Akavan lausunto laista työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamiseksi

Lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle Akava muun muassa toteaa, että työterveyshuollon tehtävänä on yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kesken edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, ehkäistä työhön liittyvien sairauksia ja tapaturmia, tukea terveellistä ja turvallista työtä ja työympäristöä sekä työyhteisön toimintaa.

20.11.2020

Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamiseksi

Akava kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja nostaa esiin seuraavat näkökulmat.

Työterveyshuoltolakia esitetään muutettavaksi niin, että työterveyshuollon työfysioterapeuteista tulisi työterveyshuollon ammattihenkilöitä nykyisen asiantuntijastatuksen sijaan. Tavoitteena on parantaa työterveyshuollon toimintaa ja moniammatillista yhteistyötä.

Työterveyshuollon tehtävänä on yhdessä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kesken edistää työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa, ehkäistä työhön liittyvien sairauksia ja tapaturmia, tukea terveellistä ja turvallista työtä ja työympäristöä sekä työyhteisön toimintaa.

Työ on muuttunut siten, että psykososiaalinen ja kognitiivinen kuormitus on noussut keskeiseksi. Työkyvyttömyyden suurimpia syitä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyteen liittyvät syyt. Näihin on puututtava ennaltaehkäisevästi tukemalla yksilön työ- ja toimintakykyä läpi työuran.

Työpaikkatason toiminnassa on pyrittävä tunnistamaan työkyvyttömyyden riskitekijät. Työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin hyödyntäminen työpaikkaselvityksissä heti alkuvaiheessa on tärkeää, jotta työterveyshuollon toimijoiden monipuolinen osaaminen tulee hyödynnetyksi asiakkaan hyväksi. Samoin toimintaterapeuttien, puheterapeuttien ja ravitsemusterapeuttien asiantuntijuus on tunnistettava ja moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödynnettävä työterveyshuollossa nykyistä paremmin.

Päämääränä on oltava työterveyden ja -hyvinvoinnin edistäminen, mikä lisää myös työn tuottavuutta ja pidentää työuria. Pitkällä aikavälillä ennaltaehkäisevä työ hillitsee myös terveydenhuollon kasvavia kustannuksia sekä työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.

Akava pitää tärkeänä kuntoutuspalveluiden vahvistamista työterveyshuollon moniammatillisena yhteistyönä työkyvyn tukemiseksi ja kannattaa ehdotettua lakimuutosta.

Akava vaatii, että myös työterveyspsykologien asema muutetaan asiantuntijasta ammattihenkilöksi ja toimintaterapeutit on lisättävä työterveyshuollossa toimivaksi ammattiryhmäksi.

Näitä muutoksia ja niiden vaikutuksia on selvitettävä muun muassa työterveyshuollon kustannusten näkökulmasta sekä moniammatillisuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan laajempaa työterveyshuollon moniammatillisuuden ja lainsäädännön kehittämistä.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 13.10.2020/Dnro VN/424/2020, VN/424/2020-STM-2, STM004:00/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 111/62/2020
Lausunnon päiväys 17.11.2020
Laatija Anu Tuovinen

Lue lisää aiheesta