Akavan lausunto hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi muun muassa kannattavansa esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi. Maksuperusteiseen sovitteluun siirtyminen pääosin nopeuttaa käsittelyä. Maksuperusteisuus vähentää takautuvasti maksettavien palkkojen ja lisien aiheuttamien takaisinperintöjen määrää. Akava huomauttaa, että esityksessä on vielä joitakin kohtia, joita...

3.12.2018

Akava toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi muun muassa kannattavansa esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi. Maksuperusteiseen sovitteluun siirtyminen pääosin nopeuttaa käsittelyä. Maksuperusteisuus vähentää takautuvasti maksettavien palkkojen ja lisien aiheuttamien takaisinperintöjen määrää. Akava huomauttaa, että esityksessä on vielä joitakin kohtia, joita pitää pohtia ja selkeyttää.

HE laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi

Akava kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa otsikon asiassa.

Akava kannattaa esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi. Maksuperusteiseen sovitteluun siirtyminen pääosin nopeuttaa käsittelyä. Maksuperusteisuus vähentää takautuvasti maksettavien palkkojen ja lisien aiheuttamien takaisinperintöjen määrää. Toisaalta takaisinperintöjen määrä lisääntyisi ja hakemusten käsittely hidastuisi niissä tapauksissa, joissa palkka maksetaan vasta seuraavassa kuussa, mikäli työttömyyden jälkeen työn aloituskuukaudelta täytenä maksettuja päivärahoja perittäisiin takaisin. Lisäksi työttömyysturvan aktiivimallin edellyttämä aktiivisuuden seuranta voi hidastua maksuperusteisuuteen siirryttyä, koska sitä saatetaan joutua korjaamaan jälkikäteen saatavan palkkatodistuksen myötä.

Esityksessä on vielä joitakin kohtia, joita pitää pohtia ja selkeyttää. Työssäoloehtoon kuuluvat palkat viedään järjestelmään vasta maksukuukauden aikana, vaikka työssäoloehto on saattanut täyttyä jo edellisen kuukauden aikana ja mahdollinen uusi palkanmääritys tulee tehtäväksi työssäoloehdon täyttyessä. Tulorekisteriin ei tallenneta ansainta-aikoja, mikä vaikeuttaa takautuvasti maksetun palkan jakamista ansaintajaksoa vastaavasti tuleville sovittelujaksoille. Jatkossa vakuutetulla voisi olla samanaikaisesti kaksi erilaista sovitteluperustetta (esimerkiksi lomautettu, joka ottaa vastaan osa-aikatyön). Sovittelujaksoa koskevia säädöksiä onkin vielä pohdittava lomautusten osalta. Hakijalla saattaa myös olla sekä vanha (ennen uuden lain voimaan tuloa aloitettu) että uusi osa-aikatyö, jolloin niihin sovellettaisiin siirtymäsäännöksen myötä kahta eri sovitteluperustetta. (Siirtymävaiheessa) voi syntyä sekaannusta, jos samalla henkilöllä on samanaikaisesti sekä maksu- että ansaintaperusteista sovittelua.

Maksuperusteisuutta ei sovelleta, mikäli olosuhteista voi päätellä, että tavoitteena on sovittelun välttäminen. Näitä olosuhteita ja niiden tulkintaa on vielä tarpeen täsmentää.

Akava ry

Sture Fjäder, puheenjohtaja
Pekka Piispanen, johtaja

Lausunnon tunnistetiedot

Lausuntopyyntö 13.9.2018/Dnro STM/2859/2018, STM077:00/2018
Lausunnon diaarinumero Dnro 109/62/2018
Lausunnon päiväys 10.10.2018
Laatija Heikki Taulu

Lue lisää aiheesta