Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa Akava pitää tärkeänä, että muutos toteutetaan vain määräaikaisena ja tarkkarajaisena. Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan tulee olla tuottavaa ja turvaavaa, ja sen toteutumista pitää seurata.

19.8.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työeläkeyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta

Akava ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa otsikon asiassa.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla on sallittu työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhteisöinä oleville asunto-osakeyhtiöille vieraan pääoman käyttö tietyin edellytyksin. Nykyistä lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi viidellä vuodella siten, että laki olisi voimassa vuoden 2027 loppuun.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölain yhtiökokouksia koskevia säännöksiä etäyhteyden välityksellä pidettäviin yhtiökokouksiin sovellettavien menettelytapojen selkeyttämiseksi osakeyhtiölain sääntelyä vastaavasti ja kokouksissa noudattaviin menettelytapoihin liittyvän oikeusvarmuuden lisäämiseksi. Samoin esitetään teknistä korjausta lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annettuun lakiin.

Tavoitteena ehdotetulla vieraan pääoman käytön jatkamisen mahdollistamisella työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhtiönä oleville asunto-osakeyhtiöille on lisätä vuokra-asuntotuotantoa. Akava huomauttaa, että työeläkevakuutusyhtiön tehtävänä on harjoittaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutusliikettä hoitamalla lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten käsittämät edut turvaavalla tavalla. Lisäksi pääsääntönä on, että vakuutusyhtiö ei saa ottaa luottoa. Esitys merkitsee poikkeusta edellä mainittuun ja on siten periaatteellisesti merkittävä. Akava pitää tärkeänä, että muutos toteutetaan vain määräaikaisena ja tarkkarajaisena. Työeläkevakuutusyhtiön sijoitustoiminnan tulee olla tuottavaa ja turvaavaa, ja sen toteutumista pitää seurata.

Akava pitää vakuutusyhtiölain etäyhteyksin pidettäviä yhtiökokouksia koskevaa muutosta sekä lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain vastuuvelan katteena olevia kiinteistösijoituksia koskevan säädöksen teknistä korjausta selkeyttävinä ja kannatettavana.

Akava ry

Sture Fjäder
puheenjohtaja

Pekka Piispanen
johtaja

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 22.6.2022, VN/17559/2022 ja STM066:00/2022
Lausunnon diaarinumero Dnro 106/62/2022
Lausunnon päiväys 19.8.2022
Laatija Katri Ojala

Lue lisää aiheesta