Akavan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Akava toteaa opetus- ja kulttuuriministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa, että hallituksen esitys pitää sisällään monia hyviä elementtejä, mutta kokonaisuutena se ei valitettavasti täytä sitä tarvetta, jota varten uudistusta alun perin on ryhdytty tekemään.

8.6.2021

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslain muuttamiseksi. Varhaiskasvatuslakia ollaan muuttamassa siten, että siinä säädettäisiin selkeämmin ja täsmällisemmin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä annettavan tuen rakenteesta. Esitys perustuu hallitusohjelmakirjaukseen kolmiportaisen tuen mallin luomisesta varhaiskasvatukseen. Uudistuksen tavoitteena on luoda yhdenvertaisemmat edellytykset kaikille lapsille ja luoda vahvempi jatkumo esi- ja perusopetukseen.

Akava kannattaa uudistuksen taustalla olevia tavoitteita. Oppimisen ja kasvun tukea on vahvistettava kaikilla koulutusasteilla. Vain näin voimme turvata kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja pärjätä koulutiellä sekä saavuttaa riittävät perustaidot tulevaisuuden jatko-opintoja ja työelämää varten. On erittäin hyvä, että kolmiportainen tuki halutaan nyt tuoda myös varhaiskasvatukseen. Nykyinen säädöspohja ei ole riittävä, eivätkä kaikki lapset saa tarvitsemaansa tukea.

Keskeinen sisältö

Varhaiskasvatuslakia esitetään muutettavaksi siten, että siihen lisätään uusi 3 a luku, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta, tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksestä ja muutoksenhakuoikeudesta. Uusia tukimuotoja hallituksen esitys ei sisällä.
Hallituksen esitys pitää sisällään monia hyviä elementtejä, mutta kokonaisuutena se ei valitettavasti täytä sitä tarvetta, jota varten uudistusta alun perin on ryhdytty tekemään.

Tuesta hallintopäätös

Akava pitää hyvänä kirjausta siitä, että erityisestä tuesta tehtäisiin jatkossa hallintopäätös. Sama koskee myös esi- ja perusopetusta. Päätöksessä olisi esityksen mukaan mainittava lapselle annettavat tuen muodot ja tukipalvelut. Tarkemmat toteutustavat, kuten pedagogiset keinot, kirjattaisiin varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Hallintopäätösten osalta esityksessä löytyy kuitenkin myös korjattavaa. Jos esiopetukseen osallistuva lapsi osallistuu myös esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, joudutaan soveltamaan myös kahta eri lainsäädäntöä. Tällöin jouduttaisiin tekemään kaksi erillistä hallinnollista päätöstä erityisestä tuesta, jotka koskisivat erikseen varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Akava katsoo, että näissä tapauksissa yhden päätöksen pitäisi riittää. Byrokratiaa ei pidä lisätä.

Tuen muodot riittävän selkeiksi

Akava katsoo, että esitetyssä muodossa tuen kolmiportaisuus ja eri kriteerit määritellään liian löyhästi ja epämääräisesti. Muotoilu jättää liikaa tulkinnanvaraa siinä, millaista tukea lapselle tarjotaan. Ainoa pykälätasolla kirjattu velvoite on, että tukea on annettava ja tarpeen mukaan tehostettava. Eri tuen tavat ja tasot olisi syytä määritellä lain tasolla tarkemmin. Nyt tuen toteuttaminen ja sen muodosta päättäminen jää kuntien vastuulle.

Akavan mielestä kolmiportaisen tuen osalta tulisi pyrkiä siihen, että tuen rakenteet ovat yhtenäiset ja selkeät sekä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa että perusopetuksessa. Lainsäädännön ja tuen toteuttamisen paikallistasolla tulee olla selkeää ja yhdenvertaista. Valitettavasti hallituksen esitys ei tässä muodossa tätä tavoitetta tue.

Yhdenvertaisuutta ja riittävä rahoitus

Akava pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kolmiportaisen tuen mallit olisivat käsitteiltään ja rakenteiltaan yhteneväisiä. Kolmiportaisen tuen eri muotojen ja portaiden minimivaatimusten tulee olla selkeitä ja säädettynä lain tasolla. Näin pystytään turvaamaan lasten yhdenvertaiset oikeudet näiden tarvitsemaan tukeen.

Akava kantaa huolta myös uudistukselle varatusta rahoituksesta. Varhaiskasvatuksen tuen uudistamiseen on osoitettu 15 miljoonaa euroa vuodessa (1,5m€ hallinnollisiin kustannuksiin ja 13,5m€ esimerkiksi henkilöstön palkkaamiseen). Valitettavasti näyttää siltä, ettei rahoitus tule riittämään hallituksen esityksen tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen haluttujen vaikutusten saavuttamiseen.

Akava pitää tärkeänä, että kolmiportaiselle tuelle turvataan riittävä rahoitus ja selkeä lainsäädännöllinen perusta. Hallituksen esitystä olisikin näiltä osin välttämätöntä

Venäläinen Emmi
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö VN/480/2021, 4.5.2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 074/62/2021
Lausunnon päiväys 7.6.2021
Laatija Emmi Venäläinen

Lue lisää aiheesta