Akavan lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Akava toteaa lausunnossaan oikeusministeriölle muun muassa, että mietinnössä ei esitetä muutoksia yksittäisen virkamiehen ja työntekijän korvausvelvollisuuteen. Akava pitää tätä linjausta hyvin tärkeänä.

16.3.2023

Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskeva työryhmämietintö

Ehdotusta koskevat yleiset huomiot

Voitte tähän lausua yleisesti ehdotettujen säännösten sisällöstä.

Akava ry kannattaa työryhmämietinnössä esitettyjä tavoitteita poistaa vahingonkorvauslaista julkisyhteisön vahingonkorvausvelvollisuutta rajoittavat tarpeettomat säännökset, edistää ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista ottamalla vahingonkorvauslakiin nimenomaiset säännökset ihmis- ja perusoikeuden loukkauksella aiheutetun vahingon korvaamisesta ja parantaa julkishallinnon asiakkaan asemaa laajentamalla julkisyhteisön korvausvelvollisuutta vahingosta, joka aiheutetaan virheellisellä viranomaisinformaatiolla.

Ehdotuksen vaikutukset

Voitte tähän lausua yleisesti ehdotettujen säännösten vaikutuksista, niiden merkittävyydestä ja mahdollisista haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuuksista. Erityisesti teitä pyydetään lausumaan niistä mahdollisista vaikutuksista, joita ei ole esityksessä otettu huomioon.

Mietinnössä ei esitetä muutoksia yksittäisen virkamiehen ja työntekijän korvausvelvollisuuteen. Akava pitää tätä linjausta hyvin tärkeänä.

Vahingonkorvauslain muutosehdotukset

Voitte tähän kirjoittaa yleiset huomionne vahingonkorvauslakiin ehdotetuista muutoksista.

Akava ry kannattaa ehdotettuja muutoksia vahingonkorvauslakiin.

Julkisyhteisön julkisen vallan käytöllä aiheuttaman vahingon korvaaminen (1. lakiehdotuksen 3 luvun 2 §:n 1 momentti)

Akava kannattaa esitystä.

Muun yhteisön julkisen vallan käytöllä aiheuttaman vahingon korvaaminen (1. lakiehdotuksen 3 luvun 2 §:n 2 momentti)

Akava kannattaa esitystä.

Muutoksenhakua koskevan vaatimuksen lieventäminen (1. lakiehdotuksen 3 luvun 4 §)

Akava kannattaa esitystä.

Kannekiellon kumoaminen (voimassa olevan lain 3 luvun 5 §)

Akava kannattaa esitystä ja pitää sitä tärkeänä.

Viranomaisen virheellisestä informaatiosta aiheutuneen puhtaan varallisuusvahingon korvaaminen (1. lakiehdotuksen 3 luvun 3 §)

Muutosesityksen piirissä on julkisyhteisön korvausvelvollisuus silloin, kun yhteisö on antanut virheellistä informaatiota, josta on aiheutunut vahinkoa. Tämä on tärkeä muutos ja Akava kannattaa esitystä.

Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien loukkauksen hyvittäminen (1. lakiehdotuksen 3 luvun 7 §)

Akava kannattaa esitystä.

Vahingonkorvauslain 4 luvun 2 §:ää ja 7 luvun 1 §:ää koskevat muutosehdotukset.

Akava kannattaa esityksiä.

Laki vapaudenmenetyksistä ja muista pakkotoimista suoritettavista korvauksista

Voitte tähän kirjoittaa yleiset huomionne ehdotetusta laista.

Voitte tähän kirjoittaa pykäläkohtaiset huomionne.

Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Voitte tähän kirjoittaa huomionne ehdotetusta laista.

Laki valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Voitte tähän kirjoittaa huomionne ehdotetusta laista.

Laki poliisilain muuttamisesta

Voitte tähän kirjoittaa yleiset huomionne ehdotetusta laista.

Voitte tähän kirjoittaa pykäläkohtaiset huomionne.

Laki rajavartiolain muuttamisesta

Voitte tähän kirjoittaa huomionne ehdotetusta laista.

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta

Voitte tähän kirjoittaa huomionne ehdotetusta laista.

Laki Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Voitte tähän kirjoittaa huomionne ehdotetusta laista.

Kannisto Miia
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 19.1.2023, VN/18255/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 023/62/2023
Lausunnon päiväys 15.3.2023
Laatija Miia Kannisto

Lue lisää aiheesta