Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Akava toteaa pitävänsä kokeilua kannatettavana ja sille asetettuja tavoitteita tärkeinä. Varhaisella osallistumisella ohjattuun ja suunnitelmalliseen, korkeasti koulutettujen ammattilaisten toteuttamaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on tutkitusti etuja lapsen oppimisen ja kehityksen kannalta.

6.7.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

1. Kommentit esityksen lakipykäliin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin.

Akava kiittää hallitusta mahdollisuudesta lausua kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Kokeilu on kannatettava ja sille asetetut tavoitteet tärkeitä. Varhaisella osallistumisella ohjattuun ja suunnitelmalliseen, korkeasti koulutettujen ammattilaisten toteuttamaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on tutkitusti etuja lapsen oppimisen ja kehityksen kannalta. Opetushallitus toteutti kaksivuotisesta esiopetuksesta alustavan selvityksen jo vuonna 2019. Tällöin todettiin, että uudistus lisäisi lasten yhdenvertaisuutta. Selvityksessä todettiin myös, että 5-6 -vuotiaiden osallistumisasteen nostaminen on niin ikään tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. Onkin hienoa, että hallitus on päättänyt tätä tavoitetta edistää erillisellä kokeilulla, joskin jo olemassa olevan selvitysaineiston pohjalta asiassa olisi voitu edetä ripeämminkin. Kaksivuotinen esiopetus tukee pitkällä aikavälillä myös hallituksen tavoitetta siitä, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnot.

Kaksivuotinen esiopetus muodostaisi sujuvan jatkumon pedagogisesta varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja tasoittaisi erilaisista taustoista tulevien lasten tietä koulun alkuun. Tämä on tärkeää. Lasten kotitaustat ovat aiempaa moninaisemmat ja tästä aiheutuvat vaikeudet näkyvät aiempaa enemmän myös koulutuksessa. Kaksivuotinen esiopetus on oikea lääke tähän ongelmaan. Varhainen puuttuminen erilaisiin oppimisen ja sosiaalisen kehityksen ongelmiin on tutkitusti kaikkein tehokkainta. On myös olennaista, että kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten luodaan oma opetusohjelmansa, kuten hallituksen esityksessä todetaan. Tämän uuden opetusohjelman toimeenpanoon on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta kokeilusta saadaan paras hyöty ja tiedot.

Akava pitää tärkeänä sitä, että riittävä korkeasti koulutetun henkilöstön määrä turvataan. Kokeilua ei voi toteuttaa pelkillä nykyisillä resursseilla ja henkilöstöllä. Esiopetuksen laadun tae ovat hyvinvoivat, koulutetut ammattilaiset. Mikäli hallituksen tavoitteena on luoda pohjaa tulevaisuudessa kaksivuotiselle esiopetukselle, olisi riittävän henkilöstömäärän osalta työ aloitettava jo nyt. Koulutusmääriä on jo nyt lisätty, mutta määrä tuskin on riittävä, mikäli tätä tavoitetta on määrä edistää jatkossakin. Työn varhaiskasvatuksen opettajien määrän lisäämiseksi on oltava pitkäjänteistä ja ennakoivaa. Tällä hetkellä kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa kaikkialla Suomessa.

Myös nykyistä vastaava oppilas- ja opiskeluhuolto ja sen resurssit on kokeilussa turvattava. Kokeilun myötä uudet 5-vuotiaat esiopetukseen osallistujat tulevat myös kolmiportaisen tuen piiriin. Lain tavoitteet täyttävä oppilas- ja opiskelijahuolto on välttämätöntä taata kaikille esiopetukseen osallistuville, myös kokeilun aikana. Näin mahdollisiin oppimiseen, lapsen sosiaaliseen kehitykseen ja muihin tekijöihin liittyviin ongelmiin päästään puuttumaan ajoissa ja kokeilun tavoitteet voivat täyttyä.

2. Kommentit esityksen taloudellisten vaikutusten arviointiin.

Akava pitää tärkeänä, että kokeilun kustannukset katetaan kokonaisuudessaan ja korvataan kunnille. Kuntatalouden kannalta on olennaista, ettei uusia kustannuseriä tule liikaa. Kokeilun vaikutuksia kuntien varhaiskasvatusmaksujen menetyksiin on syytä seurata ja arvioida.

3. Kommentit esityksen viranomaisvaikutusten arviointiin. Onko teillä näkökulmia kokeilun käytännön toteuttamiseen, kuten kuljetusten, tilojen, henkilöstön tai täydentävän varhaiskasvatuksen järjestelyihin?

Akava pitää hyvänä, että kokeilussa edetään nykyistä yksivuotista esiopetusta laajentamalla ja siten, että kokeiluun valikoituvat sellaiset toimipisteet, joissa lapsella on mahdollisuus osallistua myös esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Suurin osa esiopetukseen osallistuvista lapsista osallistuu myös varhaiskasvatukseen.

4. Kommentit esityksen lapsi-, perhe- tai sukupuolivaikutusten arviointiin. Onko teillä näkökulmia kokeilun vaikutuksista perheiden arkeen, kuten erilaisiin perhe-etuuksiin?

5. Kommentit esityksen tietosuoja- ja tiedonhallintavaikutusten arviointiin.

6. Muut kommentit.

7. Liitä oheen enintään 1 A4-sivun tiivistelmä lausunnosta.

Venäläinen Emmi
Akava ry

Lausuntopyyntö 11.6.2020, VN/2741/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 068/62/2020
Lausunnon päiväys 25.6.2020
Laatija Emmi Venäläinen

Lue lisää aiheesta