Akavan lausunto hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen

Akava lausuu sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa, että hallituksen esityksen tavoite mahdollistaa tuomioistuimille puolueettomien asiantuntijalausuntojen saaminen ja oikeusvarmuuden parantaminen on kannatettavaa. Kannatettavaa on myös se, että tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen laatiminen säädetään lailla selkeästi jonkin organisaation vastuulle. Kaiken kaikkiaan Akava pitää tärkeänä sitä, että vakuutuslääketieteellistä osaamista ja työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvien lääkärinlausuntojen tasoa parannettaisiin.

21.4.2020

Akava lausuu sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa muun muassa, että hallituksen esityksen tavoite mahdollistaa tuomioistuimille puolueettomien asiantuntijalausuntojen saaminen ja oikeusvarmuuden parantaminen on kannatettavaa. Kannatettavaa on myös se, että tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen laatiminen säädetään lailla selkeästi jonkin organisaation vastuulle. Kaiken kaikkiaan Akava pitää tärkeänä sitä, että vakuutuslääketieteellistä osaamista ja työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvien lääkärinlausuntojen tasoa parannettaisiin.

Hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen

Muutoksenhakijan oikeusturvaa vahvistettava eri tavoin osaamista lisäämällä

Lausunnon pääkohdat:

  • Akava kannattaa esityksen tavoitetta mahdollistaa tuomioistuimille puolueettomien asiantuntijalausuntojen saaminen ja siinä ehdotettuja keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Jatkovalmistelussa olisi hyvä tarkastella tarvetta säätää siitä, tulisiko myös muutoksenhakulautakunnilla olla lakiin kirjattu mahdollisuus tai oikeus pyytää lausuntoja nyt perustettavalta, lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja tuomioistuimille kootusti antavalta taholta.

Akava lausuu hallituksen esityksestä kunnioittavasti seuraavaa:

Akava pitää hallituksen esityksen tavoitetta mahdollistaa tuomioistuimille puolueettomien asiantuntijalausuntojen saaminen ja parantaa oikeusvarmuutta kannatettavana. Muutoksenhakijan oikeusturvan takaaminen on tärkeää, ja sen varmistamiseksi tuomioistuinten on voitava tarvittaessa hankkia sujuvasti ja ilman tarpeettomia viiveitä lääketieteellisiä lausuntoja asiantuntijatahoilta.

Akava pitää kannatettavana sitä, että tuomioistuinten tarvitsemien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen laatiminen säädetään lailla selkeästi jonkin organisaation vastuulle. Akavalla ei ole huomautettavaa siihen, että tahoksi esitetään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä, joka vastaisi jatkossa tuomioistuimen pyytämien lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antamisesta yhdessä muiden yliopistollista sairaalaa ylläpitävien sairaanhoitopiirien kanssa. Samaten on kannatettavaa, että tehtävän tueksi perustetaan asiantuntijaryhmä, johon tulee edustajia kaikista yliopistollisista sairaanhoitopiireistä ja riittävä osaaminen tarvittavilta lääketieteen aloilta.

Esityksellä ei ole tarkoitus säätää toimeentuloturva-asioiden muutoksenhakulautakuntien tarvitsemista lääkärinlausunnoista. Toisin kuin esityksen perusteluissa sanotaan, myös muutoksenhakulautakunnilla kuitenkin on toisinaan tarvetta lautakuntien ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden lausuntoihin huolimatta siitä, että muutoksenhakulautakuntien kokoonpanoon kuuluu lääkärijäseniä.

Tämän takia jatkovalmistelussa olisi hyvä vielä tarkastella mahdollista tarvetta säätää siitä, tulisiko myös muutoksenhakulautakunnilla olla lakiin kirjattu mahdollisuus tai oikeus pyytää lausuntoja nyt perustettavalta, lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja tuomioistuimille kootusti antavalta taholta.

Kaiken kaikkiaan Akava pitää tärkeänä sitä, että vakuutuslääketieteellistä osaamista ja työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvien lääkärinlausuntojen tasoa parannettaisiin. Vakuutuslääketieteen tuntemus ja lääkärinlausuntoihin tarvittavan osaamisen parantaminen terveydenhuollossa vähentää osaltaan myös tarvetta lisäselvityksille eri muutoksenhakuasteissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi työmarkkinajärjestöt ehdottivat yhtenä toimenpiteenä vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovittujen jatkoneuvottelujen päätteeksi kesäkuussa 2019 joko yhden täysipäiväisen tai kahden osa-aikaisen vakuutuslääketieteen professuurin perustamista. Akava pitääkin merkittävänä, että vakuutuslääketieteellistä, mutta myös työlääketieteeseen sekä työ- ja toimintakykyyn liittyvää osaamista suunnitelmallisesti lisättäisiin niin palvelujärjestelmässä kuin terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 3.7.2019/Dnro STM/2103/2019, STM049:OO/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 063/62/2019
Lausunnon päiväys 21.8.2019
Laatija Hanna-Maija Kause

Lue lisää aiheesta