Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Akava toteaa lausunnossaan valtiovarainministeriölle muun muassa, että muutosturvan vahvistaminen tukee työntekijöiden mahdollisuuksia uudelleen työllistyä ja painottaa työuran aikaisen osaamisen kehittämisen olevan välttämätöntä työelämän osaamisvaatimuksiin vastaamiseksi.

17.7.2020

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Akava ry lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

Lausunnon pääkohdat

  • Akava pitää lausunnolla olevaa luonnosta hallituksen esitykseksi perusteltuna. Muutosturvan vahvistaminen tukee työntekijöiden mahdollisuuksia uudelleen työllistyä.
  • Akava painottaa työuran aikaisen osaamisen kehittämisen olevan välttämätöntä työelämän osaamisvaatimuksiin vastaamiseksi.
  • Jatkuva oppiminen tuo yksilölle turvaa työelämän muutostilanteissa, mutta tukee myös työpaikkojen toiminnan pidempiaikaista kehittämistä.

Akava pitää lausunnolla olevaa luonnosta hallituksen esitykseksi perusteltuna. Se korostaa, kuinka työuran aikaisten osaamisen kehittämisen mahdollisuuksien takaaminen on välttämätöntä työelämän osaamistarpeisiin vastaamiseksi niin työ- tai virkasuhteessa työskennellessä kuin niiden välissäkin.

Luonnoksessa lakeja ehdotetaan muutettavaksi siten, että niistä kumottaisiin tai muutettaisiin koulutuskorvauksen maksamista valtion virastoille ja laitoksille koskevat säännökset. Muutosten seurauksena valtion virastot ja laitokset irtautuisivat ns. koulutuskorvausjärjestelmästä.

Koulutuskorvauksen hakeminen on nykyisellään hallinnollisesti raskasta ja osin epätarkoituksenmukaista. Koulutuskorvauksen käyttö on ollut vähäistä puolustusvoimia lukuun ottamatta. Ehdotetun lakimuutoksen myötä koulutuskorvauksesta säästyvä raha olisi tarkoitus siirtää muutosturvan rahoittamiseen omalle momentilleen. Erillinen momentti mahdollistaisi valtion henkilöstön tasapuolisen kohtelun muutostilanteissa, eikä olisi riippuvainen muutoksen kohteena olevan viraston taloudellisesta tilanteesta.

Akava muistuttaa, kuinka jatkuva oppiminen tuo yksilölle turvaa työelämän muutostilanteissa, mutta tukee myös työpaikkojen toiminnan pidempiaikaista kehittämistä. Siksi henkilöstön osaamistason ylläpidosta ja kehittämisestä tulee huolehtia myös äkillisten muutostilanteiden ulkopuolella. Onkin tärkeää, että valtiosektorilla jatketaan hyvää työtä henkilöstön kouluttamisessa koulutuskorvausjärjestelmästä irtautumisesta huolimatta.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lausuntopyyntö 8.6.2020/Dnro VN/12388/2020, VM077:00/2020
Lausunnon diaarinumero Dnro 066/62/2020
Lausunnon päiväys 13.7.2020
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta