Akavan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Akava kannattaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotettua muutosta subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi. Akava toteaa, että varhaiskasvatus luo perustan lapsen koko koulu- ja oppimispolulle. Hallitusohjelman kirjaus kolmiportaisen tuen mallin ulottamisesta varhaiskasvatukseen on myös Akavan tavoite. Mallin avulla varmistetaan lapsen oikeus tarvittavaan tukeen ja ennaltaehkäistään ongelmien pahenemista.

21.4.2020

Akava kannattaa lausunnossaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotettua muutosta subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi. Akava toteaa, että varhaiskasvatus luo perustan lapsen koko koulu- ja oppimispolulle. Hallitusohjelman kirjaus kolmiportaisen tuen mallin ulottamisesta varhaiskasvatukseen on myös Akavan tavoite. Mallin avulla varmistetaan lapsen oikeus tarvittavaan tukeen ja ennaltaehkäistään ongelmien pahenemista.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Akavan ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (540/2018) muuttamisesta.

Akava kannattaa ehdotettua muutosta subjektiivisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseksi. Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on tavoitteena nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi ja ehdotettu varhaiskasvatuslain muutos edistää tätä tavoitetta osaltaan. Muutos parantaa osaltaan yhdenvertaisuutta, työelämän tasa-arvoa, tukee vanhempien työllistymistä sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Varhaiskasvatuksen laatu ja järjestäminen

Varhaiskasvatus luo perustan lapsen koko koulu- ja oppimispolulle. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella lisätään koulutuksen tasa-arvoa, tasataan lasten kotitaustasta johtuvia eroja ja parannetaan myöhempiä oppimistuloksia. Pelkkä oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ei kuitenkaan riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan aktiivisia toimia lisäämään varhaiskasvatukseen osallistumista. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajentamisen ja saavutettavuuden lisäksi siis varhaiskasvatuksen laatu on avainasemassa varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisessa.

Laadun varmistaminen on siis entistä tärkeämpää, kun subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautetaan. Vain korkealaatuinen varhaiskasvatus tuottaa hallituksen esitykseenkin kirjattuja positiivisia vaikutuksia. Varhaiskasvatuksen laatua on kehitettävä edelleen laatukriteereiden avulla kokonaisuutena, jossa tasapainossa ovat lapsen perusturvallisuus ja -tarpeet sekä psyykkinen ja sosiaalinen kasvu. Lapsen herkkyyskaudet on huomioitava laajasti eri taitojen oppimisessa ja hyödynnettävä oppimisessa lapsen luontaista luovuutta. Lisäksi esiopetus on kytkettävä tiiviimmäksi osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja lapsen koulupolkua. Hallitusohjelman kirjaus kolmiportaisen tuen mallin ulottamisesta varhaiskasvatukseen on myös Akavan tavoite. Mallin avulla varmistetaan lapsen oikeus tarvittavaan tukeen ja ennaltaehkäistään ongelmien pahenemista.

Hallituskaudella on myös kehitettävä konkreettisia toimia, joilla edistetään henkilöstörakenteen toteutumista mahdollisimman pian kohti tavoitetta, jossa kaksi kolmesta vastuullisesta työntekijästä on korkeakoulutettuja. Samalla yksityisesti järjestetyn varhaiskasvatuksen sopivuutta suhteessa uudistetun varhaiskasvatuksen tavoitteisiin on arvioitava. Voittoa tuottava toiminta ei kuulu suomalaiseen koulutukseen ja lapsella tulee aina olla mahdollisuus valita myös kunnallinen varhaiskasvatuksen palvelu.

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Subjektiivisella oikeudella kokoaikaiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on merkitys tasa-arvoisemmalle työelämälle, erityisesti naisten työllisyydelle sekä työn ja perheen nykyistä paremmalle yhdistämiselle. Työelämän jatkuvassa muutoksessa ja monimuotoisen työn lisääntyessä on perheillä oltava varmuus varhaiskasvatuksen saatavuudesta ja ennustettavuudesta, nopeastikin muuttuvissa työn tekemisen muodoissa ja tilanteissa. Lisäksi muutos mahdollistaa vanhempien mahdollisuutta opiskeluun ja lyhytkestoisten töiden vastaanottamiseen ja siten vaikuttaa positiivisesti työllistymiseen sekä työllisyyteen.

Korkeakoulutetuilla vanhemmilla, erityisesti äideillä, töihinpaluuta tukee parhaiten juuri hyvälaatuinen ja ennustettava varhaiskasvatus. Mikäli varhaiskasvatuspaikan saatavuus, sijainti ja laatu arveluttavat, valitsevat vanhemmat usein lapsen ja perheen hyvinvoinnin kannalta kotiin jäämisen ainakin joksikin aikaa. Kotiinjäävä vanhempi on myös useimmiten äiti. Subjektiivinen, kokoaikainen varhaiskasvatus mahdollistaa paremmin erityisesti naisille valinnanmahdollisuutta myös osa-aikaisen ja kokoaikaisen työn välillä. Muutos kannustaa siis työn hakuun ja töihinpaluuseen.

Kannustavaa ja ennustettavaa lapsi- ja perhepolitiikkaa

Kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on viestinä selkeä: varhaiskasvatus ja siihen osallistuminen nähdään lapsen oikeutena. Muutos lisää myös lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta lapsille ja perheille riippumatta asuinpaikasta, sosioekonomisesta asemasta tai työmarkkinatilanteesta. Kokoaikainen, subjektiiviseen oikeuteen perustuva varhaiskasvatus lisää myös maahanmuuttajaperheiden integroitumista ja helpottaa pitkäjänteisen sekä suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen suunnittelua ja toteuttamista. Eri kulttuuri- ja arvotaustan omaavia perheitä tuleekin tukea ja rohkaista lasten varhaiskasvatukseen osallistumiseen.

Suomessa syntyvyys on hälyttävän matalalla ja yleinen ilmapiiri lasten saamiselle ja perheen perustamiselle ei ole kovinkaan rohkaisevaa. Kaikki toimenpiteet, lainsäädännön uudistaminen ja erilaiset perheitä tukevien palvelut ja niiden kehittäminen ovat tärkeä signaali nuorille, että Suomessa perheen perustaminen, työn ja perheen yhdistäminen on mahdollista ja yhteiskunnan tuki lapsille ja perheille on kestävää ja hyvinvointia lisäävää.

Lotta Savinko
Akava ry

Lausuntopyyntö 11.7.2019, 16/010/2019
Lausunnon diaarinumero Dnro 066/62/2019
Lausunnon päiväys 21.8.2019
Laatija Lotta Savinko

Lue lisää aiheesta