Akavan lausunto hallituksen esityksestä ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Akava pitää lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitystä hyvin valmisteltuna ja perusteltuna. Akava muistuttaa, että sujuvien maahantuloprosessien ohella on olennaista korostaa koulutuspoliittisten toimien roolia kotouttamisessa sekä tarkastella työmarkkinoiden kykyä hyödyntää kansainvälistä osaamista ja luoda siitä arvoa itselleen, tulijoille ja koko yhteiskunnalle.

2.3.2022

Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Akava pitää hallituksen esitystä hyvin valmisteltuna ja perusteltuna. Akava kannattaa esityksen tavoitetta kehittää työperusteista oleskelulupajärjestelmää siten, että se tukee Suomen tavoitteita kansainvälisen kasvun, kilpailukyvyn ja osaajien houkuttelun lisäämisessä, maahanmuuton määrien kasvattamisessa ja tekemisessä Suomesta entistä houkuttelevamman kohdemaan investoida, sijoittaa, tehdä töitä, harjoittaa elinkeinoa ja asua.

Akavan näkökulmasta erityisesti lupien käsittelyaikojen lyhentäminen 30 päivään digitalisoimalla prosessia, hyödyntämällä sertifioitua työnantajia ja prosessin aloittaminen etäyhteyksien avulla ovat välttämättömiä uudistuksia suomalaisessa maahantuloprosessissa.

Samalla on Akavan mukaan tärkeä varmistaa, että lupiin liittyvät etäkäytännöt ja muut parannukset ulotetaan koskemaan myös opiskelijoita ja tutkijoita.

Työnantajakohtaisista oleskeluluvista luopuminen on kannatettava asia. Se parantaa Akavan mielestä maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa, vähentää riskiä kaksien työmarkkinoiden syntymisestä ja maahanmuuttajiin kohdistuvista väärinkäytöksistä. Lisäksi se helpottaa maahan jäämistä ja uuden työn löytämistä, mikäli työ ensimmäisen työnantajan kanssa ei syystä tai toisesta mene toivotusti.

Akava pitää välttämättömänä parantaa yhä useampien Suomessa tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneiden jäämistä maahan hallituksen koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti. Se pitää siksi tervetulleena esitettyä muutosta koskien Suomessa tutkinnon tai tutkimuksen suorittaneen oleskelulupaa. Työnteon tapojen monimuotoistuessa on tärkeää, että toimeentuloedellytys voi täyttyä ansiotyön ja yrittämisen yhdistelmästä. Pidemmällä tähtäimellä Akavan tavoitteena on, että jokaiselle korkeakoulututkinnon Suomessa suorittaneelle myönnettäisiin automaattisesti pysyvä oleskelulupa.

Lopuksi Akava muistuttaa, että sujuvien maahantuloprosessien ohella on olennaista korostaa koulutuspoliittisten toimien roolia kotouttamisessa sekä tarkastella työmarkkinoiden kykyä hyödyntää kansainvälistä osaamista ja luoda siitä arvoa itselleen, tulijoille ja koko yhteiskunnalle. On keskeistä miettiä, onko suomalaisilla työmarkkinoilla kykyä toimia kansainvälisyyteen tottuneiden osaajien kanssa ja tarjota kilpailukykyinen palkka ja puitteet. Esimerkiksi politiikkatoimet, joilla edistetään yhdenvertaista työelämää tai oikeudenmukaista verotusta, palvelevat myös maahanmuuton vauhdittamista.

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 24.1.2022, VN/5283/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 020/62/2022
Lausunnon päiväys 2.3.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta