Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Akava pitää työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa ehdotettua luonnosta hallituksen esitykseksi perusteltuna. Kuntien ja hyvinvointialueiden sekä kolmannen sektorin yhteistyö on aivan keskeistä ihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi.

5.4.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Lausuntonne, mikäli erottelu alla olevien kysymysten mukaisesti ei onnistu

Akava pitää ehdotettua luonnosta hallituksen esitykseksi perusteltuna. Kuntien ja hyvinvointialueiden sekä kolmannen sektorin yhteistyö on aivan keskeistä ihmisten hyvinvoinnin takaamiseksi.

Maahanmuuttajien riski syrjäytyä työmarkkinoilta kohdistuu yleisemmin maahanmuuttajanaisiin ja pakolaisuuden perusteella Suomeen muuttaneisiin. Myös nuoret ovat riskiryhmässä, sillä noin puolella ulkomaalaistaustaisista nuorista on vain perusasteen koulutus. Etnisen taustan, kielen tai kansalaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä vaikeuttaa ulkomaalaistaustaisten työllistymistä.

OECD on huomauttanut, kuinka kotoutumispalveluiden tarjonta on ollut Suomessa epäyhtenäistä. Hyvinvointialueiden ja kuntien keskinäinen palveluintegraatio ja tiedonkulku on avainasemassa kotoutumispalveluiden tarjonnan onnistumisessa. Sote- ja työllisyyspalveluiden rinnalla tulee muistaa myös yhteistyö oppilaitosten kanssa. Akava korostaakin, kuinka koulutustason nosto parantaa työllistymistä sekä integroi mukaan yhteiskuntaan kaikkein parhaiten.

1. Lakiluonnos työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamiseksi

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun palvelutarpeen arviointia, työttömän työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden suunnittelua sekä työllistymisprosessin etenemistä ja seurantaa koskevat pykälät 3, 4, 5, ja 6.

7 § Monialaisen yhteispalvelun järjestäminen ja valtakunnallinen ohjaus (Pykälä sisältää asetuksenantovaltuuden. Asetuksen sisältöä on kuvattu säännöskohtaisissa perusteluissa. Voimassa oleva valtioneuvoston asetus on 1377/2014.)

Mitä muuta haluatte sanoa ehdotuksesta?

2. Lakiehdotus kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Kustannusten korvaaminen (luku 6)

Alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten tuen ja asumisen järjestäminen (27-28 §)

Muut hyvinvointialueisiin liittyvät muutosehdotukset

Mitä muuta haluatte sanoa ehdotuksesta?

 

Sahamies Miika
Akava ry

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 22.2.2022, VN/20925/2021
Lausunnon diaarinumero Dnro 031/62/2022
Lausunnon päiväys 4.4.2022
Laatija Miika Sahamies

Lue lisää aiheesta