Akavan lausunto hallituksen esityksestä työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

Akava toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että lakiesityksellä ei ole suoranaista vaikutusta Akava ry:n toimintaan. Muutos mahdollistaa Akavan jäsenten julkisten työnvälityspalveluiden parantumisen säätelemällä palvelualustan uusista toiminnallisuuksista.

20.8.2021

Hallituksen esitys työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi

1. Esitysluonnoksen vaikutusten arviointi

Millaisia vaikutuksia esitetyillä muutoksilla ennakoitte olevan toimintaanne?

• Onko esityksessä tunnistettu teidän toimintanne kannalta merkittävät vaikutukset?

Lakiesityksellä ei ole suoranaista vaikutusta Akava ry:n toimintaan. Muutos mahdollistaa Akavan jäsenten julkisten työnvälityspalveluiden parantumisen säätelemällä palvelualustan uusista toiminnallisuuksista.

2. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

2.1

1 luku Yleiset säännökset

– tekninen, ei huomautettavaa

2.2

2 luku Työnhakija

– tekninen, ei huomautettavaa

2.3

3 luku Työnvälitys

– tekninen, ei huomautettavaa

2.4.

12 luku Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimeenpano ja siihen liittyvä yhteistyö

Muutosesitys liittyy työvoimaviranomaisen tiedoksisaantioikeuteen muilta viranomaisilta silloin, kun tieto on tarpeen JTYPLssä säädetyn tehtävän hoitamiseksi. Muutos on perusteltu, joskaan esityksestä ei käy ilmi, voiko se lisätä työttömän kannalta epäedullisia päätöksiä – esimerkiksi työttömyysturvaseuraamuksia.

Palvelun tuottajakäsitteen laajentaminen kuntakokeilun ajaksi muihin kuin JTYPLn mukaisia palveluja tuottaviin on perusteltu.

2.5.

13 luku Asiakastietojen käsittely

Hallituksen esityksessä esitetään, että henkilöasiakasta käsiteltävät tiedot kattaisivat myös suunnitelmien toteuttamiseen liittyvät tiedot. Ottaen huomioon valmistelussa olevan pohjoismaisen työvoimapalvelumallin, on lisäys varmaankin perusteltu. Olisiko kuitenkin syytä tarkentaa, onko tiedon laajentamisella minkälaisia vaikutuksia työttömän asemaan?

2.6

13 a luku Palvelualusta

Kokonaan uutena toimintona tulisi mahdollisuus kenen tahansa luoda työnhakuprofiili. Profiili ei kuitenkaan olisi välttämätön työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautessa, ja työnhakuprofiileja voisi tarkastella pelkästään vahvasti tunnistautunut työnantaja. Toiminnallisuus on kannatettava ja antaa mahdollisuuden työnvälityksen tehostamiseen. Siinä kuitenkin merkittävää on myös työnhakijan ja työnantajan käyttämien asiasanojen yhdenmukaisuus alustan kohtaantotoiminnallisuudessa.

Kolmannen pykäkän 3 momentin yksityiskohtaiset perustelut eivät välttämättä kuvaa riittävän selkeästi, mitä yksittäishaulla tässä tarkoitetaan ja voisi olla tarkoituksenmukaista kuvata tarkemmin, mitä sääntely mahdollistaa esimerkiksi tiettyä ammattilaista rekrytoivalta ja mitä ei. Säännös saattaa heikentää työnvälityksen potentaalia, mutta se pohjautuu perustuslakivaliokunnan lausuntokäytöntöön ja on siten tarpeen yksilön suojan kannalta.

2.7

14 luku Muutoksenhaku

– tekninen, ei huomautettavaa

3. Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

3.1. Huomionne koskien työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 14 ja 18 §:ään ehdotettavia muutoksia? (2. lakiehdotus)

Muutosehdotus tehdä kuntakokeilukunnista rekisterinpitäjiä omien asiakkaidensa tietoihin on perusteltu. Muutos parantaa kuntien mahdollisuuksia mm. työnjohdollisen tiedon saamiseen. Julkisen vallan käyttäjinä kunnat ovat hyvin saman tyyppisessä asemassa kuin TE-toimistot ja siten lähtökohta on, että kunnilla on edellytykset hoitaa ne velvoitteet, jotka rekisterinpitäjyydestä syntyy mm. työttömien tietosuojaan liittyen.

4. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

4.1 Huomionne koskien työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettuun lakiin ehdotettavia muutoksia? (3. lakiehdotus)

Muutokset ovat perusteltuja

5. Muut huomiot

5.1 Mahdolliset muut huomionne ehdotetusta sääntelystä ja esityksestä?

Rekilä Piia
Akava ry

 

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 28.6.2021, VN/14593/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 114/62/2021
Lausunnon päiväys 20.8.2021
Laatija Piia Rekilä

Lue lisää aiheesta