. Olennaista sijoittamisessa on tarkastella palveluiden tarvetta, työllisyyttä ja työvoiman saatavuutta, korkeakoulutusta sekä turvallisuusulottuvuutta kokonaisuutena.

Akava korostaa digitalisaation ja kattavien laajakaistayhteyksien merkitystä. Valtion tehtävien organisoinnissa ja palveluissa on hyödynnettävä mahdollisimman laajasti digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. On kuitenkin syytä huomioida, että kaikilla ei välttämättä ole samanlaisia valmiuksia tai mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia palveluita. Tähän on tarjottava ohjausta ja tukea sekä riittävästi yhteiskäyttöpisteitä eri puolilla maata. Fyysisiä viranomais- ja asiakaspalvelumahdollisuuksia on myös tarjottava riittävästi.

Koronapandemia viimeistään on osoittanut paikasta riippumattoman, etätyön ja monipaikkaisen työn tekemisen mahdolliseksi. Tätä kehitystä on syytä edistää läpi valtionhallinnon eri toimintojen joustavuuden ja työmahdollisuuden lisäämiseksi. Näin edistetään myös työntekijöiden hyvinvointia, työssä jaksamista ja työn ja muun elämän yhteensovittamista. Paikkariippumattoman työn osalta on kuitenkin tärkeää, että työnantajan (valtion) vastuukysymykset selvitetään, työmäärään ja työn organisointiin sekä kuormitukseen kiinnitetään huomiota.

Monipaikkaisessa työssä on tarpeen pohtia laajemmin yksittäisen virkamiehen velvoitteita liittyen esimerkiksi matkustamiseen toimipaikkojen välillä. On myös syytä miettiä, olisiko virkamiehellä tarpeen olla yksi nimetty virkapaikka, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee kuitenkin etätyömahdollisuutta ja -välineitä hyödyntäen.

3 § Valtakunnallinen suunnitelma

Esityksen mukaan alueellistamisen koordinaatioryhmän toiminta korvataan valtakunnallisen suunnitelman valmistelulla, jota koordinoi valtiovarainministeriö. Ministeriöiden tulee osallistua suunnitelman valmisteluprosessiin. Prosessissa arvioidaan palveluiden ja toimintojen sijoittumisen nykytilaa, tulevaa kehitystä eri hallinnonalojen osalta ja luodaan hallinnonrajat ylittävä kokonaiskuva.

Akava pitää tärkeänä, että suunnitelman laatimisessa hyödynnetään tutkittua tietoa. Vaikutukset henkilöstöön on syytä arvioida kattavasti. Lakiluonnoksesta ei selviä, miten ajateltu suunnitelma käsitellään yhteistoiminnassa ja miten henkilöstön edustus huomioidaan prosessissa.

4 § Toimielin

Esityksen 4 pykälässä säädettäisiin valtioneuvoston toimikaudeksi asetettavasta toimielimestä, jonka tehtävänä olisi tukea valtioneuvostoa suunnittelussa, seurannassa ja koordinaatiossa. Toimielimessä olisivat edustettuina kaikki ministeriöt, Kansaneläkelaitos ja Suomen kuntaliitto sekä valtiovarainministeriön toimielimen asettamispäätöksessä erikseen nimeämät erityyppisillä toimialoilla toimivat merkittävästi asiakaspalvelua tarjoavat viranomaiset tai viranomaiset, joilla on muutoin laaja toimipaikkaverkosto. Toimielimessä voisi olla myös valtion liikelaitoksien edustaja.

Akava pitää tärkeänä, että muutosten suunnittelussa vaikutukset henkilöstöön selvitetään ja arvioidaan kattavasti. Toimielimeen on nimettävä edustajat henkilöstöjärjestöistä.

5 § Toimivalta

Ministeriöiden toimivaltaa tarkennetaan kattamaan niiden alaisten hallinnon yksiköiden sijoittumispaikkojen lisäksi yksiköissä järjestettävien palveluiden saatavuus.

Esityksessä todetaan, että se vahvistaa ministeriöiden mahdollisuuksia varmistaa alaisensa hallinnon osalta lakisääteisten, valtakunnallisessa suunnitelmassa mahdollisesti tarkentuvien tavoitteiden toteutuminen. Perustelujen mukaan toimivallan tarkennus on tarpeellinen koordinaation ja vaikuttavuuden vahvistamisen kannalta ja laajempien palvelupisteverkkoratkaisujen ohjaamiseksi. Tämä edellyttää kuitenkin objektiivista asian merkityksellisyyden arviointia. On epäselvää, miten merkityksellisyys määritellään. Tämä vaatii täsmällisempää kirjausta.

6 § Lain voimaantulo

Ei huomioita.

Lausunnon pääasiallinen sisältö ja mahdolliset muut kommentit

Ei muita kommentteja.

Tuovinen Anu
Akava ry

Lausuntopyyntö 16.12.2020, VN/22443/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 147/62/2020
Lausunnon päiväys 8.2.2021
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta